سینی شمشاد جنگلی در خانه ها !

سینی شمشاد جنگلی در خانه ها !

سال های مدیدی از عمر خدمتی را در جایگاه کنترل و ممانعت از کندن نهال شمشاد و کاشت آن در محاوط سپری کرده ام. این گونه زیبا و مقاوم در آن مقاطع زمانی حتی ذخیره گاهی نبود. البته ذخیره گاهی شدن حتی هیچ کمکی به حفاظت از این گونه اندیمیک نکرد و اکنون من به گونه ای دیگر به مسئله حفاظت از این گونه منحصر به فرد می اندیشم.

اگر ما دچار این اشتباه راهبردی در حفاظت از منابع ژنتیکی نمی شدیم و حفاظت از عرصه جنگل با میزان حفاظت از گونه های جنگلی و این دو به میزان حفاظت از منابع ژنتیکی، یکپارچه تحت حفاظت قرار می گرفتند و طراحی باغچه ها – محاوط - فضای سبز شهری فقط با استفاده از گونه های جنگلی تحت مدیریت قرار می گرفت، دستاورد حفاظتی و حمایتی بهتر و بیشتر و البته با خصوصیت پایدار تر و هزینه نگهداری بسیار کمتر داشتیم.

استفاده از ظرفیت های اجتماعی مغتنم است اما باید از این ظرفیت درست بهره برداری شود !

جنگلداری در مرحله گذار و انتقال باید به اینگونه مباحث توجه می کرد و آسیب های ناشی از اجرای پنجاه ساله را که ممانعت ها در جمع آوری بذر و یا کندن نهال تا چه حدی می تواند، به محرومیت و یا ایجاد مصدومیت منتهی شود می پرداخت. اینک به وضوح می بینیم که بخش حمایت جنگل از فاز عملیات جنگلی به فاز عملیات زراعی و از دل جنگل به دل خانه نقل و مکان کرده است و ضعف اجتماع محور نشدن جنگلداری علمی و عملی سبب شد تا ظرفیت های پویش اجتماعی منحرف از قاموس سیاست جنگل در جنگلداری به کار گرفته شود.

شرایط به گونه ایست که حتی حمایت از جنگل تابع جنگلداری نیست و جانشینی اجرای تصمیم گیاهپزشک به جای تصمیم جنگلدار، تراژدی امروز و فردای کشور است.

عکس نگاشته '' سینی شمشاد جنگلی در خانه ها ! '' را ببینید.