آمار بازدیدکنندگان سایت

02864036
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
159
1099
3055
29443
46061
2864036

آی‌پی شما: 44.192.253.106
امروز: ساعت

نظام فنی و اجرایی کشور

تنظیم گری وظیفه مغفول مانده روزی در صدر وظایف دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و آنها قطعاً به حکمرانی خوب خواهند رسید.

 

 

نظام فنی و اجرایی کشور

تنظیم گری وظیفه مغفول مانده روزی در صدر وظایف دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و آنها قطعاً به حکمرانی خوب خواهند رسید. اما تأسف آور است که در اینجا قید کنیم بسیاری از کارکنان مدعی در تهیه طرح نمی دانند بر أساس این نظام طرح تهیه می کنند و یا اعتبار می گیرند.

در حالیکه هرگز نباید به پروژه هاییکه بر مبنای عملکرد، اجتماع تهیه نشدند، یک تومان اعتبار داد.

شماره: 42339/ت 33497    مورخ: 20/4/1385


هیأت وزیران ، در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 101/72293 مورخ 1384/04/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام فنی و اجرایی کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات

1 -  هدف

استقرار نظامی یکپارچه ، برای پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ، در چارچوب اسناد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکردی نتیجه گرا ، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، متناسب با شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، اقلیمی و زیست محیطی کشور .

اسناد برنامه های توسعه ، شامل اسناد ملی توسعه بخشی ، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه است .

2 -  دامنه کاربرد

طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی .

3 -  مراجع

قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351 - و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 -

4 - تعاریف و مفاهیم

4 - 1 - نظام فنی و اجرایی کشور :

مجموعه اصول ، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری است .

یادآوری : در این نظام ، واژه اسناد به جای مجموعه واژه های استانداردها ، معیارهای فنی ، ضوابط و مقررات ، روش های اجرایی ، دستورالعمل ها بکار برده شده است .

4 - 2 - مدیریت پروژه :

کاربرد دانش و دانایی ، مهارت ها و فنون در انجام فعالیت های طرح یا پروژه به منظور تحقق اهداف ، نیازها و انتظارات عوامل ذینفع از طرح یا پروژه یا بهبود سطح رضایت آنها .

4 - 3 - پدید آوری طرح یا پروژه :

مراحل پیدایش ، مطالعات توجیهی ، طراحی پایه ، طراحی تفصیلی ، اجرا ، راه اندازی و تحویل و شروع بهره برداری است .

4 - 4 - بهره برداری :

بهره برداری از نتیجه طرح یا پروژه بر پایه محاسبات و مفروضات طراحی و دستورالعمل های مربوط و اطمینان از عملکرد آن بر طبق شرایط خواسته شده .

4 - 5 - رویکرد فرآیندی :

حصول نتیجه مطلوب از طریق مدیریت فرآیندها

یادآوری : نتیجه مطلوب هنگامی حاصل می شود که فعالیت ها و منابع مرتبط با آنها به صورت یک فرآیند مدیریت شوند .

4 - 6 - رویکرد سیستمی :

شناسایی ، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم به عنوان یک سامانه .

یادآوری : شناسایی ، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم به عنوان یک سامانه به اثر بخشی و کارآیی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در دستیابی به اهداف آن کمک می کند .

4 - 7 - رویکرد نتیجه گرا :

جهت گیری لازم در سیاست ها، خط مشی های تدوین اسناد ومدیریت در نظام فنی و اجرایی کشور معطوف به دستیابی به نتیجه و تحقق اهداف برنامه ریزی شده طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

4 - 8 - مدیریت کیفیت :

فعالیت های هماهنگ شده برای هدایت و کنترل سازمان عوامل ذینفع از نظر کیفیت و معطوف به نتیجه .

یادآوری : هدایت و کنترل از نظر کیفیت ، عموماً شامل برقراری خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت ، طرح ریزی کیفیت ، کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت می باشد .

4 - 9 - مهندسي ارزش: تلاشي سازمان يافته كه با هدف بررسي و تحليل فعاليت هاي طرح در مراحل طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري انجام مي شود. اين بررسي با استفاده از تجا رب، ابتكارها و خلاقيت هاي متخصصان در جهت تحليل كار كرد سيستم ها، عوامل، تجهيزات، تأسيسات، به منظور دستيابي به كاركرد پيشني بيني شده با كمترين هزينه و با حفظ و يا ارتقاي كيفيت و در كوتاه ترين زمان انجام مي شود.

4-10 سامانه :

مجموعه عناصر دارای ارتباط درونی و دارای تعامل و معطوف به نتیجه .

4 - 11 - فرآیند :

مجموعه ای از منابع و فعالیت های به هم مرتبط که درون دادها را به برون دادها تبدیل می نماید .

یادآوری : منابع شامل مدیریت ، خدمات ، کارکنان ، منابع مالی ، تسهیلات ، تجهیزات ، فنون و روش هاست

4 - 12 - مرحله طرح یا پروژه :

مجموعه ای از فعالیت های منطقی و به هم پیوسته طرح یا پروژه که معمولاً در تکمیل یک بخش قابل تحویل انجام می گیرد .

4 - 13 - هدف طرح یا پروژه :

آنچه که در رابطه با طرح یا پروژه جستجو شود یا منظور باشد .

4 - 14 - نتیجه طرح یا پروژه :

عنوان و مشخصات اصلی اقلام قابل تحویل به دستگاه بهره بردار .

4 - 15 - عوامل ذینفع :

اشخاص حقیقی و حقوقی با منافع مشترک در عملکرد های طرح ها یا پروژه های سرمایه گذاری .

4 - 16 - ماتریس مسئولیت ها :

ساختاری است که برای حصول اطمینان با تعیین مسئول مشخص برای هر یک از مولفه های محدوده کار ، ساختار اجزای سازمان پروژه را به ساختار اجزای کار ارتباط می دهد .

4 - 17 - پایش :

گردآوری اطلاعات عملکرد طرح یا پروژه در قالب برنامه طرح یا پروژه ، سنجش عملکرد ، ارائه گزارش و اطلاعات لازم .

4 - 18 - ارزیابی :

بررسی نظام یافته توانایی عوامل ذینفع ، هدف طرح یا پروژه ، نتیجه طرح یا پروژه ، یک فرآیند و یا یک فعالیت در برآورده کردن الزامات مشخص شده .

4 - 19 - پایدار بودن طرح یا پروژه :

ایفای الزامات پیش بینی شده در طرح یا پروژه برای دستیابی به اهداف ، نتایج و محصول آن با حفظ کیفیت یا عملکرد مناسب در طول عمر طرح یا پروژه .

4 - 20 - ایمنی :

حالتی که در آن احتمال خطر آسیب جانی یا خسارت مادی به میزان قابل قبولی محدود شده باشد .

4 - 21 - روش های اجرایی :

دامنه کاری ، ارتباطات قراردادی ، محدوده تعهدات و مسئولیت های عوامل ذینفع در اقدامات مربوط به فعالیت های مراحل پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

4 - 22 - طرح توسعه و عمران :

به منظور تدوین سیاست ها و ارایه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت ، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند ، تهیه می شود .

یادآوری : برگرفته از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی – مصوب 1353 - و آیین نامه های آن .

4 - 23 - سازمان :

منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .

4 - 24 - فایده ملی :

بهینه ترین حالت تخصیص منابع برای دستیابی به حداکثر تحقق اهداف مورد انتظار با رعایت معیارها و استانداردها .

5 - اصول نظام فنی و اجرایی کشور

تحقق اهداف نظام فنی و اجرایی کشور ، با استقرار سامانه های آن شکل می گیرد . اصول نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر ، تبیین کننده خطوط مادی در تهیه اسناد ، برای استقرار و پیاده سازی سامانه های آن است .

5 - 1 - اتخاذ رویکرد فرآیندی در سامانه های نظام .

در انجام فرآیندهای مربوط به هریک از سامانه های نظام ، مشخصات فرآیندها شامل فعالیت های اصلی ، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت ، درون دادها ، ابزار و فنون ، برون دادها و روش ها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند مشخص می گردند .

5 - 2 - مد نظر قرار دادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد .

5 - 3 - استفاده از استانداردهای معتبر و شناخته شده ملی و بین المللی و روش ها و تجربیات جهانی در تهیه اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

5 - 4 - شناخت و اولویت بندی اسناد مورد نیاز سامانه های نظام ، در برنامه ریزی برای تهیه آنها .

5 - 5 - سازگاری با مفاد برنامه های توسعه ای کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در تهیه اسناد .

5 - 6 - ارتقا و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور.

5 - 7 - پاسخگو بودن عوامل ذینفع نسبت به تعهدات و مسئولیت های خود در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و قراردادهای مربوط .

5 - 8 - استقرار سامانه تضمین انجام به موقع تعهدات مالی در دستگاه های اجرایی و تأمین کنندگان منابع مالی .

5 - 9 - حمایت از ابتکارات، خلاقیت ها و نوآوری ها در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

5 - 10 - احراز صلاحیت مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

5 - 11 - احراز صلاحیت تأمین کنندگان خدمات و کالا و ایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهای پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

5 - 12 - انتخاب فناوری مناسب در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و زمینه سازی برای بومی کردن آنها .

5 - 13 - استقرار و نهادینه ساختن نظام مدیریت کیفیت ، در سازمان های عوامل ذینفع .

5 - 14 - لزوم استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی و کالاهای تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی استاندارد در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

5 - 15 - تاکید ویژه بر آموزش و کسب مهارت های فردی و گروهی و بهبود مستمر آنها

5 - 16 - استقرار سامانه پایش و ارزشیابی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

5 - 17 - ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها و تعاملات عوامل ذینفع .

5 - 18 - حمایت از استقلال حرفه ای و امنیت شغلی تأمین کننده خدمات و کالا.

5 - 19 - ایجاد زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیر دولتی صنفی – تخصصی بخش های مختلف در سیاست گذاری و برنامه ریزی های مربوط .

5 - 20 - فراهم نمودن بسترلازم برای حضور فعال تأمین کنندگان خدمات وکالا در میدان رقابت های بین المللی

5 - 21 - استقرار سامانه مدیریت کارآیی انرژی و زیست محیطی در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی .

5 - 22 - تاکید بر کاهش آسیب پذیری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها .

5 - 23 - رعایت اصول پدافند غیر عامل در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف ملاحظات امنیتی و دفاعی .

5 - 24 - تشویق و بهره گیری از مشارکت های مردمی در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

6 -  عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور

6 - 1 - دستگاه های اجرایی :

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 - که بر اساس ماده (21) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351 - و در چارچوب ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوط . مسئولیت پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را بر عهده دارند .

6 - 2 - تأمین کنندگان منابع مالی

سازمان ها ، واحدها و اشخاص تأمین کننده منابع مالی که در چارچوب قانون ، اختیار تصویب طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ، تأمین و تخصیص منابع مالی ، نظارت برنامه ای و ارزشیابی آنها را بر عهده دارند .

6 - 3 - بهره برداران

سازمان ها ، واحدها و اشخاص دریافت کننده نتیجه طرح ها و پروژه ها که متصدی بهره برداری و نگهداری آن هستند و در تمامی فرآیندهای پدید آوری طرح یا پروژه با دستگاه های اجرایی برای ایفای الزامات خود هماهنگی و مشارکت دارند .

6 - 4 - تأمین کنندگان خدمات کالا

مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و عرضه کنندگان کالا ، اشخاص واجد صلاحیتی هستند که خدمات و یا کالا را برای دستگاه های اجرایی تأمین می کنند .

6 - 5 - تهیه کنندگان اسناد

سازمان ، دستگاه های اجرایی و انجمن های صنفی و تخصصی کشور هستند که مسئولیت تهیه یا مشارکت در تهیه اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را بر عهده دارند .

فصل دوم :

مدیریت

مفهوم مدیریت ، مجموعه فعالیت های هماهنگ شده برای برنامه ریزی ، سازماندهی ، راهبردی ، هدایت و کنترل است که به عنوان یکی از سامانه های نظام ، ملاک عمل قرار می گیرد .

تحقق جنبه هایی مانند :

- دستیابی به استقلال فنی و فناوری پیشرفته ، منطبق با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقلیمی و زیست محیطی کشور .

- حفظ شئون اجتماعی و حقوق فنی و حرفه ای تمامی عوامل اجرایی .

- بستر سازی در همگام نمودن برنامه های آموزشی دانشکده های مهندسی ، متناسب با پیشرفت های علوم و فنون و نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور .

- تعامل لازم با تشکل های صنفی و تخصصی کشور .

- دستیابی به نظام های فنی و اجرایی کشورهای صنعتی و استفاده لازم از روش های اجرایی آنان .

- توانمند سازی سازمان های عوامل ذینفع برای فعالیت در فضای رقابتی ،

- مدیریت طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را ، دارای رویکردی پویا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع ملی می نماید .

کمبود منابع ، الزامات هزینه ،زمان ، کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی ، ابعاد و پیچیدگی فعالیت های طرح ها و پروژه ها ، تعهدات متقابل در فصل مشترک کاری بین عوامل ذینفع ، از جمله علل و عواملی هستند که رویکرد مدیریت سامان یافته را برای مدیریت طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در نظام فنی و اجرایی کشور ضروری می سازند .

برای راهبری و اداره موفق طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری باید سازمان عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی به طریقی نظام مند و شفاف هدایت و کنترل گردند . هدایت و کنترل نظام مند و شفاف امور مدیریت طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از طریق رویکرد فرآیندی امکان پذیر است که طی آن سامانه ای از فرآیند ها در درون سازمان عوامل ذینفع با تعیین فصل مشترک کاری آن با سایر عوامل ، به کار گرفته شود .

پایش و اندازه گیری استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدامات برای بهبود مستمر عملکردها ، هدفی دایمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود برای شناسایی زمینه هایی که نیاز به بهبود دارند و بکارگیری راه حل های انتخاب شده در قالب تهیه اسناد مربوط محقق می شود .

الزامات مدیریت

1 - اتخاذ رویکرد فرآیندی و سیستمی در مدیریت .

2 - بکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه برای مدیریت طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

یادآوری : هماهنگی کافی بین عوامل ذینفع ، توجه به فعالیت های طرح یا پروژه بصورت جامع و مانع ، اتمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در مدت و اعتبار مصوب ، استفاده مؤثر از نیروهای صلاحیت دار ، تولید ، جمع آوری ، توزیع و مستند سازی اطلاعات و اسناد در زمان مقرر و بطور متناسب ، جلوگیری از بروز ریسک های پیش بینی نشده و تأمین کالا و خدمات مورد نیاز طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از طریق فرآیندهای لازم در مدیریت پروژه .

3 - استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذینفع .

4 - در انجام فرآیندهای مربوظ به مدیریت ، فعالیت های اصلی ، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت ، در روندادها ، ابزار و فنون ، بروندادها و روش ها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند مشخص می گردند .

5 - ترویج کاربری فناوری اطلاعات (IT) با ایجاد بانک اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور

6 - بالا بردن سطح دانش فنی کشور ، تبادل دانش و فناوری از طریق ارتباط با مراکز علمی و فنی داخلی و خارجی .

7 - کوشش همه جانبه در دستیابی به خود اتکایی فنی ، از طریق تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقیاتی با سرمایه گذاری ها .

8 - ایجاد تسهیلات برای آشنایی دانشجویان با نحوه ارایه و مدیریت خدمات فنی و کارهای اجرایی و همفکری در بهبود مستمر برنامه های درسی رسته های فنی و مهندسی و سایر رسته های مرتبط .

9 - توسعه ظرفیت های مشاوره فنی – اقتصادی .

10 - زمینه سازی و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات فنی ، مهندسی و حرفه ای .

11 - بستر سازی برای شکل گیری شرکت های بزرگ ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی .

12 - بالا بردن سطح آگاهی مردم با اطلاع رسانی از نتایج و آثار اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

13 - استقرار سامانه های تضمین خدمات مانند استفاده از صنعت بیمه و تضمین های صنفی .

14 - احراز صلاحیت عوامل ذینفع در انجام فعالیت های مربوط به سامانه های نظام .

15 - ایجاد فضای رقابتی و منصفانه برای تأمین کنندگان خدمات و کالا در انجام کارهای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

16 - ترویج مناسبات و روابط روشن و صادقانه ، اخلاق حرفه ای و اعتماد سازی در سطح عوامل ذینفع .

17 - بستر سازی برای متناسب کردن ایمنی ظرفیت ها و تقاضای خدمات مهندسی و اجرایی .

18 - استقرار ساز و کار لازم برای پایش و اندازه گیری میزان پاسخگویی تعهدات و تکالیف عوامل ذینفع نظام .

19 - ارزشیابی حین اجرا و پس از اجرا ، بعنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملکردها .

20 - زمینه سازی و حمایت از ایجاد و شکل گیری شرکت های کوچک محلی در مناطق کمتر توسعه یافته .

فصل سوم :

پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری

پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری شامل اقدامات در مراحل پیدایش ، مطالعات توجیهی ، طراحی پایه ، طراحی تفصیلی ، اجرا ، راه اندازی ، تحویل و شروع بهره برداری ، در قالب فرآیندهای لازم است .

مراحل پیدایش :

مجموعه اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین راه حل تبدیل تقاضا به طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و تعیین عنوان طرح یا پروژه بمنظور ایفای الزامات مقرر در سند ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی توسعه بخشی ، توسعه استانی و ویژه است .

مرحله مطالعات توجیهی :

گردآوری اطلاعات و آمار، بررسی و تحلیل نیازها ، بررسی های فنی و ارایه راه حل های مختلف برای تأمین نیاز و تبدیل آن به طرح یا پروژه ، تعیین گزینه های مطلوب طرح یا پروژه ( در صورت موجه بودن ) ، تعیین گزینه برتر با توجه به سود آوری اقتصادی و ملاحظات اجتماعی ، زیست محیطی و ایمنی است .

یادآوری : در طرح ها و پروژه هایی که به علت شرایط ژئوتکنیکی و زمین شناسی ساختگاه ، لازم است مطالعات و طراحی تا حدی توسعه یابد که برآوردهای حاصله دقت مورد نیاز را پاسخگو باشد ، مطالعات توجیهی آنها باید بر اساس طراحی پایه انجام شود

مرحله طراحی پایه :

بخشی از فرآیند طراحی است که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه ( مشخص شده در مرحله مطالعات توجیهی ) و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب در صورت نیاز و انجام محاسبات مهندسی ، مشخصات اجزای اصلی طرح یا پروژه تعیین می شود .

مرحله طراحی تفصیلی :

بخشی از فرآیند طراحی است که بر اساس نتایج طراحی پایه و انجام محاسبات مهندسی ، مشخصات و جزییات اجرایی طرح یا پروژه در بخش های مختلف طراحی شده و مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی مبتنی بر مهندسی ارزش تهیه می شود .

مرحله اجرا :

انجام فعالیت های مربوط به تأمین کالا ، عملیات اجرایی ( ساختمان و نصب ) و سازماندهی برای بهره برداری است .

مرحله راه اندازی ، تحویل و شروع بهره برداری :

فعالیت های پس از تکمیل عملیات اجرا ( ساختمان و نصب ) از قبیل اخذ مجوزها ، آزمایش ها ، بازرسی ها ، کنترل و بطور کلی انجام کارهای لازم برای قرار دادن طرح یا پروژه در شرایط عملیاتی ، به منظور شروع بهره برداری و صدور گواهی تحویل است .

الزامات پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری

1 - اتخاذ رویکرد فرآیندی در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

2 - در انجام فرآیندهای مربوط به پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ، فعالیت های اصلی ، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت ، دروندادها ، ابزار و فنون ، بروندادها و روش و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند ، مشخص می گردند .

3 - ملحوظ داشتن انجام فعالیت های مربوط به مراحل پیدایش ، مطالعات توجیهی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در قالب ردیف های اعتباری تعریف شده.

4 - انجام مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی و اجتماعی طرح ها یا پروژه ها ، در چارچوب مرحله پیدایش طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش مربوط و بر اساس روش های معتبر ، به منظور اطمینان از توجیه پذیری اقتصادی طرح یا پروژه ، پایدار بودن طرح یا پروژه ، رعایت طرح های توسعه و عمران ،ملاحظات زیست محیطی و ایمنی ، تأمین منابع مالی و سایر جوانب مربوط و انتخاب گزینه برتر به نحوی که بیشترین فایده ملی را برای کشور داشته باشد .

5 - شناسایی روش های مختلف تأمین منابع مالی طرح ها یا پروژه ها ، تهیه ضوابط و ترویج استفاده از منابع عالی غیر دولتی ( موسسات مالی غیر دولتی ) برای پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

6 - شروع مرحله طراحی پایه پس از انجام ، تایید و تصویب مطالعات توجیهی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ( با توجه به یادآوری ذکر شده در مرحله مطالعات توجیهی ).

7 - تدوین روش های مناسب پدید آوری بمنظور بالا بردن کیفیت ، بهینه نمودن هزینه و زمان در اجرای طرح ها و پروژه ها ، با بهره گیری از روش های پیشرفته جهانی و تطبیق آنها با شرایط داخلی .

8 - انتخاب روش اجرایی مناسب برای پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با توجه به نوع ، اندازه و پیچیدگی طرح یا پروژه .

9 - استفاده از بروندادهای مطالعات توجیهی ، مطالعات پایه و مطالعات تفصیلی از جمله :

- برنامه زمانی اجرای طرح یا پروژه

- برآورد مقادیر و هزینه ها .

- تقویم اعتبار به تفکیک سال های مخنلف اجرای طرح یا پروژه .

- جریان نقدینگی سالانه .

بعنوان دروندادتنظیم ومبادله موافقت نامه طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری والحاقیه های بعدی آنها.

10 - وجود مجوزهای لازم برای ساخت از مراجع مربوط و مشخص بودن وضعیت مالکیت زمین و برنامه استملاک اراضی در شروع مرحله اجرا .

11 - ارجاع کار با هدف انتخاب مناسب ترین تأمین کننده کالا و خدمات و با رعایت اصول رقابت ، بی طرفی و نظم و اخلاق حرفه ای و اطلاع رسانی سریع و شفاف .

12 - توجه به پاسخگو بودن عوامل ذینفع در روش ها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند .

13 - نظام مند کردن حمایت  از ابتکارات ، خلاقیت ها و نوآوری ها در پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

14 - نظام مند کردن چارچوب حل و فصل سریع اختلاف های قراردادی برای پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری .

15 - تاکید بر واگذاری کارها تا حد امکان به صورت یکجا در قالب یک پیمان و اجتناب از تفکیک آنها بمنظور انتقال مسئولیت مدیریت اجرا به پیمانکاران و حفظ هماهنگی در اجرا و سرعت بخشیدن به اجرای کار .

16 - ایجاد شرایط لازم برای مشارکت مسئولانه بخش خصوصی در پدید آوری و مدیریت  بهره برداری طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری.

17 - ارزیابی اثر بخشی فعالیت های پدید آوری طرح ها و پروژه ها .

18 - مستند سازی فعالیت های پدید آوری طرح ها و پروژه ها .

فصل چهارم :

تهیه اسنادمدیریت، پدیدآوری وبهره برداری طرح هاو پروژه های سرمایه گذاری

اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری شامل استانداردها ، معیارهای فنی ، ضوابط و مقررات و روش های اجرایی ، دستورالعمل ها ، گردش کارها و کاربرگ های مورد نیاز ، برای استقرار سامانه های مربوط در نظام فنی و اجرایی کشور .

اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از نظر موضوع شامل شش عنوان به شرح زیر است .

الف – مدیریت

ب – معیارهای فنی ، مالی و اقتصادی ، ایمنی و زیست محیطی

پ – امور قراردادی

ت - امور قیمت ها

ث - امور تأمین کنندگان

ج - ارزیابی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری

اسناد مدیریت پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری برای استفاده در طرح ها یا پروژه های جدید به دو رسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند :

- رسته عمومی اسنادی است که به تشخیص سازمان ، مورد نیاز بیش از یک دستگاه اجرایی بوده و مدیریت تهیه و ابلاغ آنها ، در مسئولیت سازمان است .

- رسته اختصاصی اسنادی است که در رسته عمومی انتشار نیافته و دستگاه های اجرایی برای نیاز خاص خود آنها را تهیه و استفاده می کنند .

دستگاه های اجرایی موظفند یک نسخه از تمامی اسناد رسته اختصاصی را برای سازمان ارسال دارند. سازمان با بررسی اسناد اختصاصی که زمینه کاربرد عمومی داشته باشند، آنها را با اعمال اصلاحات لازم بصورت عمومی برای استفاده در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری جدید ابلاغ می نماید.

سازمان موظف است با تجدید نظر در آیین نامه  استانداردهای اجرایی طرح های  عمرانی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه-  مصوب  52 - و رعایت الزامات به شرح زیر ، آیین نامه اجرایی اسناد مدیریت ، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را در قالب ماده ( 23) قانون برتامه و بودجه – مصوب 1351 – و ماده ( 31 ) قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارسال دارد .

الزامات تهیه اسناد مدیریت

پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری

1 - رعایت جنبه های کیفیت ، هزینه ، زمان ، ایمنی ، زیست محیطی و پدافند غیر عامل به منظور تحقق بیشترین فایده ملی.

2 - رعایت فرآیندهای نیازسنجی ، پیشنهاد ، انتخاب ، تهیه ، بررسی ، تایید ، تصویب ، ابلاغ ، آموزش و تجدید نظر در تهیه اسناد.

یادآوری : در انجام فرآیندهای مربوط به تهیه اسناد، فعالیت های اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روش ها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند ،مشخص می گردند .

3 - استفاده از روش ها و اسناد معتبر بین المللی در فرآیندهای تهیه اسناد ، با در نظر گرفتن مقررات و شرایط کشور .

4 - مشارکت دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی و تخصصی در تهیه اسناد ، با تقسیم و تعیین وظایف هر یک از آنان .

5 - توسعه ظرفیت تولید اسناد در سطح تهیه کنندگان آن برای تمام عناوین شش گانه اسناد ، به منظور پاسخگویی به نیازهای نظام فنی و اجرایی کشور.

6 - نظام مند کردن اولویت بندی تهیه اسناد .

7 - مطالعه، تحقیق و شناسایی روش های اجرایی نوین و پیشرفته و استفاده از آنها درتهیه اسناد مربوط .

8 - رعایت اصول کاهش خطر پذیری ناشی از حوادث طبیعی و پیش بینی نشده به ویژه زلزله ، سیل و رانش زمین و نظایر آن .

9 - بازنگری مستمر اسناد به منظور تأمین پویایی و روز آمدی آنها .

10 - رعایت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه های توسعه کشور ، آمایش و طرح های توسعه و عمران .

11 - اطلاع رسانی اسناد رسته عمومی و اختصاصی از طریق پایگاه اطلاعاتی فنی و اجرایی کشور .

فصل پنجم

نحوه استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور

تحقق الزامات سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور منوط به تهیه اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری می باشد، از این رو سازماندهی لازم برای تهیه اسناد و ممیزی نحوه استقرار سامانه های نظام ، به شرح زیر ملاک عمل قرار می گیرد :

1 - سازمان موظف است با :

1 - 1 - تأمین منابع لازم برای تهیه اسناد .

1 - 2 - سازماندهی اجرایی برای تهیه اسناد .

1 - 3 - مشخص کردن نحوة مشارکت دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی و تخصصی در تهیه اسناد و هیأت ممیزه .

1 - 4 - مستند سازی تمام فعالیت ها و اقدامات در دست انجام استقرار سامانه های نظام .

1 - 5 - ایجاد پایگاه اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور برای دسترسی همگان به اطلاعات مربوط و با کاربری های لازم در سازمان به صورت برخط .

1 - 6 - تهیه و ارایه برنامه اجرایی برای تهیه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور ، شامل تجزیه الزامات به فعالیت های مشخص اولویت بندی شده و قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار یا تهیه سند با تایید هیأت ممیزی.

پیاده سازی سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور را تحقق بخشد .

2 - به منظور انجام الزامات سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور هیأت ممیزی نظام فنی و اجرایی کشور ، به ریاست معاون رییس جمهور و رییس سازمان و معاونان ذیربط وزارتخانه ها و سازمان های :

2 - 1 - امور اقتصادی و دارایی

2 - 2 - راه و ترابری

2 - 3 - مسکن و شهرسازی

2 - 4 - نفت

2 - 5 - نیرو

2 - 6 - جهاد کشاورزی

2 - 7 - صنایع و معادن

2 - 8 - کشور

2 - 9 - سازمان حفاظت محیط زیست

2 - 10 - رییس شورای هماهنگی تشکل های صنفی و تخصصی

به دبیری معاون امور فنی سازمان تشکیل می گردد .

یادآوری : دبیرخانه هیأت ممیزی می تواند درصورت نیاز اقدام به ایجادکارگروه های تخصصی نماید .

3 -   هیأت ممیزی نظام فنی و اجرایی کشور ، از طریق دریافت گزارش های دوره ای سه ماهه دبیرخانه هیأت ، انجام فعالیت ها و اقدامات لازم برای استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور را ممیزی می نماید .

فصل ششم –

استقرار كارگروه مطالعات مهندسي ارزش در دستگاه هاي اجرايي ‏با توجه به شمول كاربرد و اثربخشي مطالعات ارزش در طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و ضرورت اهتمام ويژه دستگاه هاي اجرايي به انجام مطالعات ارزش و لحاظ نمودن پيشنهادهاي ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه ها در كليه مراحل از جمله در مطالعات توجيهي و تهيه طرح، تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي و برنامه ريزي و كنترل پروژه و نظر به همگون بودن ماهيت اين مطالعات با وظايف ذاتي گروه هاي مشاوران جوان و ارتباط آن با توده هاي عظيم نخبگان ممتاز و طراز اول كشور، دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به تشكيل كارگروه مطالعات مهندسي ارزش به ترتيب زير اقدام نمايند:

‏۱ - بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نماينده تام الاختيار وي به عنوان رييس

۲ - مشاور جوان دستگاه اجرايي به عنوان دبير كارگروه 

۳ - ‏نماينده تام الاختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 

۴ - نماينده تام الاختيار حوزه مشاوران جوان نهاد رياست جمهوري 

‏۵ - مشاوران و معاونان ذي ربط دستگاه اجرايي به تناسب موضوع 

‏تبصره ۱- اعضاي موضوع رديف (۵‏) با حكم بالاترين مقام اجرايي دستگاه منصوب مي شوند.

تبصره ۲ - كارگروه ياد شده مكلف است گزارش سالانه اي از عملكرد و اقدامات دستگاه متبوع ‏خويش را در زمينه اعمال مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني و فني به هيئت وزيران ارايه نمايند

تبصره ۳ ‏- مديريت مطالعات مهندسي ارزش در پروژه هاي بالاتر از يكصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰‏) ريال بر عهده كارگروه مي باشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم