سینرژی مدیریت بخش کشاورزی در توسعه با اهداف متنوع !

سینرژی مدیریت بخش کشاورزی در توسعه با اهداف متنوع !

توسعه جنگل بخش مهمی از رسالت و مأموریت سازمان به همراه افزایش جمعیت کشور و افزایش میزان تهدیدات زیستی و کاهش سرانه سبز، با افزایش تکلیفات قانونی مواجه بوده است، ولی اما تا کنون با ابزار مالی اعتباری مناسب همراه نگردید و دستیابی به هدفگذاری ها نیازمند اعتبار سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانیست.  جنگل لاجرم نباید به وجود صرف درخت تعریف شود. جنگلی بودن شاخص متمایزی از باغداری و کشاورزی دارد و درختچه زار و بوته زار به صورت آمیخته نیز می تواند در زمره پوشش سبز جنگلی دسته بندی شود.

اگر چه با توجه به رکود اقتصادی دورنمای عدم امکان تجهیز ساز و کار مالی اعتباری دولتی این تکلیف قانونی عبث جلوه می نماید و متولی نیز در ارائه ساز و کار استفاده از ''توان و سرمایه بخش غیر دولتی'' نا توان نشان داده است و بخش کشاورزی به بهانه احیای اراضی شیبدار، محدودیت های خود را از طریق روش واگذاری اراضی ملی پیشنهاد می دهد و قادر به استفاده از اعتبار دولتی در اراضی ملی نیست.

اینگونه استنباط می شود که بخش کشاورزی تعهدات خود را از تعهدات مدیریت منابع طبیعی کشور جدا می داند که در تنظیم اعتبارات یا توزیع آن زیر بخش منابع طبیعی را در مدیریت مشارکت نمی دهد، این مسئله دارای یک ابهام نا گفته و حتی نگفتنی است که شخص وزیر محترم می تواند، فصل الخطاب شود و وزارت جهاد کشاورزی را از حاشیه های توجه به توسعه صرف باغداری دور کند و توامان، توسعه و احیای منابع طبیعی در عهده مسئولیت سازمان را از خلط و خدشه دور نگهدارد.

توسعه می تواند با اهداف متنوع به اجرا گذاشته شود و برخی محدودیت ها می تواند با نوشتن برخی سیاست ها و روش ها و تعیین محورها، برخی از نگرانی ها را برای تحقق برخی هدفگذاری تسهیل نماید.

عکس نگاشته '' سینرژی مدیریت بخش کشاورزی در توسعه با اهداف متنوع  را در اینجا ببینید