آمار بازدیدکنندگان سایت

02901463
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
276
1217
4608
31074
35796
2901463

آی‌پی شما: 35.172.223.30
امروز: ساعت

برنامه جامع صيانت از جنگل های شمال كشور و عملکرد دهساله آن

 

حفظ ، نگهداري و توسعه جنگل های شمال که هرگز انجام نشد

 

 

برنامه جامع صيانت از جنگل های شمال كشور

( حفظ ، نگهداري و توسعه جنگل های شمال )

( مصوب 5/6/1382 هيأت وزيران )

فصل اول – طبقه بندي وظايف در سطوح مختلف مديريت جنگل های شمال كشور :

ماده 1- قلمرو وظايف و نمودار كلي سطوح مختلف ( سياستگذاري هاي كلان ، كلان ، هماهنگي ، نظارت و اجراي عمليات ) مديريت جنگل های شمال كشور ، به شرح جدول زير تعيين مي شود :

شرح وظايف

حوزه وظايف

وظايف متناظر حوزه

نهاد يا دستگاه متولي

سطح يك امور حاكميتي

حوزه سياستگذاري كلان و ايجاد هماهنگي با كليت دولت و نظام  حوزه برنامه ريزي ، تأمين منابع ، تخصيص و نظارت ( سياستگذاري متمركز )

پيشنهاد راهبردها ، خط مشي ها و سياست هاي كلان حفاظت ، احياء ، بهره برداري و توسعه جنگل هاي شمال كشور - برقراري و ايجاد هماهنگي هاي كلان فرابخشي بين دستگاه هاي اجرايي مختلف - سياستگذاري در خصوص استفاده از اراضي منابع ملي براي مصارف مختلف كه منجر به تغيير كاربري و كاهش سطح جنگل های شمال مي شودتصويب ضوابط ، معيارها و استاندارهاي زيست محيطي طرح های مديريت منابع طبيعي  - تهيه و تدوين ضوابط ، معيارها و استاندارهاي زيست محيطي طرح های مديريت منابع طبيعي شمال كشور  -   تدوين خط مشي ها و سياست هاي اجرايي و برنامه ريزي امور در چار چوب ضوابط و معيارهاي زست محيطي مصوب – تهيه ، تدوين و تصويب شرح خدمات طرح های مديريت منابع طبيعي در چار چوب ضوابط و معيارهاي زيست محيطي مصوب – نمايندگي دولت در مورد حقوق ماليكت مربوط به عرصه و اعياني جنگل ها ، مراتع و بيشه هاي طبيعي  تعيين و دريافت عوارض بهره مالكانه مصوب مراجع ذيصلاح از بهره برداران

  

وزارت جهاد كشاورزي

(سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور )

 

شورايعالي حفاظت محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست

 

- وزارت جهاد كشاورزي

سطح دو امور حاكميتي

نظارت ، پايش و ارزيابي راهبردها ، سياست ها ، خط مشي ها و اقدامات اجرايي

سازمان حفاظت محيط زيست ( نظارت زيست محيطي )

سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور ( نظارت فني و اجرايي )

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( نظارت برنامه اي )

سطح سه امور حاكميتي

حوزه انسجام و هماهنگي هاي كلان بين بخشي

تهيه طرح های مديريت منابع طبيعي /حفاظت فيزيكي از عرصه هاي منابع طبيعي شمال كشور

 نقشه برداري و اخذ سند مالكيت اراضي منابع ملي به نام دولت

 

وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور ) ، بخش غير دولتي و سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد

سطح چهار امور تصدي

حوزه اجرا و عمليات ( فضاي رقابتي و عدم تمركز )

اجراي طرح های مديريت منابع طبيعي

بخش غير دولتي

 

فصل دوم – سياست ها و اقدامات اجرايي براي حفاظت از جنگل های شمال كشور :

 

ماده 2 – وزارت جهاد كشاورز ي ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور ) مكلف است در جهت تسريع در شناسايي و تعيين محدوده هاي اراضي منابع ملي و تفكيك مستثنيات قانوني مردم طي برنامه ضربتي  دو ساله  در  استان هاي شمالي كشور تمامي عرصه هاي منابع ملي را تعيين تكليف نموده و سند آن را به نام دولت اخذ نمايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است اعتبار مورد نياز را پس از بررسي­هاي كارشناسي ، در قالب بودجه سالانه براي دستگاه هاي اجرايي ذيربط پيش بيني نمايد.

ماده 3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي و همكاري سازمان حفاظت محيط زيست ، حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه ، پيشنهادهاي خود را به منظور اصلاح قوانين و مقررات در زمينه حفاظت و بهره برداري از جنگل های شمال كشور ، براي سير مراحل قانوني به هيأت دولت ارائه نمايد .

ماده 4 – رئيس قوه قضائيه مي تواند براي رسيدگي به پرونده معترضين و بهره برداران غير قانوني از جنگل نسبت به ايجاد دادگاه هاي ويژه اتخاذ تصميم نمايد .

ماده 5 – به منظور افزايش امكان استفاده از تجهيزات حفاظتي و روش هاي نوين حفاظت از جنگل های شمال كشور ، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد مكلفند ، با همكاري وهماهنگي وزارت كشور( نيروي انتظامي ) و بسيج با استفاده از امكانات و تجهيزات آن و نيز بكارگيري مشاركت هاي مردمي ، نسبت به تكميل پوشش شبكه راديويي ( بي سيم ) درسطح جنگل های شمال ، تشكيل يگان حفاظت ، تحت پوشش حفاظتي قراردادن گلوگاه­هاي جاده هاي اصلي و احداث كمربندهاي حفاظتي اقدام نمايند .امكانات و اعتبارات مورد نياز پس از ارائه طرح­های لازم و بررسي هاي كارشناسي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأمين خواهدشد.

ماده 6 – كاهش و توقف عوامل مهم تخريب جنگل های شمال كشور به شيوه هاي زير الزامي است.

1- خروج دام و جنگل نشينان از جنگل های شمال :

وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور ) مكلف است در يك برنامه زماني و به صورت  فوق العاده ، نسبت  به خارج سازي دام هاي باقيمانده در سطح جنگل های شمال ( تعداد 7/3 ميليون واحد دامي ) و حدود 10565 واحد خانوار جنگل نشين ( آبادي هاي زير 20 خانوار ) طي يك برنامه زمان بندي حداكثر شش ساله از عرصه هاي جنگلي شمال كشور اقدام نمايد براي دستيابي به اهداف مذكور لازم ست وزارت ياد شده ضمن بازنگري درروش هاي اجرايي كنوني ، نسبت به دستيابي راهكارهاي مناسب و جديد از طريق مبادله نظرات تجارت بين صاحب نظران و كارشناسان ساير بخش ها ، نيز اقدام نمايد.

به منظور تسريع در اجراي عمليات و رفع موانع ومشكلات احتمالي و ضروري هماهنگي دستگاه هاي مختلف اجرايي ، استانداران استان هاي شمالي كشور موظف به انجام تمهيدات لازم مي باشند.

2 – كاهش تدريجي بهره برداري هاي مجاز در حد توان اكولوژيكي جنگل های طبيعي از طريق ارائه برنامه جايگزيني مصارف چوب و ساير مكانيزم هاي اقتصادي مبتني بر ساز و كار بازار ، همچنين تشديد مبارزه با قاچاق چوب و كنترل مبادي جاده هاي جنگلي.

3 – حذف فعاليت هاي عمراني ناسازگار و مخرب جنگل های كشور:

الف – اكتشاف و بهره برداري جديد از معادن طبقه (1) ماده (3) قانون معادن كشور مصوب 1377 و معادن ذغال سنگ و سنگ هاي زينتي در محدوده جنگل های شمال كشور با سطح تخريب بيش از چهار هكتار ، منوط به تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست خواهد بود . اكتشاف و بهره برداري جديد از معادن ياد شده با سطح تخريب كمتر از چهار هكتار، منوط به موافقت اداره كل حفاظت محيط زيست استان است.

ب – تخصيص اعتبار اجراي طرح های عمراني ملي جديد ، ساخت و ساز وتوسعه كالبدي كه منجر به تغيير كاربري جنگل و كاهش سطح آن مي شود ، منوط به انجام مطالعات زيست محيطي و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود و اجراي طرح های عمراني استاني مشروط به اخذ مجوز اداره كل حفاظت محيط زيست استان است . در موارد اختلاف موضوع در شورايعالي حفاظت محيط زيست مطرح خواهد شد .

ماده 7- به منظور كاهش فشار جنگل نشينان و روستاهاي حاشيه جنگل بر منابع جنگلي و جايگزيني سوخت هاي فسيلي به جاي هيزم ، شركت ملي نفت ايران موظف است با همكاري زارت جهاد كشاورزي ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور ) نسبت به استقرار واحدهاي توزيع نفت و گاز و دسترسي آسان ساكنان روستاهاي بالاي بيست خانوار به سوخت هاي فسيلي به قيمت هاي متناسب با شهرها ، حداكثر ظرف (4) سال اقدام نمايد .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است از طريق نظام بانكي كشور ، تسهيلات لازم را براي احداث نانوايي هاي با سوخت فسيلي ، شعبه هاي فروش نفت در روستاهاي بالاي بيست خانوار حاشيه جنگل و داخل آن برقرار سازد . تسهيلات مذكور با يارانه هفتاد درصد ( 70% ) به سود و كارمزد از محل برنامه كمك هاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي تأمين و پرداخت خواهد شد .

ماده 8- با توجه به محدوديت بالقوه منابع جنگلي و با هدف كاهش ميزان برداشت چوب ازجنگل های شمال وكاهش ميزان قاچاق چوب، وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه(ازجمله سازمان حفظ نباتات ) نسبت به رفع موانع وارداتي انواع چوب آلات خام به كشوراقدام نمايد.

ماده 9 – از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، صدور هرگونه مجوز احداث كارگاه هاي صنايع چوب و سلولزي كه از منابع جنگلي شمال كشور استفاده مي كنند درچارچوب مقررات سازمان حفاظت محيط زيست وسازمان جنگل ها مراتع وآبخيزداري امكان پذيرخواهد بود. سازمان هاي ياد شده مكلفند مقررات مربوط را حداكثر ظرف دو ماه اعلام نمايند.

ماده 10 – به منظور جبران خسارت وارده به مجريان طرح های جنگلداري و صاحبان معادن كه در اثر اعمال اين تصويب نامه دچار زيان و ضرر مي شوند ، دستگاه هاي اجرايي ذيربط نوع و ميزان خسارات وارده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي نمايند تا پس از انجام بررسي هاي كارشناسي لازم ، راهكارهاي مناسب جبران خسارات در شوراي اقتصاد مطرح گردد .

ماده 11- با هدف حفاظت از ذخاير ژنتيكي گونه هاي گياهي و جانوري جنگل های شمال كشور ، ضروري است امكانات لازم به منظور تجهيز ، تكميل و توسعه مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور حسب مورد در استان هاي شمالي كشور از طريق مراجع ذيربط پيش بيني شود .

 

فصل سوم – راهكارهاي اجرايي براي احياء و توسعه پوشش گياهي :

 

ماده 12- به منظور بازسازي و احياي پوشش هاي جنگلي مناطقي كه در اثر عوامل تخريب و يا برداشت هاي غير اصولي به جنگل های مخروبه تبديل شده اند ، وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخيزداري كشور) مكلف است طي حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه، مناطق ياد شده را شناسايي و با استفاده از مشاركت مردم و امكانات نيروهاي بسيج سازندگي ، حداكثر طي دو برنامه پنج ساله تحت عمليات جنگلكاري و احياء قراردهد.

ماده  13- جهت توسعه  جنگل و زراعت چوب ، وزارت جهادكشاورزي ( سازمان جنگل ها ، مراتع  و آبخيزداري كشور ) مكلف است از طريق اجراي سياست هاي تشويقي و جلب مشاركت مردم نسبت به  توسعه  سطح جنگل ها و برقراري تعادل اكولوژيك در مناطق مستعد از طريق زير اقدام نمايد :

1- جنگلكاري در اراضي بالادست و مناطقي كه در گذشته  جنگل بوده ولي اكنون  به دلايل مختلف تغييركاربري يافته و تخريب شده اند.

2- بكارگيري نتايج حاصل از تحقيقات كاربردي بر روي  گونه هاي سريع الرشد سازگار با شرايط اكولوژيك مناطق مختلف  شمال كشور نظير گونه هاي صنوبر ، پالونيا ، اكاليپتوس .

3- فراهم آوردن زمينه  اجراي پروژه زراعت چوب در مناطق مستعد خارج از جنگل ، از طريق جلب مشاركت  بخش غير دولتي ( به ويژه صاحبان صنايع ).

4- اجراي پروژه هاي توسعه درختكاري و جنگل زراعي در اراضي شيب دار مستعد.

 

فصل چهارم – استفاده بهينه از منابع موجود و اصلاح  روش هاي فني و اجرايي :

 

ماده 14- با توجه به نقش جنگل های شمال در حفاظت آب وخاک‌، تنوع زیستی و لزوم توجه جدی به ‌این منابع در برنامه‌ریزی‌های توسعه منطقه‌ای‌، لازم است طرح آمایش سرزمین برای استان های شمالی کشور،با تأکید بر اولویت حفاظت و توسعه جنگل ها به اجرا درآید. بدین منظور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورموظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی ذیربط‌، حداکثرظرف مدت سه سال نسبت به تهیه
طرح تفصیلی آمایشی حوزه‌های آبریز(آبخیز) شمال کشور اقدام نماید.

ماده  15- به منظور حفاظت  كمي و كيفي جنگل های شمال كشور وتوجه  به حفاظت و ارتقاي تنوع زيستي و كاركردهاي زيست محيطي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( واحد امور فني وتدوين ضوابط و معيارها) موظف است كميته اي با همكاري نمايندگان سازمان ها و مراجع زير تشكيل داده  و حداكثر ظرف مدت  شش ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه، نسبت به بازنگري شرح خدمات تهيه  طرح های جنگلداري، اقدام نمايد:

1- سازمان جنگل­ها مراتع و آبخيزداري كشور

2- سازمان حفاظت محيط زيست

3- دو نماينده از دانشكده  هاي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه  تهران

4- مؤسسه تحقيقات جنگل­ها و مراتع كشور

ماده  16- در بازنگري و تدوين شرح  خدمات تهيه  و اجراي طرح­های جنگلداري رعايت اصول «مديريت پايدار منابع جنگلي » با تكيه برمعيارهاي زير الزامي است:

1- حفظ و توسعه  مناسب كاركردهاي حفاظتي – حمايتي اكوسيستم هاي جنگلي .

2- حفظ و توسعه مناسب تنوع زيستي در اكوسيستم­هاي جنگلي

3- حفظ سلامت و قدرت رشد اكوسيستم هاي جنگلي با تأكيد برشناخت و رعايت ارتباط تنگاتنگ و متعامل مجموعه  عوامل اكولوژيك رويشگاه .

4- توجه به شرايط اقتصادي– اجتماعي حاكم بر جنگل های شمال كشور و رعايت اصل برنامه ريزي و مدريت مشاركتي جنگل نشينان در اجراي طرح های جنگلداري .

5-استفاده از تمامي استعدادهاي حوزه هاي آبخيز جنگلي با هدف كاهش برداشت هاي مجاز فعلي و غيرمجاز از جنگل های شمال و ايجاد اشتغال سازگار با طبيعت نظير برنامه ريزي بر روي فعاليت هاي اكوتوريسم ، پرورش آبزيان ، صنايع جانبي چوبي .

تبصره- ادامه  فعاليت هاي معدني موجود در جنگل های شمال كشور تاپايان دوره اعتبار پروانه  بهره برداري همچنان بلامانع است .

 

فصل پنجم -  پايش و ارزيابي اقدامات اجرايي در جنگل های شمال كشور :

 

ماده  17- در اجراي بهينه سازي وظايف سازمان حفاظت  محيط زيست و سازمان جنگل ها ، مراتع  و آبخيزداري كشور ، رعايت موارد زير الزامي است :

1- سازمان حفاظت محيط زيست استانداردهاي زيست محيطي لازم در زمينه  طرح های حفظ ، احياء توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي را تهيه  و براي تصويب به شورايعالي حفاظت محيط زيست ارائه  نمايد.

2- سازمان جنگل ها ، مراتع  و آبخيزداري كشور طرح های حفظ ، احياء توسعه  و بهره برداري از منابع طبيعي را در چارچوب استانداردهاي زيست محيطي مصوب شورايعالي حفاظت محيط زيست  تهيه و پس از تصويب در مراجع قانوني ، به اجرا مي گذارد .

3 – نظارت و ارزيابي طرح های اجرا شده به منظور رعايت استاندارهاي زيست محيطي ( موضوع جزء 1 اين ماده ) بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.

ماده 18 – به منظور آگاهي از روند تغييرات كمي و كيفي جنگل های شمال كشور و شناسايي تأثيرات اقدامات اجرايي انجام شده بر وضعيت جنگل ها و محيط زيست و تعيين سياست هاي آتي در جهت نيل به مديريت پايدار جنگل ، اجراي عمليات اجرايي زير الزامي است :

1 – اجراي پروژه پايش كمي و كيفي جنگل های شمال كشور :

وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ) موظف است در مقاطع زماني پنج ساله اقدام به تهيه و توليد نقشه هاي بزرگ مقياس ( 25000 : 1 ) جنگل های شمال كشور با استفاده از عكس هاي هوايي و يا اطلاعات ماهواره اي نموده و تغییرات حادث شده را در مقاطع فوق به صورت نقشه و آمار از سطح‌ و تراکم جنگل ارایه نماید.  همچنین در مقاطع زمانی 10 ساله تغییرات کمی و کیفی توده‌های جنگلی را اعم ازمیزان موجودی سرپا - تراکم تاج پوشش - تیپ - وضعیت زادآوری - آمیختگی توده‌ها و تنوع زیستی باآماربرداری زمینی و انتخاب مناطق نمونه یا ایستگاه های ارزیابی بر پایه ملاحظات اکولوژیکی اعم از عوامل‌زیستی و فیزیکی‌، بررسی نموده و نتایج را به صورت آمار مقطعی و مقایسه‌ای ارایه نماید.در اين راستا بررسي و تعيين وضعيت اقتصادي و اجتماعي و تغييرات آن به خصوص آمار جمعيت و دام در مقاطع زماني پنج و ده ساله با استفاده از بررسي هاي مركز آمار ايران ضروري خواهد بود .

2 – ايجاد بانك اطلاعات جنگل :

وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان جنگل ها و مراتع كشور ) موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط ظرف دو سال نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات مكانيزه جنگل­های شمال كشور كه حاوي تمامي اطلاعات مكاني و توصيفي از وضعيت فعلي جنگل ها باشد ، اقدام نموده و در مقاطع زماني مورد اشاره در بند ( 1 ) اين ماده و نيز پس از هر تجديد نظر در طرح های اجرايي ، نسبت به بهنگام سازي اطلاعات ذخيره شده در پايگاه مذكور اقدام نمايد . سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است داده ها و اطلاعات جمع آوري شده را طبق تقاضا در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار دهد.

  

 

                                                         معاون اول رئيس جمهور محمد رضا عارف
عملکرد ناچیز برنامه صیانت را ملاحظه کنید،  سازمان جنگل ها تا حدودی به وظایفش عمل کرد !


 

جدول اقدامات انجام گرفته جامع صیانت از جنگل های شمال کشور مصوب سال 1382   ( 16276 ت 26239 ـ 24/6/82)

شماره

عنوان

دستگاه مسئول

اقدامات انجام گرفته

2

اخذ اسناد

سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری

اخذ سند مناطق جنگلی دریافت شده است . در شمال کشور برخی اراضی اختلافی فاقد سند هستند . دفتر ممیزی باید گزارش تکمیلی ارائه دهد

3

اصلاح قوانین

وزارت جهادکشاورزی

قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه و پس از اصلاحات در کمیسیون مجلس می باشد.

4

دادگاه ویژه

قوه قضائیه

تشکیل دادگاه ویژه در قوه قضاییه در حال شکل گیری با پیگیری سازمان است

5

روش نوین حفاظت از جنگل های شمال

وزارت جهادکشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست

وزارت کشور

یگان حفاظت تشکیل و مشغول انجام وظیفه ـ شبکه بی سیم راه اندازی و در حال توسعه و همزمان مرز جنگل و اراضی زراعی با بنچ مارک علامتگذاری میگردد.

6

خروج دام از جنگل

وزارت جهادکشاورزی

1400.000 واحد دامی و 2330 خانوار خارج شد

کاهش برداشت

وزارت جهادکشاورزی

برداشت از حدود 2 متر مکعب در سال در هکتار به کمتر از 7/0 مترمکعب در سال در هکتار رسیده است و سهولت در امر واردات چوب با همکاری وزارت بازرگانی در دست اقدام است.

حذف فعالیت های عمرانی ناسازگار و مخرب در جنگل های شمال کشور

وزارت جهادکشاورزی وزارت معادن و فلزات

سازمان حفاظت محیط زیست

مجوز فعالیت های معدنی در جنگل های شمال کشور محدود و منوط به ارزیابی زیست محیطی و احیاء در قبال تخریب و معادن موجود نیز تحت مدیریت قرار گرفته اند.

ساماندهی فعالیت های عمرانی

وزارت جهادکشاورزی

نهادهای ذیربط

کلیه فعالیت های عمرانی باید دارای ارزیابی زیست محیطی باشند.

7

استقرار واحدهای توزیع نفت و گاز

وزارت جهادکشاورزی

وزارت نفت - بانک مرکزی

همکاری ها بر اساس برنامه صیانت محدود است . اما با همکاری دستگاه ذیربط کپسول گاز خانگی و تسهیل در توزیع نفت در روستاهای بالای 20 خانوار در حال انجام است. ضمن اینکه در محدوده های شبکه گاز شهری روستاها هم به تدریج از شبکه گاز رسانی برخوردار می گردند.

8

رفع موانع واردات

وزارت بازرگانی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت صنایع و معادن

 

مشکل واردات چوب حل نشده است .  اقدام لازم برای رفع محدودیت واردات چوب خام بدون پوست با همکاری سازمان دفع آفات نباتی در شرف انجام است.

9

احداث واحدهای صنایع

چوب از منابع جنگلی

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

سازمان حفاظت محیط زیست

مقررات لازم برای احداث واحدهای صنایع چوب رعایت نشده است . این نکته سبب به هم خوردن بازار مصرف شده است

10

جبران خسارت وارده ناشی از کاهش برداشت مصوب

وزارت جهادکشاورزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کارگروهی در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تشکیل و شرایط و ضوابط تهیه برای مجریان دولتی تحت پوشش (نکا چوب ، فریم و شفارود) و چوب و کاغذ مازندران ارزش ریالی بالغ بر 20 میلیارد تومان برآورد و اعلام شده ، ولی هیچ مبالغ جبرانی پرداخت نگردیده است

11

حفاظت از ذخایر ژنتیکی

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

علاوه بر همکاری دو نهاد برای حفاظت از ذخائر ژنتیکی در مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست مقرر گردید برای این عرصه ها تا سقف 10% سطح جنگل های شمال کشور شناسائی در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گیرد تا از این طریق حفاظت از ذخایر ژنتیکی ارتقاء یابد

 

 

ماده

عنوان

دستگاه مسئول

اقدامات انجام گرفته

12

احیاء جنگل های مخروبه در شمال کشور

وزارت جهاد کشاورزی

احیاء جنگل های مخروبه با استفاده از اعتبارات دولتی و توان اقتصادی طرح  های جنگلداری سالیانه حداقل 000/10 هکتار در شمال کشور انجام می پذیرد

13

بندهای

 1و2و3و4

زراعت چوب و توسعه جنگل

وزارت جهاد کشاورزی

توسعه زراعت چوب در اراضی جلگه ای و توسعه جنگلکاری در حائل جنگل و مرتع در دستور کار اجرائی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد که امر زراعت چوب با مشارکت مردم با  گونه های سریع الرشد در حال اجرا است

14

آمایش سرزمین

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه های اجرائی

این ماده به دلیل تنگناهای مالی انجام نشده و مقرر گردید در برنامه پنجساله ششم اجرائی گردد

15

بازنگری شرح خدمات تهیه طرح های جنگلداری

سازمان جنگل ها و مراتع کشور
 سازمان حفاظت محیط زیست

دانشگاه تهران -موسسه تحقیقات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شرح خدمات تهیه طرح های جامع و تفصیلی اجرائی تهیه و طی نشریه شماره 315 مرسوم به کتاب زرد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و ابلاغ گردید

16

ذکر موارد فنی در بازنگری شرح خدمات

سازمان جنگل ها و مراتع کشور سازمان حفاظت محیط زیست

دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

در بازنگری شرح خدمات کلیه موازین این ماده از جمله پایش و ارزیابی طرح ها لحاظ گردید

1-17

استاندارد 1  ارزیابی زیست محیطی

 طرح های جنگلداری

سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور

سازمان حفاظت محیطی زیست

معیارها و شاخص های ارزیابی محیطی طرح های جنگلداری توسط سازمان های ذیربط تهیه و در شرف تصویب نهائی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

ماده

عنوان

دستگاه مسئول

اقدامات انجام گرفته

2-17

اجرای  استانداردهای زیست محیطی

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

پس از تصویب معیارها و شاخص های ارزیابی زیست محیطی سازمان مزبور مکلف به اجرای آن می باشد

3-17

نظارت بر حسن اجرای ارزیابی زیست محیطی

سازمان حفاظت و محیط زیست

پس از تصویب و اجرای ارزیابی زیست محیطی طرحهای جنگلداری سازمان حفاظت محیط زیست به اجرای این اقدام مبادرت می نماید

ماده

1-18

پایش کمی و کیفی جنگل های شمال کشور

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

ارزیابی پایش و تغییرات کمی و کیفی جنگل های شمال در سال 1384 انجام و مقرر گردید در مرحله ششم در سال 1394 انجام گردد

ماده
 2 –18

ایجاد بانک اطلاعات

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

شرح خدمات بانک اطلاعات تهیه و تصویب پس از تأمین اعتبار اجرائی خواهد شد

 

 

 

     تحلیل کلی

   سازمان دراجرای برنامه صیانت به نحویکه در برنامه پیش بینی شده بود حمایت لازم مالی اعتباری نگردید. برخی مشکلات که ناشی از عدم همکاری های بین بخشی بود بهبود نیافت

   برنامه صیانت محتاج بازنگری است تا با درج احکام مناسب تعهدآور برای دستگاه های مرتبط ، شرائط لازم را برای بهبود مدیریت منابع جنگلی در پی داشته باشد.

    عملکرد برخی موارد از برنامه صیانت که مربوط به حوزه خارج از شمال است، باید تکمیل و ارائه گردد.

 

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم