چوب فریاد می زند که مصالح ساختمانی ایمن تر است !

چوب فریاد می زند که مصالح ساختمانی ایمن تر است !

 

باقیمانده ای از یک بنا در زلزله ازگله کرمانشاه فریاد می زند، مصالح ساختمانی چوبی که طبیعت آن را تولید کرده است، مقاومت بیشتری در برابر پدیده قهری و طبیعی مانند زلزله دارند.

مهرورزی مسکن مهر کم و بیش به همه مردم نشان داده است که با رفتار پوپولیستی ژورنالیستی فیمنستی نمی توان به حفاظت پایدار جنگل رسید، جنگلبانی یک فعالیت اجتماعی حاکمیتی است و حفاظت پایدار جنگل در مدیریت حرفه ای جنگلبانی مستتر و از طریق تهیه و اجرای طرح های دانش بنیان جنگلداری امکان پذیر است.

توقف بهره برداری چوبی در جنگل های طبیعی آدرس نادرست و تعطیلی طرح های جنگلداری که به رها کردن مدیریت جنگل ها منتهی می شود، اقدامی غیر علمی و اجرایی است. اما توقف بهره برداری تجاری در نوار باریکه ناحیه رویشی هیرکانی و همچنین رفع نقایص و تغییر رویکرد در مدیریت نیز بسیار با اهمیت است و تهیه یک نقشه راه انتقال بدون اختلال مدیریت جنگل، نیز الزامی است که در مدیریت علمی عملی جنگلداری، نگهداری جنگل با اصل استمرار تولید برجسته و نمایان شود و مردم مشاهده کنند که هدف بهره برداری چوبی نیست، بهره برداری چوبی پیامد اقدامات احیایی و اصلاحی و پرورشی در جنگل است.

در هر حال مقاومت مصالح پایه چوبی در برابر زلزله همیشه مقاوم تر از دیگر مصالح از خود کارکرد نشان داده و امنیت ایجاد کرده است و اگر در گذشته با بهره برداری سنتی به نگهداری جنگل توجه نشد. اکنون لازم است که به تکلیف توسعه جنگل خود بپردازند و بهره برداری چوبی و اجتناب ناپذیر جامعه را با رعایت اصل استمرار تولید در چارچوب طرح جنگلداری در جنگل های دست کاشت دنبال کنند.