آیین نامه کشت فراسرزمینی

 

آیین نامه کشت فراسرزمینی

 

آیین نامه کشت فراسرزمینی

شماره۱۲۱۴۶/ت۵۱۲۷۱  ﻫ  -  ۵/۲/۱۳۹۵

وزارت جهاد کشاورزی  -  وزارت امور خارجه  -  وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  -  صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه کشت فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه کشت فراسرزمینی

ماده۱ -  در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف - کشت فراسرزمینی: بهره­برداری از منابع، عوامل، ظرفیت­ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.

ب  -  متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آیین­نامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف می­باشند.

ماده۲ -  وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه­ های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه­های ذی­ربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارایه مشوق­ها و حمایت­ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله موارد زیر اقدام نماید:

الف  -  انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاوره­ های لازم به متقاضی.

ب  -  تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی در مورد محصولات مورد نیازی که اولویت آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام و در چارچوب مقادیر مصوب انجام می­شود.

تبصره  -  ضوابط تعیین صلاحیت حرفه­ای متقاضیان کشت فرا سرزمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می­شود.

ماده۳ -  وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف - تنظیم و مبادله تفاهم­نامه­­های دوجانبه به منظور اخذ مجوز فعالیت جهت تولید، صدور محصولات تولیدی و بهره­گیری از ابزارهای سیاسی و حقوقی موجود برای برقراری امنیت سرمایه­گذاری متقاضیان در کشورهای هدف.

ب  -  حمایت­های حقوقی، قانونی و مدنی از متقاضیان در کشورهای هدف.

پ  -  ارایه تسهیلات لازم در خصوص امور کنسولی، اخذ روادید، اقامت و کار برای متقاضیان در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی.

ت  -  جمع­آوری و ارایه اطلاعات لازم از کشورهای هدف به ویژه در خصوص قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط سرمایه­گذاری، مالکیت، اجاره و بهره­برداری از اراضی به وزارت جهاد کشاورزی.

ماده۴ -  وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت مادرتخصصی سرمایه­ گذاری­ های خارجی ایران) مجاز است با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در اجرای پروژه­های بزرگ کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید.

ماده۵  -  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تأمین ارز مورد نیاز در قالب اعتبار خرید محصولات تولیدی اقدام نماید.

ماده۶  -  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به حمایت از نیروی کار ایرانی متقاضی کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف اقدام نماید.

ماده۷ -  صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

ماده۸  -  این آیین ­نامه صرفاً شامل متقاضیانی می­شود که با وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین اهداف مذکور در این آیین­نامه قرارداد منعقد نموده باشند.

                                                                               معاون اول رئیس جمهور  -  اسحاق جهانگیری