توسعه روستایی بدون محوریت منابع طبیعی ناپایدار است !

توسعه روستایی بدون محوریت منابع طبیعی ناپایدار است !

این استنباط بسیار نادرست و غیر واقع است که بگویند اگر توسعه روستایی با محوریت منابع طبیعی به اجرا در آید، بهره برداری مضاعف شده و تهدیدات تشدید می یابد.

توسعه با هر محوری که به اجرا در آید، فقط مصرف کننده عرصه و اعیان در منابع طبیعی است و چنین توسعه مصرف گرای در منابع طبیعی، هرگز به پایداری دست نمی یابد.

تصور کنید اگر تحت توسعه اکوتوریسم و محوریت صنعت گردشگری بخواهند برنامه توسعه روستایی را بنویسند، یا بخواهند به توسعه صنعتی توجه کنند و یا توسعه را با محوریت کشاورزی بنویسند، ممکن است واحدهای روستایی را با درآمد جدید مواجه کنند، اما با افزایش جمعیت - افزایش تراکم - افزایش پسماند و ساخت و ساز مجاز تا ساخت و ساز ناموزون و یا حتی غیر مجاز به یک واحد روستایی تحمیل خواهند کرد، بنابراین تحمیل ناپایداری دور از ذهن نیست !.

برنامه توسعه روستایی اگر با محوریت منابع طبیعی نوشته شود، لاجرم باید میزان بهره برداری در منابع طبیعی تحت اصلاح نظام بهره برداری ساماندهی کند،. بدین ترتیب برنامه توسعه روستایی لاجرم برای احیا و توسعه و اصلاح منابع طبیعی، بسط خواهد یافت و چنین برنامه ای در صورتیکه به درستی به اجرا در آید و به درستی نظارت شود، در ارزیابی و پایش دوره ای کارنامه موفقی را نشان می دهد و پایداری را متبلور می کند.