طرح جنگلداری دارای برنامه اقتصادی درون زا است

 

   


طرح جنگلداری دارای برنامه اقتصادی درون زا است. دولت باید در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی از برنامه جنگلداری و مدیران آن حمایت کند. جوامع محلی وابسته به تولیدات جنگلی با بهره برداری

 

 

طرح جنگلداری دارای برنامه اقتصادی درون زا است. دولت باید در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی از برنامه جنگلداری و مدیران آن حمایت کند. جوامع محلی وابستگی معیشتی شدیدی به تولیدات جنگلی دارند و در شرایط و تنگنا های مالی که قادر به تأمین برخی از نیازهای اجتناب ناپذیر خود نباشند، با بهره برداری مازاد بر تحمل اکولوژیک سبب تخریب جنگل ها می گردند. تهیه و تنظیم و تصویب برنامه های جنگلداری بهتر از دیگر برنامه ها می تواند برای حل مشکلات اقتصادی اجتماعی جوامع وابسته به جنگل اثر بخشی داشته باشد

مدیریت منابع طبیعی به سمت یکپارچگی مدیریت گام برداشته است و اگر دیگر بخش ها کمک کنند و برنامه های مدیریت یکپارچه با انسجام یشتری به اجرا درآید، می توان در راستای مدیریت یکپارچه نتایج بیشتری کسب برای کاهش وابستگی معیشتی جنگل نشینان و ارائه خدمات زیر بنایی از یک سو و کاهش میزان تخریب از سوی دیگر کسب کرد.

ظرفیت های موجود در منابع طبیعی متنوع است. جوامع بهره بردار نیز می توانند برای خود تنوع وابستگی ایجاد کرده و بهره برداری را متنوع کنند و اما بر حسب سنت و عرف با بهره برداری از یک یا چند ظرفیت شناخته شده خود در جنگل یا مرتع، غالباً مرتکب اشتباه بهره برداری مازاد بر توان اکولوژیک می شوند. مقامات کشوری باید مسئولان مرتبط با مدیریت منابع جنگلی و مرتعی را بیشتر مورد حمایت قراردهند.

در حالیکه نرخ بیکاری به طور واضح شاخص رکود اقتصادی در هر واحد اجتماعی محسوب می شود و هر خانواده به عنوان بنیان اجتماعی در هر واحد اجتماعی، دارای بنیان اقتصادی است و مهاجرت نیز غالباً به لحاظ عدم برخورداری انجام می شود و بیانگر اضمحلال بنیان اقتصادی در هر واحد اجتماعی محسوب می گردد. برنامه احیا و توسعه در مدیریت منابع طبیعی به سرعت می تواند در احیای اقتصاد خانوار ایفای نقش نماید، از این رو مقامات کشور و برنامه ریزان در حوزه اقتصاد مقاومتی باید توجه بیشتری به برنامه های مدیریت در بخش منابع طبیعی معمول داشته باشند.

نرخ مهاجرت نیز معرف ناپایداری منابع طبیعی و از دست دادن پتانسیل ها و درآمدها و تولیدات هر واحد اجتماعی است. الزاماً برای ایجاد پایداری در هر جوامع وابسته و کنترل نرخ مهاجرت باید به ثبات و پایداری در منابع طبیعی اولویت داد.

دولتمردان باید بر روی همزبانی در بین خود و همزبانی در بین مردم تمرکز بیشتری داشته باشند. مردم همزبان با هم در مورد حل مشکلات اقتصادی، از دولتمردان متوقعند و البته توقع درستی است. در هر حال به استنباط من ، وعده های داده شده توسط دولت عموماً از روی تدبیر داده شد و در بین مردم امید آفرید، بنابراین دولتمردان در تأسی از دولت باید در بین خود و از طریق مدیرانی همزبان برای تحقق وعده ها اقدام کنند.

اکنون در برخی از واحدهای اجتماعی آثاری از همدلی مشاهده نمی شود و اراده ای برای حل مشکلات مردم وجود ندارد. همزبانی دولت و مردم برای حل مشکلات اقتصادی تابع همدلی برای حل مشکلات اقتصادی مردم است و مادامیکه دولت و ملت به همدلی نرسند، هزگز نمی توانند عملکرد موفقی در جهت حل مشکلات اقتصادی داشته باشند.

 دولت و ملت باید به انسجام بخشی اهمیت دهند، تا به همدلی برسند و اگر نتوانند به همدلی برسند، هرگز نمی توانند در جهت حل مشکلات اقتصادی قدم از قدم بردارند.

دولت تدبیر و امید توانست با نفت به قیمت بشکه ای ۳۰ دلار، ارزش ارز و ریال را ثابت نگهدارد و تورم را به کمتر از ۱۵% کاهش دهد و رشد منفی 6 درصدی را به صفر و سپس در حالیکه هنوز از فشار بار تحریم خارج نشده است رشد اقتصادی را به سمت مثبت ارتقاء دهد.

این دولت با دولت مردان خود نباید در دوره پسا برجام تعلل کند. فرار از حل مشکلات مردم امیدوار به اقدام مدبرانه دولت انصاف نیست.!

دولتمردان باید برای رفع مشکلات اقتصادی از تمام ظرفیت ها استفاده کنند، نقشه راه استفاده از تمام ظرفیت ها انسجام بخشی است.

 با انسجام بخشی همه دست های توانمند و مشت شده در هر بخش، در دست هم قرار داده شده و برای مدیریت یکپارچه باز می شود و با همه داشته ها در هر بخش می توان برای حل مشکلات مردم قدم اساسی برداشتاین قدم اساسی همان محصول سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

بی تردید با استقرار مدیریت یکپارچه تمامی ظرفیت های درونی موجود و قابل تبدیل به فرصت پای کار می آید و مقاوم سازی اقتصاد شکل می گیرد.