عدم تطابق اعتبار دولتی در اجرای طرح جنگلداری !

عدم تطابق اعتبار دولتی در اجرای طرح جنگلداری !

 

آنگاه که از اقتصاد درونزا صحبت می کنیم، منظورمان صرفا نگاه تجاری به جنگل و بهره برداری چوبی نیست، که یک در جایی بنویسد، « یکی هم تفکراتش کاملاً فسیلی شده و گمان می برد طرح های جنگلداری فعلی همچنان نجات بخش است ! »

او به اندازه دانش خودش برداشت ناچیزی از جنگلداری از لابه لای جزوات درسی دارد، شاید ایشان و امثال او از ابعاد اصلاح جنگل هیچ چیزی ندانند، یعنی از رسالت و مأموریت سازمان در اصلاح بهره برداری یا در اصلاح نظام مالکیت چیزی نخوانده باشند و یا در اصلاح شیوه پر اصطکاک و حتی پر استهلاک حفاظت فیزیکی و ضرورت تبدیل این رفتار حفاظتی جنگلبانان به رفتاری نرم و مشارکتی و اجتماع محور چیزی ندانند!

چون او نمی تواند برداشت درستی از دفاعم از جنگلداری داشته باشد، می گوید تفکرات فسیل شده ! دفاع من از جنگلداری فسیلی نیست، دفاع از ریشه و اصالت جنگلبانی و جنگلداری است، جنگلداری کلاسیک اجرا شده در ایران ایراد دارد. اما رفع ایراد را باید به سمت تحول برد، نه توقف ! مرحله گذار و انتقال نیز باید به سمت تحول برود، بنابراین تحول در جنگلداری برای دستیابی به طرح جایگزین ! حذف داشته ها و عملکرد گذشته نیست، ارتقاء داشته ها برای ارائه بهترین عملکردهاست.

روزی خواهد رسید که او هم مانند عضو شورا بیانیه صادر کند که منظورش توقف کامل بهره برداری از جنگل نبوده است، بلکه منظورش حدف نگاه تجاری به جنگل هیرکانی بوده ! دیری نخواهد پایید ! می شنویم !

از عدم تطابق اعتبار دولتی با اجرای طرح جنگلداری نکات کلیدی زیادی می توان بیان نمود !

در این عکس نگاشته زیر پیام اجمالی از عدم تطابق درج شده است.

در یک عبارت رسا تر می توان اینگونه بیان کرد در اولین روز از سال که نظام اداری تعطیل است و دولت با تنخواه گردان امور کشور را می گذراند، مدیر جنگل برای جنگل با اعتبار مصوب امورات مالی جنگل را مدیریت می کرد، برهم زنندگان اقتصاد درون زای جنگل باید به ملت پاسخ دهند، چرا با چنین ندانم کاری هایی مرحله انتقال را به اختلال و توقف سوق دادند.

عکس نگاشته '' عدم تطابق اعتبار دولتی در اجرای طرح جنگلداری !را در این آدرس ببینید.