سکوت جنگلبان ها !

سکوت جنگلبان ها !

به راستی چرا جنگلبانان سکوت پیشه کرده اند و از حرفه و تخصص خود و از سیاست جنگل و عملکرد در خور تحسین پنجاه ساله جنگلبانان در قالب طرح جنگلداری دارای اقتصاد درونزا، دفاع نمی کنند و چیزی نمی گویند ! 

اگر جنگلبان ها بهت زده از رفتار غیر حرفه ای از مدیریت باشند، حق دارند ! چون واقعاً آب سردی بر روی عملکرد پنجاه ساله جنگلداری در فصل رکود اقتصاد ملی ریخته شد.

نه احتمالا جنگلبانان از این رفتار رنجیده خاطر شده اند ! زیرا با وصف حساسیت شغلی آنها، که با موجودی بی زبان و کم واکنش، سر و کار داشتند، عده ای بی تجربه پا برهنه وارد اطاق عملشان می شوند و آنها را داوری می کنند، که این چه زخمی است و چه خشونتی بر روی این موجود زنده !

احتمالا این بی تجربه ها که پا برهنه وارد این اطاق عمل شدند، هرگز اطاق جراحی انسان یا دام را ندیده اند !

بله، جنگلبانان حق دارند، سکوت پیشه کنند !

عکس نگاشته '' سکوت جنگلبان ها !را در  اینجا ببینید.