چارچوب طرح جایگزین جنگلداری، پاسخ برای همه !!!

 

اکنون می توانم در مورد استقرار و پیاده سازی چارچوب طرح جایگزینجنگلداری بحث کنم

 

چارچوب طرح جایگزین جنگلداری، پاسخ برای همه !!!

اکنون می توانم در مورد استقرار و پیاده سازی چارچوب طرح جایگزینجنگلداری را اینگونه معرفی کنم، که جامع – اجتماع محور – دارای اهداف متنوع در برداشت محصول – دارای اقتصاد درونزا در نگهداری و پرورش جنگل و قادر به رفع انواع تعارض در مدیریت جنگل - بدون نیاز به اعتبار دولتی است. در مورد طرح جنگلداری با اهداف متنوع با قاطعیت و عدم تردید بحث کنم و تحت سیاست جنگل، جنگلداری با اهداف متنوع را تشریح نمایم.

 

 

 

جنگل در جنگلداری با اهداف متنوع تعریفی جامع دارد. درخت با سایر اعضای جنگل یعنی درختچه - بوته - گیاه علفی چند ساله - گیاه علفی یکساله - گیاهان پست و فون جنگل، با اثر ناملموس تنوع زیستی تعریف می شود.

بدین ترتیب طرح های جنگلداری جایگزین هم در سطح مطالعات و هم در فرایند مطالعات جامع تهیه خواهند شد و به لحاظ اینکه جنگلداری با اهداف متنوع با دیدگاه جنگلداری پایدار بیان می شود و بدون هیچگونه تعارضی، از مزیت دیدگاه مدیریت اکوسیستمی نیز برخوردار است. در جنگلداری با اهداف متنوع ذینفعان در جنگل نیز بخشی از أجزاء اکوسیستم جنگل تلقی می شوند و تعارض در بهره برداری فعلی، فقط با جایگزینی معیشت حل و فصل می شود.

بنابراین طرح ها غالباً اجتماع محور تهیه و مشارکتی اجرا خواهند شد. دام گردانی عرفی در همه سطوح جنگل حذف می شود ، اما دامپروری می تواند به عنوان یکی از أنواع معیشت نا متعارض ادامه یابد.

در جنگلداری با اهداف متنوع در سطوح جنگل طبیعی هیچ نوع بهره برداری زراعی اعم از پرورش قارچ و موارد مشابه و همچنین در حاشیه رودخانه هیچ نوع فعالیت پرورشی آبزیان انجام نمی شود، همه آنچه که از حیث تنوع بهره برداری باید در ارتباط با نتیجه اجرای طرح، یعنی محصول متنوع حرف زد، کلاً طبیعی است.

جنگل محدوده طرح بر حسب استانداردهای آمایش سرزمین زون بندی می شود. اما مجموعه زون ها در سه زون کلی تر با عناوین زون جنگلداری روستایی در حاشیه روستاها - زون جنگلداری اقتصادی- زونجنگلداری حفاظتی دسته بندی می شود.

ملاحظه جنگلداری حفاظتی به این سبب است که تا کنون در جنگلداری متداول اراضی زیر ۶۰ درصد شیب دارای برنامه « همان سطح قابل کار » و سطوح بیش از ۶۰ درصد شیب فاقد برنامه بودند. این سطوح غیر قابل کار در طرح های جنگلداری مختلف هیچ پیوستگی نداشتند و عملا با توجه به تک محصولی روش جنگلداری، از دیدگاه و یا کارکرد بهبود تنوع زیستی حیات وحش برخوردار نبودند و واجد گسیختگی یا رها شدن بوده اند. اما در زون حفاظتی جنگلداری با اهداف متنوع تلاش بر این است که حسب مورد حتی بتوان سطوحی به سطوح دارای شیب بیش از ۶۰ درصد اضافه نمود و پیوستگی محیطی ایجاد کرد، به نحویکه به قابلیت کریدور رفت و برگشت با ویژگی مأمن حیات وحش قابل تبدیل یا ارتقا باشد.

جنگلداری با اهداف متنوع در زون جنگل اقتصادی، منصرف از بهره برداری چند منظوره، همه برداشت ها و استحصال انواع محصول چوبی و غیر چوبی را از طریق ظرفیت سازی به صورت طبیعی یعنی غیر زراعی در سطح جنگل طبیعی انجام می دهد.

جنگلداری با اهداف متنوع در زون جنگل اقتصادی اگر جنگل را واجد ملاحظات جنگل تولیدی تشخیص دهد، برداشت محصول چوبی را در حجم سرپا نیز انجام می دهد، این جنگل ها عموماً باید فاقد عوامل ذینفع و روستاهای محاط در محدوده خود باشند.

جنگلداری با اهداف متنوع در چند مسئله با اهمیت دارای نسخه اجرایی شده است.

- جنگلداری با اهداف متنوع در روش معمول که با کاهش حجم برداشت سبب عدم صرفه اقتصادی می شد، در جنگلداری با اهداف متنوع در مدت اول اجرایی، برداشت چوب و سایر محصولات کف جنگل و یا محصول فرعی نظیر میوه و... و همچنین عملیات پرورشی در اقطار حداکثر تیرک سرپا در برنامه ریزی قابل کار تعریف شده است.

- جنگلداری با اهداف متنوع می تواند قاچاق چوب و بهره برداری غیر مجاز را که یکی از مسائل و مشکلات مدیریتی جنگل است کلا حل و فصل کند.

- جنگلداری با اهداف متنوع به نحو قابل ملاحظه ای استحصال محصولات چوبی را بدون قطع درختان سرپا، صرفا از حجم موجود کف جنگل افزایش می یابد و نگرانی صنایع چوب داخلی و همچنین بهداشت جنگل را رفع می کند.

- جنگلداری با اهداف متنوع طرح جایگزینی سوخت جنگلنشینان را بدون نیاز به اعتبار دولتی انجام می دهد

- جنگلداری با اهداف متنوع تعارض دام و جنگل بدون اعتبار دولتی انجام می شود و سطوح تحت تصرف جنگلنشینان رفع تعارض شده و تحت الگوی کشت به کشت زراعی گونه های جنگلی اختصاص داده می شود.

- جنگلداری با اهداف متنوع به نیازهای توسعه گردشگری در شاخه و زیر شاخه اکوتوریستی پاسخ می دهد.

- جنگلداری با اهداف متنوع بدون نیاز به اعتبار دولتی با اقتصاد درون زا تهیه و به اجرا گذاشته می شود