آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

‌هیأت وزیران طی جلسات مورخ 68.8.24 - 68.8.28 و 68.9.8 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

 

 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت


‌هیأت وزیران طی جلسات مورخ 68.8.24 - 68.8.28 و 68.9.8 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول: ترتیب تشکیل هیات دولت و کمیسیون ها

الف : هیات دولت

ماده ۱جلسه هیأت دولت با حضور دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت دولت رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر‌خواهد بود.

ماده ۲اشخاص زیر حق حضور دائم در هیات دولت را دارند:

رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزراء، معاون امور حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، معاون اجرائی رئیس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیات دولت شرکت اشخاص دیگر منوط به موافقت رئیس جلسه است.

ماده ۳-  اعضاء صاحب رای دولت عبارتند از رئیس جمهور، وزراء معاون اول رئیس جمهور در زمانیکه ادارۀ جلسۀ هیات دولت به عهدۀ اوست.

ماده ۴ -ریاست جلسه هیات دولت با رئیس جمهور و با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است.

ماده ۵- کلیۀ تکالیف و اختیاراتیکه در این آئین نامه بر عهدۀ معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.

ب : کمیسیون ها

ماده ۶کمیسیون های دائمی هیئت دولت به شرح زیر است:

۱- کمیسیون اقتصاد:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،وزیر نیرو،معاون امور مجلس رییس جمهور،معاون اجرایی رییس جمهور.

۲- کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک:

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مرکز امور زنان و خانواده،وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

۳- کمیسیون فرهنگی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ورزش و جوانان، رییس مرکز امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۴- کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

متشکل از وزیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو،‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،معاون اجرایی رییس جمهور،رییس سازمان انرژی اتمی ایران.

۵ - کمیسیون لوایح:

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر اطلاعات.

۶- کمیسیون سیاسی و دفاعی:

متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و معاون امور مجلس رییس جمهور.
۷- کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری:

متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان انرژی ایران، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

ماده ۷ -هر یک از کمیسیون های دائمی و خاص دارای یک رئیس و یک نائب رئیس خواهد بود. روسای کمیسیون ها و نواب روسا را اعضای کمیسیون ها در اولین جلسه خود انتخاب می نمایند. هر کمیسیون یک دبیر خواهد داشت که دبیر هیات دولت وی را از میان کارشناسان آگاه به امور مربوطه به کمیسیون انتخاب می نماید.

ماده ۸ -کمیسیون های دائمی هیات دولت در صورت داشتن موضوع در دستور حداقل هفته ای یکبار و کمیسیون های خاص و کمیسیون های ویژه موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی حسب مورد در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد.

ماده ۹ -زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع اعضاء دولت خواهد رسید.

ماده ۱۰ -جلسات کمیسیون های دولت بدون اطلاع لغو نمی شود. در صورت عدم حضور رئیس کمیسیون در جلسه، نائب رئیس اداره جلسه را بعهده می گیرد. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، ریاست کمیسیون با مسن ترین عضو کمیسیون خواهد بود.

ماده ۱۱لغو هر جلسه یا تشکیل جلسه فوق العاده باید در جلسه قبل مورد موافقت کمیسیون قرار گیرد و دفتر هیات دولت تا پایان هفته این امر را به کلیه اعضاء دولت اطلاع دهد.

تبصرهمواردیکه به تشخیص رئیس جمهور و یا معاون اول وی جلسه کمیسیون لغو می شود یا تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اعلام می گردد، از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده ۱۲در جلسات کمیسیون های هیات وزیران، اعضاء کمیسیون موظفند شخصاً و بطور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنائی که عضو کمیسیون عذر موجه داشته باشد با موافقت رئیس کمیسیون، معاون و یا قائم مقام عضو بدون حق رای شرکت خواهد کرد.

تبصره ۱حضور غیر دائمی کارشناسان در جلسه بهمراه اعضاء کمیسیون یا وزرای مدعو حسب مورد و با اطلاع قبلی بلامانع است.

تبصره ۲ -اعضاء هیات دولت می توانند با حق رای در جلسه کمیسیون ها شرکت نمایند.

تبصره ۴– چهار جلسه غیبت غیرموجه وزیران در جلسات هر یک از کمیسیون های هیئت وزیران موجب حذف عضویت شان از کمیسیون مربوط خواهد بود.

ماده ۱۳موضوعاتیکه جهت بررسی فوری به کمیسیون ارجاع می شود به ترتیب تاریخ ارجاع این نوع موضوعات و موضوعات دیگر نیز به ترتیب وصول در کمیسیون مطرح میشوند.

ماده ۱۴دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستور جلسه را تنظیم می کند.

تبصره ۱دفتر هیات دولت باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء دولت برساند.

تبصره ۲اعلام دستور جلسه و وقت هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضاء کمیسیون و پیشنهاددهندگان است. در صورتیکه پیشنهاد دهنده یا وزیری که موضوع به او مربوط میشود امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیات دولت را مطلع نماید، تا موضوع برای یکبار از دستور خارج و در جلسات بعد مطرح شود.

ماده ۱۵ -دبیر کمیسیون موظف است برای هر یک از موضوع هائیکه مورد بحث قرار می گیرد گزارشی شامل خلاصه مطلب، نظرات دستگاه های مورد استعلام، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و تلفیق نظرات کارشناسی ارائه شده در کمیسیون های فرعی را ( که مطابق نظر کمیسیون اصلی و به مسئولیت دبیر کمیسیون تشکیل شده است ) ، تهیه و در جلسه کمیسیون مطرح نماید.

ماده ۱۶ -رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نماید و در مورد آن رای گیری بعمل می آید. نظر کمیسیون همراه با امضاء موافق یا مخالف اعضای کمیسیون در صورتجلسه درج می شود. رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره - در هر کمیسیون فقط وزراء، معاونان رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل بانک مرکزی دارای حق رای می باشند.

ماده ۱۷تصمیمات کمیسیون شامل موارد تصویب، عدم تصویب یا مسکوت ماندن موضوعات باید در جلسه هیات دولت مطرح گردد و هیات وزیران درباره آن اظهار نظر کند. در مواردیکه تصمیم کمیسیون مبنی بر انجام تکلیف توسط دستگاه یا شورا یا کمیسیون خاصی و یا ارجاع به نهاد دیگری باشد، تصمیم کمیسیون رأساً ابلاغ شود و صرفاً نظر نهایی و قطعی کمیسیون در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد. مواردیکه تصویب برخی از مسائل به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کمیسیون های مرکب از چند وزیر واگذار می شود، از حکم این ماده مستثنی است. پیشنهادهایی که در کمیسیون رد می‌شود، تصمیم کمیسیون به دستگاه های ذی‌ربط اعلام و در صورتی که دستگاه پیشنهاد دهنده نسبت به نظر کمیسیون اعتراضی داشت مراتب را ظرف پانزده روز به معاون اول رییس‌جمهور اعلام می‌نماید تا در صورت نیاز در هیئت‌ وزیران مطرح شود.

ماده ۱۸در مواردیکه کمیسیون ها بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مامور تصویب برخی از امور مربوط به دولت می شوند آراء اکثریت وزرای عضو کمیسیون جهت تصویب امور مزبور ضروری است.


فصل دوم : دفتر هیات دولت و بررسی حقوقی

الف : دفتر هیات دولت

ماده ۱۹به منظور تنظیم جلسات و تهیه صورت مذاکرات و ترتیب کلیه امور مربوط به تشکیل جلسات هیات دولت و کمیسیون های آن و همچنین ثبت و نگهداری و ابلاغ مصوبات هیات وزیران و تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه ای که مطابق اصل ۱۲۷ تعیین می شوند و نیز مصوبات کمیسیون هائی که مطابق اصل ۱۳۸ تشکیل می گردند، همچنین تنظیم و تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه ها دفتری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور به نام دفتر هیات دولت تشکیل می گردد ریاست این دفتر با دبیر هیات دولت است که با حکم معاون اول رئیس جمهور منصوب می شود.
ماده ۲۰دبیر هیات دولت مسئول حسن اجرای مقررات مربوط به کمیسیون هاست و موظف است همه ماهه وضعیت تشکیل کمیسیون ها و موضوعاتی را که در دستور است و همچنین حضور و غیاب اعضاء کمیسیون را به رئیس جمهور و معاون اول وی گزارش نماید.

ب : بررسی حقوقی

ماده ۲۱به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب نامه ها و لوایح و ارائه مشاوره حقوقی به کمیسیون های دولت و نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی، کمیسیونی به عنوان " کمیسیون حقوقی" با مسئولیت معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور تشکیل می گردد اعضاء کمیسیون مزبور از میان حقوقدانان مجرب تعیین و با حکم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منصوب می شوند و هر یک از آنها مسئولیت مشاوره یکی از کمیسیون های دولت را عهده دار می باشند.

فصل سوم : نحوه رسیدگی و تصویب پیشنهاد

ماده ۲۲موضوعاتی می توانند در جلسات کمیسیون ها و نهایتاً در هیات دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزراء برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد.این موضوعات ممکن است جنبه عادی، فوری، یا دو فوریتی داشته باشد، تشخیص نهائی امر با رئیس جمهور یا معاون اول اوست.
تبصره - دفتر هیات دولت موظف است فهرست موضوعات قابل طرح را هر هفته در سه بخش عادی، فوری و دو فوریتی تهیه کند و در اختیار اعضاء هیات دولت قرار دهد.

ماده ۲۳در صورتیکه موضوع لایحه و یا تصویب نامه پیشنهادی با وظایف مستقیم دیگر وزارتخانه ها یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرتبط و یا قانوناً موکول به موافقت آنها بوده و یا بار مالی داشته باشد دفتر هیات دولت حسب مورد قبلاً نظر وزارتخانه یا سازمانهای مذکور را کسب و همراه با موضوع مربوط در کمیسیون یا کمیسیونهای ذیربط مطرح می نماید.

دستگاه هاییکه به موجب این ماده از آنها استعلام می شود باید در بارۀ موضوعات عادی حداکثر ظرف دو هفته و در خصوص موضوعات فوری ظرف یک هفته اعلام نظر نمایند. در مورد لوایح و تصویب نامه های اساسی و مهم که نیاز به فرصت بیشتر باشد، زمان مقرر با تائید دفتر هیات دولت به دو برابر افزایش می یابد.

چنانچه نظریه دستگاه ها ظرف مهلت مقرر با امضاء وزیر یا معاون رئیس جمهور ارسال نشود، این امر به عنوان موافقت تلقی می شود و پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون مربوط ارسال می گردد.

تبصره ۱موضوعات دو فوریتی حداقل ۴۸ ساعت قبل از طرح در مرجع مربوط باید به دفتر هیات دولت رسیده باشد.

‌تبصره ۲ -پیشنهادهای دارای بار مالی دستگاه های اجرایی باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بررسی و قبل از تقدیم ‌لایحه بودجه سالانه کشور، جهت طرح در هیأت دولت ارایه شود.

ماده ۲۴رسیدگی به موضوعات بر حسب نوع آنها به ترتیب زیر انجام می یابد:

الفموضوعات عادی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع میشود. دفتر هیات دولت، پیشنهاد را به منظور بررسی حقوقی در اختیار معاون حقوقی رییس جمهور قرار میدهد تا نظرات خویش را کتباً ظرف یک هفته به دفتر هیات دولت ارسال نماید. پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاون حقوقی رییس جمهور به کمیسیون مربوط ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف ۲۰ روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بموضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت، از طریق دفتر هیات دولت همزمان، برای معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و کمیسیون مربوط ارسال میشود. معاونت حقوقی و امور مجلس، نظر خود را ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون مربوط میفرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها، آنها را مورد رسیدگی قرار میدهد.

جموضوعات دو فوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تائید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت، حتی الامکان ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسۀ هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور قرار می گیرد تا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسۀ هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نمایند.
دپیشنهاد آنی، با تشخیص رئیس جلسه هیات دولت در هنگام تشکیل هر یک از جلسات قابل طرح است.

ماده ۲۵نتیجه بررسی کمیسیون ها به ترتیب وصول به دفتر هیات دولت و با تفکیک نوع دو فوریتی، فوری، عادی در دستور هیات وزیران قرار می گیرد.

در صورتیکه کمیسیونها مطابق اصل ۱۳۸ اجازه تصویب داشته باشند، متن مصوب از طریق معاون اول به تائید رئیس جمهور میرسد تا پس از تأیید جهت ابلاغ به دفتر هیات دولت فرستاده شود.

ماده ۲۶اعضاء هیات دولت می توانند هنگام بررسی پیشنهادشان در کمیسونهای دائمی و ویژه با حق رای حضور یابند و در مواردی که کمیسیونهای مزبور لازم بدانند موظف به شرکت هستند. همچنین کمیسیونها باید هر یک از اعضاء هیات دولت را که پیشنهاد یا موضوع دستور با وظایف آنها مربوط میشود به کمیسیون دعوت کنند.در صورت دعوت کمیسیون و عدم حضور دعوت شدگان، مصوبه کمیسیون از لحاظ بررسی درکمیسیون قطعی تلقی میشود و پیشنهاددهنده فقط می تواند نظرات خود را در جلسه هیات دولت مطرح نماید.

ماده ۲۷ -دفتر هیات دولت، دستور جلسات هیات دولت را طبق نظر معاون اول بصورت هفتگی تنظیم می کند و دستور هفتۀ بعد را حداکثر در پنجشنبه هفتۀ قبل از آن به اطلاع اعضاء هیات دولت میرساند. گزارشها و مسائلی که به نظر وزراء و معاونان رئیس جمهور لازم است در هیات وزیران طرح شود به اطلاع رئیس جمهور یا معاون اول میرسد تا در صورت تائید در موقع مناسب در جلسه مطرح گردد.

ماده ۲۸توضیح گزارش کمیسیون ها در هیات دولت با رئیس کمیسیون ها یا نائب رئیس یا یکی از اعضاء کمیسیون خواهد بود. پس از توضیح، عند الاقتضاء، پیشنهاد دهنده دلایل و ضرورت تصویب پیشنهاد رابیان می کند. در مورد موضوعات عادی، پس از اظهار نظر سه موافق و سه مخالف رأی گیری می شود. در صورتیکه پیشنهاد موافقی نداشته باشد، مخالفان و اگر مخالفی نداشته باشد، موافقین بنا به تشخیص رئیس جلسه می توانند اظهارنظر کنند. چنانچه به تشخیص رئیس جلسه اظهار نظر دیگر اعضاء هیات دولت نیز ضرورت داشته باشد، مذاکرات تا اعلام کفایت آن از طرف رئیس، ادامه می یابد.

فصل چهارم : تنظیم و ابلاغ مصوبات


ماده ۲۹تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به دفتر هیات دولت ارسال می شود.
تبصره ‌ـ‌ تفویض اختیار دو‌لت، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان و‌یژه رییس جمهور محدو‌د به امور اجرایی است.

ماده ۳۰ -مصوبات هیات وزیران و کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در صورتیکه صرفاً حق یا تکلیف برای وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد نماید. ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود، همچنین مصوبات طبقه بندی شده ( محرمانه - خیلی محرمانه - سری - بکلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم الاجرا است.
تبصره - مصوباتیکه علاوه بر دستگاه های اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.

فصل پنجم : لوایح و دفاع از آنها

ماده ۳۱ -لوایح با توجه به ماده ۸۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به امضاء مشترک رئیس جمهور و وزیر یا وزراء یا روسای دستگاه های مربوط می رسد و از طریق معاون ‏امور مجلس رییس جمهور تقدیم مجلس می گردد.

ماده ۳۲نمایندگان دولت جهت دفاع و اظهار نظر در مورد لوایح و طرحهائی که مشخصاً به حوزه مسئولیت هر یک از اعضاء دولت ارتباط دارد، با توجه به آئین نامه داخلی مجلس، وزیر مربوط یا معاون پارلمانی وی و یا مسئول اجرائی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط می باشند، که در هر مورد صرفاً .بیانگر نظرات دولت خواهند بود. در خصوص لوایح تقدیمی دولت، هیچ یک از مقامات و نمایندگان دستگاه های اجرائی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس حضور می یابند مجاز به مخالفت با مفاد لایحه دولت نخواهد بود.

ماده ۳۳چنانچه لایحه یا طرحی به چند دستگاه مربوط باشد. نمایندگان دستگاه های مذکور صرفاً در صورتیکه اظهاراتشان در جهت نظر دولت باشد می توانند با توجه به مقررات آئیننامه داخلی مجلس، در مورد طرح یا لایحه مربوط اظهار نظر نمایند در غیر اینصورت نماینده دستگاهی که با نظر دولت هماهنگی دارد بعنوان نماینده دولت صحبت خواهد کرد.
ماده ۳۴معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور طرحهای قانونی را بطور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضاء دولت و دفتر هیات دولت خواهد رساند، تا در صورتیکه کمیسیون مربوط دولت هر یک از طرحهای مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد پس از بحث درباره آن گزارش کمیسیون را که شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است در هیات دولت مطرح نماید. در این موارد نظر دولت توسط نماینده یا نمایندگان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. در مورد طرح های دو فوریتی و سه فوریتی گزارش لازم مستقیماً توسط معاون ‏امور مجلس رییس جمهور تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.

تبصره ۱هنگام بررسی طرح های قانونی در جلسه علنی مجلس، در مواردیکه دولت یا رئیس جمهور نظر مشخصی دارند، هیچیک از نمایندگان دولت نمی توانند بر خلاف نظر دولت یا رئیس جمهور صحبت کنند.

تبصره ۲در صورتیکه نظرات دولت در خصوص طرح های قانونی ، حداکثر تا یک روز قبل از رسیدگی در جلسه علنی مجلس اعلام نگردد،معاون ‏امور مجلس رییس جمهور پس از هماهنگی با رییس جمهور یا معاون اول و وزیر مربوط و رؤسای دستگاه های ذی ربط، نسبت به اعلام نظر دولت از طریق مقتضی به مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید.

ماده ۳۵هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مورد طرح ها و لوایح در جلسات علنی مجلس ( بنحوی که اظهار نظری خلاف نظر دولت صورت نگیرد) با معاون ‏امور مجلس رییس جمهور می باشد.

ماده ۳۶در صورتیکه به هر دلیل مسئول یا مسئولان ذیربط حضور نداشته باشند، نمایندۀ دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوایح و طرحهای مربوط، معاون ‏امور مجلس رییس جمهور خواهد بود.

ماده ۳۷ -در دفاع از لوایح برنامه ای، بودجۀ سالیانه و اصلاحیه و متمم بودجه، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضاء دولت صحبت خواهد کرد.

ماده ۳۸با توجه به ماده ۵۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای دستگاهها برای ارجاع لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیونهای مجلس، موکول به تصویب هیات وزیران می باشد.

ماده ۳۹تشخیص قید فوریت برای لوایح تقدیمی و قید اهمیت برای لوایح متضمن عهود ، مقاوله نامه ها، قراردادها، موافقتنامه های بین المللی و نیز تقاضای سلب فوریت از لوایح با تصویب هیات وزیران و در موارد فوری با رئیس جمهوری خواهد بود.

ماده ۴۰ -استفسار از شورای نگهبان توسط دستگاهها با هماهنگی رئیس جمهور صورت خواهد گرفت.

ماده ۴۱تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی توسط هر یک از وزراء با توجه به اختیاری که رئیس جمهور مطابق اصل "۱۳۴" قانون اساسی در جهت هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران دارد، با اطلاع مقام ریاست جمهوری صورت می گیرد.

فصل ششم : مصوبات و لوایح معوقه

ماده ۴۲در صورت تغییر یا تعیین دولت جدید فهرستی از لوایح دولت قبل که به مرحله تقدیم به مجلس نرسیده و نیز لوایحی که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است توسط معاون ‏امور مجلس رییس جمهور تنظیم و جهت تصمیم گیری نهائی در دولت جدید مطرح خواهد شد. در ابتدای هر دوره قانونگذاری نیز در خصوص لوایح و طرح های معوقه دوره قبل مجلس ( موضوع ماده ۶۰ آئیننامه مجلس شورای اسلامی) به همین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده ۴۳ -دفتر هیات دولت فهرست مصوباتی را که در دولت قبل یا کمیسیونهای آن به مرحله ابلاغ نرسیده است تنظیم و جهت تصمیم گیری نهائی در دولت جدید به نظر معاون اول خواهد رساند.

ماده ۴۴ -چنانچه ادامه سیر مراحل لازم مربوط به مصوبات و لوایح موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ این آئیننامه بتصویب دولت جدید برسد، اقدامات لازم توسط مراجع مذکور در این آئیننامه معمول خواهد شد و در غیر اینصورت لایحه و تصویب نامه ای که به مرحله تقدیم با ابلاغ نرسیده است جهت بررسی مجدد به وزارتخانه مربوط ارجاع می گردد و لوایح تقدیمی، از مجلس پس گرفته می شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.