شیوه نامه استفاده از ظرفیت ماده 3 برای مدیریت منابع جنگلی

 

 

استفاده از ظرفیت ماده 3  قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 46 و اصلاحیه های بعدی 


 

شیوه نامه استفاده از ظرفیت ماده 3 برای مدیریت منابع جنگلی

 

استفاده از ظرفیت ماده 3  قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 46 و اصلاحیه های بعدی برای توسعه و تحول در مدیریت منابع جنگلی به موجب این شیوه نامه پیشنهاد می گردد.

کارشناسان صاحب نظر با ابراز نظرات خود به غنای این پیشنهاد بپردازند. پیشنهادات باید با ذکر بیات علت تحلیل گردد. موارد پیشنهادی به کارگروه سوات تعاونی های جنگل منتقل می شود و پس از تصویب در این کارگروه به سازمان اعلام می گردد.

 

فصل اول - تعاریف :

ماده 1 :  در این شیوه نامه تعاریف برخی عبارت ها به شرح زیر می باشند

 

مدت : طرح های موضوع ماده 3  بلند مدت هستند و مدت دهسال تعیین می شود. برحسب ماهیت تجدید پذیری و رویش سالیانه اعیانی منابع تجدید نظر ضروری می شود.

سال اجرایی : در طرح های جنگلداری سال اجرایی از تاریخ صدور پروانه قطع شروع و به مدت یکسال تقویمی اعتبار دارد.

منابع غیر قابل واگذاری عبارتند از :  موارد احصا شده در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیای اراضی- ذخیره گاه ها- اراضی دارای ظرفیت خدمات عمومی- اراضی دارای معارض و حقوق عرفی مادامیکه حقوق عرفی تعیین تکلیف نشده باشد.

سازه سنگین : هر سازه ناهمگون با محیط پیرامون خود که میزان سرمایه گذاری آن با درآمدهای مورد انتظار، زمینه بر گشت سرمایه را در مدت طرح فراهم نکند سازه سنگین محسوب می شود.

و...

فصل دوم  - تقاضای تهیه و اجرای طرح :

 

ماده 2 :  اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای منابع ملی غیر قابل واگذاری طرح تفصیلی اجرایی تهیه و پس از فرایند تصویب و طی تشریفات قانون مناقصات عمومی، اجرای طرح را به عهده بگیرند.

تبصره 1 : در طرح های موضوع ماده 3 هدف های حفظ و احياء و اصلاح و توسعه به صورت علمی فنی انجام می شود و بهره‌برداري هدف اولیه نیست، قراردادهای جاری آن نیز به همین جهت برای حفظ حقوق عمومی یک طرفه تنظیم می شود و در صورت ناتوانی مجری به ادامه اجرای طرح سازمان حق فسخ را اجرا  می کند.

تبصره 2 :  اشخاص حقیقی و حقوقی باید طبق شرح خدمات و دستورالعمل سازمان طرح تهیه نمایند. سازمان باید به این دسته از اشخاص مفاد ماده 5  ایین نامه اجرایی قانون ملی شدن را با مبلغ مشخص هزینه تهیه طرح ابلاغ نماید و متقاضی باید متعهد شود، نتایج آگهی مزایده را می پذیرد و به جز مبلغ هزینه تهیه طرح ادعای دیگری ندارد.

ماده 3 :  برنامه زمانی - برنامه مکانی – شیوه اجرایی –  میزان بهره براری در هر یک از کتابچه های طرح شقوق کتابچه های طرح محسوب می شوند و در صورت لزوم هرگونه تغییر باید تجدید برنامه یا تجدید نظر شوند در غیر این صورت پس از تغییر به منزله اجرای فاقد طرح محسوب می شوند.

تبصره 1 :  کتابچه طرح- تراز مالی طرح- قرارداد- شرط ضمن عقد، مجموعاً شقوق اجرای طرح محسوب  می شوند. در صورت اسقاط اعتبار هر یک از شقوق، برای حفظ حقوق عمومی در منابع غیر قابل واگذاری قرارداد فی ما بین باید اقاله شود.

تبصره 2 :  طرح های کوچک و در مساحت کم، به تدریج باید از طریق تجمیع به طرح های  بزرگ با  ظرفیت های مختلف تبدیل شود.

 

فصل سوم - مدت قرارداد اجرای طرح :

 

ماده  4 :  طرح های موضوع ماده 3  به لحاظ دیر بازده بودن از حیث برگشت سرمایه، طرح های بلند مدت محسوب می شوند. مدت اجرای این طرح ها نیز به دلیل عواملی چون ؛ مدت انتظار برگشت سرمایه گذاری در طرح –  تغییر ملموس کمی کیفی قابل محاسبه عناصر بیوتیک – امکان استفاده نتیجه مطالعات ادواری سرشماری، به مدت دهسال تنظیم می شوند.

تبصره 1 : چنانچه برخی سرمایه گذاری ها جهت تأسیس به مدت بیش از سه سال نیاز داشته باشد و استهلاک تأسیسات نیز بیش از دهسال پیش بینی شود و دوره برگشت سرمایه در مدت اجرای طرح امکان پذیر نباشد، به میزان زمان تأسیس به مدت دهساله اجرای طرح اضافه می شود.

تبصره 2 :  مدت تجویز شده در تبصره یک منوط به برگشت سرمایه گذاری در مدت دهسال است. در صورتیکه امکان برگشت سرمایه وجود نداشته باشد و دارایی تولید شده در طرح مستهلک نشود و قابل تملک نباشد این نوع سرمایه گذاری، سنگین محسوب وهزینه های آن با تغییر مصالح یا حجم عملیات تعدیل می شود. در صورتیکه امکان تعدیل سرمایه گذاری نباشد، سازه های فوق باید حذف شود.

ماده  5 :  در اجرای مقررات ماده 14 قانون، مدت قرارداد 30 سال می باشد .در طول سی سال باید به طور معمول دو طرح تجدید نظر تهیه شود و منابع در آمدی به هنگام شوند، برخی درآمدهای غیر قابل تحصیل و یا برخی هزینه­های غیرقابل اجرا یا غیر ضرور یا برخی هزینه­های اجتناب ناپذیر، موارد قابل بررسی در طرح های تجدید نظر هستند. پس از انقضای مدت دهسال و بررسی و ارزیابی  کمی کیفی اثرات اجرای طرح و بررسی تعهدات و ارزیابی ریالی که توسط هیات های نظارتی انجام می شود، چنانچه نتیجه عملکرد مجری در مدت دهساله مثبت گزارش شود، مجری می تواند پس از مفاصا حساب اسباب تمدید قرارداد را فراهم نماید.

تبصره : طرح های مربوط به خدمات اکوسیستمی نظیر انرژی بادی - انرژی خورشیدی - تولید آب شیرین – ترسیب کربن - معدن و... عموماً با فعالیت متمرکز و تعهد بهبود مدیریت در سایر سطوح که صرفاً برای حفظ ، احیا و توسعه مدیریت اجرای طرح در قالب ماده 3 واگذار می شود، بهره مالکانه به میزان حداکثر ¼ درآمد خالص خدمات اکوسیستمی طرح در هر سال محاسبه و دریافت می شود. با توجه به ماهیت این نوع طرح ها که از ابتدا به درآمد نمی رسند و از طرفی تعهدات طرح دایر به حفظ ، احیا و توسعه و رفع معارض در تراز مالی طرح مندرج و لازم الاجرا است، در این صورت وصول بهره مالکانه به عنوان مشوق سرمایه گذاری اجرای طرح ملحوظ و تا مرحله درآمدزایی طرح مرتبط با خدمات اکوسیستمی قابل استمهال می باشد.

ماده  6 :  ضریب آگهی مزایده طرح اولیه تا مدت سی سال برای هر مجری طرح معتبر می باشد و لزومی به آگهی مزایده جدید برای باقیمانده مدت موضوع ماده 14 قانون نیست. در این صورت به ضریب پایه بهره مالکانه طرح تجدید نظر، ضریب آگهی مزایده طرح اولیه اضافه شده و به مجری ابلاغ می شود. در صورتیکه مجری طرح اولیه حاضر به اجرای طرح تجدید نظر با ضریب جدید نباشد، طرح برای آگهی مزایده آماده می شود. مجری سابق مکلف است طرح را تحویل دهد.

ماده  7 :  تاکنون در هر واحد مدیریت برای یک ظرفیت با عناوین جنگلداری- پارکداری - نهالستان های جنگلی و... طرح تهیه و برای اجرا به یک مجری واگذار می شد. به منظور اجتناب از حضور دو یا چند مجری برای بهره برداری از چند ظرفیت در عرصه واحد و جلوگیری از هر گونه اختلال در امر حفاظت و نظارت، و استفاده  یک ظرفیت برای بهبود مدیریت در ظرفیت های دیگر در واحد مدیریت، سازمان برای هر فعالیت یک تراز مالی تهیه و سپس تراز مالی جامع تهیه نماید و مدیریت اجرای طرح جامع کلیه فعالیت ها را به عهده یک مجری بگذارد و از مدیریت تک محصولی طرح به مدیریت چند محصولی برسد.

تبصره : طرح هایی که برای مدیریت یک ظرفیت تهیه شده و تحت اجرا باشند. سازمان می تواند برای اعمال مدیریت یکپارچه، قرارداد فعالیت های جاری مختلف از جمله طرح های بند الف طرح طوبی را اصلاح و ادامه فعالیت را در یک قرارداد تجمیع نماید، در این صورت هر یک از مجریان در فعالیت های دارای سابقه اجرایی در طرح نیز منطبق با قرارداد اصلاحی دارای تراز مالی، مکلف به همکاری و هماهنگی در موارد ابلاغی سازمان و انجام تعهدات خود هستند. بنابراین سازمان بهره مالکانه اینگونه طرح ها را در طرح جامع تجمیع و برای ارتقاء مدیریت یکپارچه در طرح استفاد می کند.

ماده  8  :  ابلاغ تهیه طرح های تفصیلی اجرایی موضوع ماده 3  قانون حفاظت و بهره برداری، بر حسب اسناد بالادستی سازمان نظیر برنامه ملی - طرح جامع- طرح توجیهی مجاز می باشد، تا زمانیکه اسناد بالادستی سازمان تهیه و تصویب و ابلاغ نشدند، در تهیه و فرایند تصویب طرح ها اصلاحیه های لازم منوط می شود و پس از ابلاغ اسناد بالادستی باید فرایند تجدید نظر را طی نماید.

تبصره یک :  فرایند تهیه طرح های موضوع ماده 3  در چهار سطح کمیته فنی استان – کمیته فنی دفتر ستادی مرتبط- کمیته فنی معاونت مرتبط و سازمان بررسی و تصویب می شود.

تبصره  دو : سازمان می تواند اختیار تصویب طرح را به معاونت تفویض نماید. معاونت نیز می تواند اختیار تصویب برخی از طرح ها را که مرتبط با یک دفتر ستادی است به دفتر ستادی تفویض کند.

ماده  9 :  مشاور طرف قرارداد تهیه طرح مکلف است پس از ابلاغ تهیه طرح و بازدید میدانی یک گزارش مقدماتی تهیه و در کمیته فنی استان ارائه دهد. پس از تصویب گزارش مقدماتی و انجام مطالعه میدانی و قبل از تدوین مشاور مکلف است، گزارش میانکار تهیه و پس از ارائه در کمیته فنی دفتر ستادی و رفع ایرادات و تصویب گزارش میانکار، به تدوین کتابچه طرح بپردازد. پس از تدوین طرح مکلف است گزارش پایانی را به صورت دفاعیه در یکی از جلسات عمومی -  علمی- پژوهشی تحقیقاتی ارائه و دفاع کند و طرح را به تصویب سازمان برساند.

تبصره :  منابع غیر قابل واگذاری باید دارای طرح و برنامه باشد. مدیر هر یک از منابع غیر قابل واگذاری باید برای توسعه مدیریت در جنبه های مختلف اقدام و تعهدات مجریان طرح را  بر حسب مفاد و مندرجات علمی و فنی بررسی و نظارت نماید.

ماده  10 :  به استثنای برج های دیده بانی ایجاد هر نوع تأسیسات عمومی همگن با طبیعت در فضای باز داخل طرح ها تا ارتفاع درختان هم جوار مجاز می باشد. پس از انقضای مدت طرح هر نوع سازه و تأسیسات متعلق به طرح است و مجری طرح به لحاظ اینکه در قالب تراز مالی هزینه آن را دریافت کرده است، نمی تواند مدعی احداث و حق انتفاع باشد. در صورتیکه اینگونه تأسیسات امکان بهره برداری داشته باشند، با تعیین هزینه مرمت تأسیسات و درآمد در قالب تراز مالی طرح تجدید نظر بهره برداری از آن امکان پذیر است.

تبصره :پس از انقضای مدت اول، آندسته از امکانات که در تراز مالی طرح مندرج شده و یا بر حسب شرط ضمن عقد یا قراردادهای سالانه، در طرح ایجاد شده باشد، متعلق به طرح است بوده و مجری نمی تواند آن را جمع آوری نماید.

 

فصل چهارم - اجرای طرح و انعقاد  قرارداد :

 

ماده  11 : اداره کل موظف است برای اجرای طرح های مصوب با معاونت مرتبط مکاتبه و برای تهیه تراز مالی طرح تعیین تکلیف نماید. در این صورت معاونت به دفتر ستادی مرتبط با طرح مصوب، مأموریت می دهد تا با معرفی رئیس و هیات تهیه تراز به اداره کل تراز مالی طرح تهیه و تصویب و به معاونت گزارش شود. در این صورت معاونت مرتبط، تراز مالی و ضریب پایه را به اداره کل ابلاغ نموده تا بر حسب درخواست اداره کل دستور آگهی مزایده اجرای طرح را صادر  کند.

تبصره : معاونت مجاز است برونسپاری برخی فعالیت های مشخص شده در طرح از جمله بهره برداری چوبی یا بهره برداری محصول فرعی یا ظرفیت های گردشگری و غیر را مسکوت گذاشته و برای مدیریت اجرای طرح صلاح نداند. در این صورت در هنگام تهیه تراز مالی در مورد درآمد هزینه های مدیریت طرح تمهیدات لازم را پیش بینی می کند.

ماده  12 : فرایند واگذاری اجرای طرح های مصوب قابل اجرا با اخذ مجوز از معاونت مرتبط تبیین و تعیین می شود و شماره مجوز مأخوذه از معاونت باید در آگهی مزایده درج شود. جلسه بررسی پیشنهادات آگهی مزایده عندالزوم با حضور نماینده تام الاختیار معاونت برگزار می گردد و برنده آگهی به معاونت معرفی می شود.

تبصره  1 : اداره کل موظف است برای تنفیذ صورتجلسه برنده آگهی مزایده و اخذ دستور انعقاد قرارداد، برنده اگهی را به معاونت مرتبط معرفی و در صورت صلاحدید معاونت مرتبط، قرارداد را منعقد نماید. معاونت در برخی مواردی که حجم سرمایه گذاری طرح زیاد است دستور بررسی سرمایه مجری طرح را برای تعیین توان مجری بررسی می نماید . در این صورت اداره کل باید از طریق ستاد سرمایه گذاری استان نسبت به بررسی توان مالی مجری اقدام نماید. مجری باید توان مالی اجرای طرح را چه از طریق داشته ها و یا امکان اخذ تسهیلات بانکی که موافقت بانک را ضمیمه می نماید اعلام کند.

تبصره 2 : ید مجری نسبت به عرصه و اعیان طرح امانی است و مجری طرح حق ایجاد حق برای شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. اخذ موافقت موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن مربوط به مدیریت امتیازی برخی از تاسیسات طرح و یا قبول قائم مقامی برای مجری طرح است در صورتیکه قائم مقامی مجری طرح پذیرفته می شود طرح کلا از ید مجری خارج و در ید قائم مقام قرارمی گیرد

ماده  13 :  معاونت مجاز است برای اعمال جامع نگری و مدیریت یکپارچه برای چند طرح مصوب در یک حوزه آبخیز دستور طی تشریفات آگهی را صادر نمید در این صورت اداره کل باید مدیریت یکپارچه را  به اجر در آورده و از ایجاد حق برای اشخاص به هر طریق پرهیز نماید.

ماده 14 :  با توجه به ماهیت  فرایند آگهی مزایده و ممنوعیت واگذاری منابع ملی غیر قابل واگذاری، ایجاد حق از طریق جلب سرمایه گذار برای اجرای طرح مصوب ممنوع است. جلب سرمایه گذاری اجرای طرح می تواند پس از انتشار آگهی انجام شود.

ماده  15 :  در مواردیکه پروژه بزرگ مقیاس بوده و برای جلب سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شود. پس از تهیه و تصویب ضریب بهره مالکانه به نحویکه دستگاه اجرایی مرتبط یا ستاد سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد و توافق و تجویز می نماید، منطبق با مقررات قانون مزبور تشریفات واگذاری مدیریت اجرای طرح طی می شود.

تبصره  : چنانچه سرمایه گذار خارجی در حین اجرای طرح اولیه فعالیتی را علاوه بر فعالیت های مندرج در طرح پیشنهاد دهد، در این صورت چنانچه آن فعالیت در ظرفیت های موجود طرح وجود داشته باشد دستور تهیه طرح ضمیمه صادر و پس از تهیه ضریب پایه بهره مالکانه به مدتیکه از قرارداد طرح اولیه باقی مانده است، بهره مالکانه قرارداد الحاقی طرح به همان ترتیبی که در قرارداد اولیه جاری شده در این قرارداد تسری می یابد.  

ماده  16 :  قرارداد اجرای طرح های مرتبط با منابع غیر قابل واگذاری و یک طرفه است و سازمان حق فسخ قرارداد را در هر صورت و وضعیت که صلاح بداند برای خود در نظر دارد. در این صورت چنانچه مجری طرح بر حسب ارزیابی عملکرد متحمل ضررو زیان شود. برای جبران خسارت اقدام می شود.

ماده  17 :  به موجب هر قرارداد دهساله در هنگام اجازه بهره برداری سهمیه سال که حجم آن طبق امکان برداشت است، هر ساله یک قرارداد یکساله تنظیم و برای انجام تعهدات طرفین نظارت می شود.

 

فصل پنجم -  وصول مطالبات :

 

ماده  18 :  بهره مالکانه بر اساس تعرفه نرخ و ضریب بهره مالکانه طرح محاسبه و ابلاغ می شود و پس از تحقق درآمد وصول و در پایان هر سال تسویه می شود استمهال بهره مالکانه در صورت قبول معاذیر مجری با دریافت ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است.

ماده  19 : تعرفه نرخ برای فعالیت های مختلف هر ساله توسط دفتر ستادی مرتبط طبق مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و تبصره های آن تهیه و به اداره کل استان و مجریان  ابلاغ  می گردد.

تبصره :  سازمان موظف است برای آن دسته از طرح های موضوع ماده 3  که در مورد چگونگی تعیین تعرفه نرخ محمل قانونی مشخصی ندارند، اما فعالیت سازمان بر حسب طرح به موجب تبصره الحاقی به ماده 2  قانون درحکم منابع موضوع ماده 2 است، تا تعیین تکلیف لایحه جامع، ظرف مدت سه ماه نحوه تعیین تعرفه نرخ تصویب و ابلاغ نماید.

 

فصل ششم - نظارت : 

 

ماده  20 : مجری موظف است مجموعه- تعهدات مندرج در کتابچه طرح را که در تراز نامه مالی درج شده و در قرارداد قید گردیده است، در موعد مقرر بر اساس اصول علمی و فنی تحت نظارت ناظر طرح انجام دهد. کارفرما موظف است برای نظارت حین کار تمهیدات لازم نظارتی را معمول دارد.

ماده  21 : نظارت عموماً بر تمام سطوح فعالیت ها جاری است و بررسی تعهدات اعم از موردی - فصلی -  انقضای مدت قرارداد سالانه - انقضای مدت قرارداد دهساله - ارزیابی کمی کیفی - ارزیابی ریالی انجام می شود و تعهدات مجری در صورتی تعهدات قابل قبول فرض می شود که هیات نظارت معین اداره کل و دفاتر ستادی معاونت مثبت گزارش شود. در مواردیکه انجام تعهد به منوط به تأیید ناظرعالی سازمان گردد، باید به تأیید ناظر عالی سازمان برسید.

تبصره : در مواردیکه مجری طرح تعهدات خود را انجام نداده باشد، باید به مجری اخطار شود.