آمار بازدیدکنندگان سایت

02864020
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
143
1099
3039
29427
46061
2864020

آی‌پی شما: 44.192.253.106
امروز: ساعت

آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی

ایکاش برنامه ریزان بخش های مختلف کشور و دست اندرکاران توزیع اعتبار، به جایگاه حقیقی یک حکمرانی خوب ارتقاء پیدا می کردند و ناظر عالی می شدند و می دانستند، چرا باید به یک پروژه که بر مبنای عملکرد به همراه ذینفعان تهیه نشده است و بهره برداران در نگهداری آن هیچ نقشی ندارند، اعتبار ندهند.

 

آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی 

ایکاش برنامه ریزان بخش های مختلف کشور و دست اندرکاران توزیع اعتبار، به جایگاه حقیقی یک حکمرانی خوب ارتقاء پیدا می کردند و ناظر عالی می شدند و می دانستند، چرا باید به یک پروژه که بر مبنای عملکرد به همراه ذینفعان تهیه نشده است و بهره برداران در نگهداری آن هیچ نقشی ندارند، اعتبار ندهند.

فصل اول  -  تعاریف و منظور 


ماده 1 -  معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی موضوع ماده ۲۳کشور از نظر سهولت مراجعه بطور خلاصه و بدون آنکه محدودیتی ایجاد نماید استاندارهای اجرایی طرح های عمرانی نامیده می شود. 

ماده 2 -  اصطلاحات دیگری که در این آئین نامه بکار رفته طبق تعاریف مندرج در قانون برنامه و بودجه می باشد. 

ماده 3  -  منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح ها است بنحویکه هدف های زیر تأمین گردد:

الف  -  بالا بردن کیفیت اجرایی طرح ها. 

ب  -  دقیق تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه های اجرایی. 

پ  -  کاهش هزینه های اجرایی. 

ت  -  جلوگیری از صرف هزینه های زائد. 

ث -  استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود. 

ج  -  سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و نقشه ها و مشخصات. 

چ  -  احتراز ازتهیه مکرر نقشه ها ومشخصات وجزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد. 

ح  -  یکنواخت نمودن رویه های اجرایی. 

خ  -  فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه (Mass Praduction) ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز طرح ها. 


فصل دوم  -  نحوه تهیه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی

ماده 4 -  سازمان موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی بنحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آئیننامه ها و همچنین دستورالعمل هایی که طبق این آئین نامه تهیه و ابلاغ می شود مجموعه هایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین گردد بطوریکه این مجموعه ها بتدریج بصورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکار و سازندگان و سایر عوامل اجرایی درآید. 

ماده 5 -  سازمان به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنابر ضرورت و باتوجه به اولویت ها مواردی را که باید در باره آنها معیار، استاندارد، نقشه تیپ، ضوابط فنی، دستورالعمل فنی و یا اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد و یا هر اقدامی را که برای تحقق هدف های مشروح در ماده 3  لازم باشد تعیین خواهد نمود. 

ماده 6 -  پس از تعیین مورد و اعلام آن به دستگاه های مربوط سازمان ترتیب لازم برای تهیه پیش نویس آن مورد را با استفاده از کارشناسان خود و یا کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوط و یا مؤسسات بخش خصوصی خواهد داد. 

سازمان هر پیش نویس را که بدین طریق تهیه شده پس از اخذ نظر از دستگاه های ذیربط و در صورت لزوم از مؤسسات و دستگاه ها و یا کارشناسان صاحب نظر، در کمیته های کارشناسی خاص که بدین منظور از کارشناسان خبره تشکیل می دهد مطرح و پس از کسب نظر اصلاحی کمیته کارشناسی متن نهایی را آماده و باتوجه به مواد 7 و 8 این آئیننامه دستورالعمل لازم را تهیه نموده و پس از تأیید رئیس سازمان به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران ومؤسسات ذیربط ابلاغ خواهد نمود.

فصل سوم  -  انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ

ماده 7 -  دستورالعمل های موضوع این آئین نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود.

بند 1 -  گروه اول: دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است. ( نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمان ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها وغیره.

بند 2 -  گروه دوم: دستورالعمل هایی که بطور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و برحسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط ومعیارهای آنرا باتوجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آنرا با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند ( نظیر حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی وغیره .

بند 3 -  گروه سوم: دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور روش های بهتری داشته باشند، اجباری نیست. 

ماده 8 -  سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را بطور مشخص در متن آن قید نموده و بعلاوه در مورد دستورالعمل های گروه یک و گروه دو تاریخی که از آن تاریخ لازم است به مورد اجرا گذاشته شود، تعیین نماید. مدت زمان بین تاریخ صدور این دستورالعمل ها و تاریخی که به مورد  اجرا  گذاشته می شود نباید از سه ماه کمتر باشد. 

درصورتی که یک دستورالعمل ناقص و یا جایگزین تمام و یا قسمتی از دستورالعمل های قبلی باشد لازم است مراتب را صراحتاً و با ذکر مشخصات دستورالعمل های قبلی در متن دستورالعمل قید گردد. 

ماده 9 -  سازمان موظف است دستورالعمل های تهیه شده را به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مستقل و بر حسب مورد به انجمن ها و سندیکاهای مشاوران و پیمانکاران ابلاغ نماید. دستگاه های مزبور موظفند به نوبه خود این دستورالعمل ها را به دستگاه های تابعه خود ابلاغ نمایند.

از نظر سهولت  امر و احتراز از دوباره کاری، وزارتخانه و دستگاه های اجرایی می توانند صورت دستگاه های تابعه و نام مسئول و نشانی آنها را به سازمان ارائه دهند تا سازمان مستقیماً دستورالعمل های مربوط را به آنها ابلاغ نماید. 

سازمان کلیه دستورالعمل ها را از طریق پست سفارشی ارسال خواهد نمود و قبض رسید پست بمنزله رسید رسمی ابلاغ به دستگاه گیرنده تلقی خواهد گردید. مؤسسات غیردولتی آموزشی و علمی و تحقیقاتی که مایل باشند این دستورالعمل ها برای آنها ارسال شود نیز می توانند به ترتیب فوق نام و مشخصات و نشانی مؤسسه را به سازمان اعلام نمایند. 


فصل چهارم  -  نحوه تصحیح دستورالعمل ها

ماده 10 -  درصورتی که دستگاه های اجرایی در رعایت دستورالعمل های موضوع این آئین نامه  مواجه با مسائل و یا ابهاماتی گردند که به تشخیص آنها در پیشبرد طرح مورد عمل اشکالاتی پدید می آورد و مراتب را کتباً به سازمان اعلام دارند، سازمان موظف است سریعاً موضوع را با همکاری دستگاه مربوط رسیدگی و ابهام را مرتفع و یا در صورت لزوم در مفاد دستورالعمل تجدیدنظر نموده و دستورالعمل جدیدی به جایگزینی دستورالعمل قبلی تهیه و ابلاغ نماید. 

ماده 11 -  در صورتی که دستگاه های اجرایی و یا مؤسسات و کارشناسان ذیربط و یا افراد ذیعلاقه و صاحب نظر،نظرات اصلاحی در مورد چنین دستورالعمل هایی داشته باشند سازمان موظف است با توجه به اهمیت نظرات اظهارشده و برحسب مورد مراتب را از طریق نشریه موضوع ماده 13 به اطلاع سایر صاحب نظران برساند و باتوجه به مجموع نظرات موضوع را با کمک و همکاری دستگاه های ذیربط رسیدگی نموده و در صورت لزوم در مفاددستورالعمل تجدیدنظر و دستورالعمل جدید تهیه و ابلاغ کند. 


فصل پنجم  -  نشریات


ماده 12 -  سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که مجموعه دستورالعمل های موضوع این آئین نامه همراه با قوانین وآئین نامه های مربوط به طور ادواری چاپ و در اختیار کلیه متقاضیان گذاشته شود.

در اجرای این وظیفه سازمان می تواند چاپ و انتشار این مجموعه را به مؤسسات بخش عمومی و یا خصوصی واگذار نموده و تمام و یا قسمتی از هزینه چاپ و انتشار این مجموعه را رأساً تقبل و بقیه هزینه را مؤسـسه مذکـور از طریـق فروش مجموعـه به عـلاقمندان با بهای عادله ای که از طرف سازمان تعیین می شود تأمین نماید. 

ماده 13 -  سازمان به منظور مطلع ساختن علاقمندان از مواردی که دستورالعمل های مربوط تهیه شده و یا تحت رسیدگی است و کسب نظرات اصلاحی آنها و همچنین جلب متفکران و صاحب نظران به همکاری در جهت تأمین هدف های مشروح در ماده 3 نشریه ای فنی منتشر خواهد نمود. 


فصل ششم  -  مقررات متفرقه 

ماده 14 -  در تهیه پیش نویس معیارها و استانداردها و مشخصات و جزئیات تیپ و سایر خدمات مورد نیاز تهیه دستورالعمل ها و همچنین شرکت در کمیته های کارشناسی، سازمان می تواند علاوه بر کارشناسان خود از کارشناسان ومتخصصین ذیصلاح بخش عمومی و بخش خصوصی و همچنین از مؤسسات بخش خصوصی استفاده نماید. 

ماده 15 -  حق الزحمه کارشناسان و متخصصین بخش خصوصی ایرانی یا خارجی که طبق ماده 14 در انجام خدمات به سازمان کمک می کنند به میزانی است که از طرف وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود از محل اعتبارات خرید خدمات قابل پرداخت است. 

حق الزحمه مؤسسات بخش خصوصی تا حد پانصد هزار ریال بدون نیاز به انجام مناقصه و یا استعلام بها و در مقابل تأئید انجام خدمت طبق قرارداد قابل پرداخت می باشد. در صورتی که مبلغ حق الزحمه بیش از پانصد هزار ریال باشداستفاده از خدمات این مؤسسه تابع آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور در مورد طرح های عمرانی خواهد بود. 

ماده 16 -  حق الزحمه کارشناسان و متخصصین بخش عمومی که طبق ماده 14 در انجام خدمات به سازمان کمک می کنند بر مبنای تصویبنامه مورخ 1350.9.13 هیأت وزیران قابل پرداخت است. 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم