آمار بازدیدکنندگان سایت

02659917
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
34
1343
7093
23000
37151
2659917

آی‌پی شما: 3.232.96.22
امروز: ساعت

آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

آب و نیرو - ‌اوقاف – جنگل ها و مراتع - کشاورزی و روستائی -مراجع اختصاصی ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ...

 

آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

مصوب 1363

آب و نیرو - ‌اوقاف – جنگل ها و مراتع - کشاورزی و روستائی -مراجع اختصاصی ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1363.9.7 بنا به پیشنهاد شماره 230.2255 مورخ 1363.7.16 سازمان اوقاف و به استناد تبصره 5 قانون ابطال اسناد فروش‌رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363.1.28 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه قانون مزبور را در 16 ماده و 11 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند.

.

آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

فصل اول

‌ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات مربوط به این آیین‌نامه

1 - مصلحت وقف - عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه و موقوف‌ علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف.

2 - متصرف - از نظر مقررات این آیین‌نامه به اختلاف مورد عبارت خواهد بود از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان، مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی‌از انحاء عرصه و یا اعیان موقوفه تبدیل و یا فروخته شده را در ید و تحت اختیار دارند.

3 - حقوق مکتسبه متصرف - عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحاء برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت‌ اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره.

4 - مجوز شرعی - عبارت است از گواهی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل با حسن و فروش اموال موقوفه که توسط مجتهد جامع‌الشرایط‌صادر شده یا بشود.

5 - زارع صاحب نسق- زارع صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا با کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه ‌زراعت می‌نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می‌دهد.

6 - زراعت - عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و یا باغداری.

7 - مرتع - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن می‌توان حداقل سه رأس گوسفند یا‌معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.

8 - بیشه یا قلمستان - قلمستان زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

9 - باغ میوه - زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد‌درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

‌فصل دوم

‌ماده 2 - ادارات اوقاف (‌در مورد موقوفات بدون متولی) و متولیان (‌در مورد موقوفات تحت تولیت خود) مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و‌ ملاحظه دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشند صورت ‌برداری و همراه با‌ مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان‌ اوقاف تشکیل می‌شود بررسی وبه ترتیب زیر اقدام شود.

‌الف - در صورتیکه کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تائید است نظر خود را اعلام خواهد ‌نمود.

ب - هر گاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت بدون مجوز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام می‌نماید. چنانچه طرف به نظر‌ کمیسیون تمکین نماید مراتب به اداره ثبت جهت ثبت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند بنام موقوفه اعلام می‌گردد و در صورتیکه نظر کمیسیون مورد ‌اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.

‌ماده 3 - پس از ابطال انتقالات بعد از وقف نسبت به تنظیم سند اجاره با متصرف متقاضی با رعایت مفاد این آیین‌نامه و صرفه و صلاح وقف اقدام خواهد شد

‌تبصره - در صورتیکه اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشد سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.

‌ماده 4 - موقوفات مشمول این آیین‌نامه که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیت آزاد‌ خواهد گردید و ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع خواهد رسانید تا نسبت به استیفای حقوق ‌خود اقدام نمایند.

‌ماده 5 - در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل یا حسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 50.2.2 به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

‌الف - در صورتیکه موقوفات مذکور به دولت (‌وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره‌ کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به ‌اداره ثبت محل اعلام خواهد شد

ب - هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولین صورت مشخصات و ‌مستندات اینگونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می‌نمایند که انتقالات مذکور کان‌لم‌یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق‌ ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت بنام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.

‌تبصره 1 - پس از انجام موارد مندرج در بندهای الف و ب ادارات اوقاف نسبت به موقوفات متصرفی و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق‌ مفاد این آیین‌نامه با متصرفین و زارعین سند اجاره تنظیم خواهد نمود بدیهی است ملاک عمل میزان اراضی زراعتی این گونه زارعین و متصرفین آمار و اسناد ‌تهیه شده در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مورد اجاره تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - چنانچه بعضی از زارعین صاحب نسق که اسامی آنان در فرم ها و اسناد ذکر شده باشد ولی به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر ‌در اراضی مذکور زراعت ننمایند بایستی با وراث قانونی یا متصرفین فعلی قرارداد اجاره تنظیم شود بدیهی است این گونه متصرفین مشمول بند 3 از ماده 1 این‌آیین‌نامه شناخته خواهند شد.

‌تبصره 3 - اگر زارعین صاحب نسق در اینگونه اراضی چاه حفر نموده باشند (‌تبدیل اراضی زراعتی دیم به آبی) بایستی ادارات اوقاف یا متولیان میزان ‌مال‌الاجاره را بر اساس اراضی دیم محاسبه نمایند در صورتیکه در مورد قیمت چاه دو طرف قرارداد اجاره توافق نمایند اداره اوقاف یا متولی می‌تواند چاه حفر ‌شده را خریداری و اسناد را بر اساس اراضی آبی محاسبه نمایند.

‌تبصره 4 - چنانچه زارعین صاحب نسق مقداری یا کلیه اراضی نسق زراعتی خود را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند در این صورت اداره اوقاف یا ‌متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده یک از فصل اول این آیین‌نامه نسبت به عرصه به آنان سند اجاره تنظیم نماید.

‌ماده 6 - در صورتیکه زارعین صاحب نسق (‌اعم از این که سند انتقال به نام آنان صادر شده یا نشده باشد) اراضی مورد نسق خود را به دیگری واگذار کرده باشند ‌با رعایت حقوق مکتسبه متصرفین مطابق بند 3 از ماده 1 این آیین‌نامه اسناد اجاره با متصرفین فعلی تنظیم خواهد شد.

‌ماده 7 - کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعین صاحب نسق شخصاً احداث نموده باشند با توجه به مدارک و اسناد مثبته و همچنین تائید معتمدین محل متعلق‌به زارعین مزبور خواهد بود و سند اجاره نسبت به عرصه به آنان تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 1 - چنانچه در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعین در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته و در اینگونه اراضی مستحدثاتی ایجاد شده باشد‌مستحدثات مزبور متعلق به آنان بوده و نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتیکه مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازه تبدیل یا حسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب ‌نسق واگذار شده باشد (‌مقصود منازل مسکونی زارعین و محوطه مربوطه به آن می‌باشد) و در حال حاضر نیز قابل بهره‌برداری باشد حفظ و حراست آن به عهده ‌متصرفین بوده و به همین جهت اجاره بهاء اینگونه رقبات (‌عرصه و اعیان) با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.

‌تبصره 3 - کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشین‌ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تائید معتمدین محل اعیان متعلق به آنان ‌شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی منحصراً در مورد عرصه مستحدثات با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.

‌ماده 8 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه احداث هر گونه اعیانی بدون مجوز قانونی در اراضی نسق زراعتی زارعین ممنوع بوده و در صورت تخلف اعیانی احداثی‌متعلق به موقوفه خواهد بود.

‌تبصره - ادارات اوقاف و متولیان مکلفند صورت کلیه اعیانی‌های احداثی در دهات و مزارع موقوفه را تهیه و به سازمان اوقاف ارسال نمایند.

‌ماده 9 - میزان مال‌الاجاره اراضی زراعتی با توجه به فرم ها و اسناد اجاره که طبق ماده 8 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.13 تنظیم گردیده است با نظر‌کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و اسناد اجاره تنظیم خواهد شد. بدیهی است در مواقع لزوم کارشناس یا خبره محلی مذکور برای تعیین مال‌الاجاره‌ می‌تواند از دهات و مزارع مجاور مشابه که قبلاً تعیین اجاره شده است استفاده نماید.

‌تبصره 1 - اسناد و فرم هاییکه در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.13  بر اساس جنسی تنظیم شده باشد همان مأخذ قرار داده خواهد شد.

‌ماده 10 - موقوفاتیکه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب شهریور 1342 به عنوان مرتع ملی شده اعلام گردیده از تاریخ ‌تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد.

‌تبصره - چنانچه اینگونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه دولتی ‌ذیربط به اختلاف مورد باطل و یا اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.

بدیهی است کلیه مستحدثاتی که در اینگونه اراضی توسط‌ متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.

‌ماده 11 - وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شماره 5557 بانک تعاون کشاورزی تودیع گردیده و اهدائی دولت به موقوفه تلقی شده به‌نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد. تا عنداللزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.

‌ماده 12 - به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوقه زارعین از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید با توجه به مفاد ماده 9 این آیین‌نامه اجاره بهاء تعیین‌و تا میزان پرداختی‌های زارعین به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعین بدهکار شوند مابه‌التفاوت محاسبه و به‌صورت نقد یا اقساط از زارعین وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.

‌ماده 13 - آب های موقوفه‌ای که بدون مجوز شرعی فروخته شده باشد اسناد فروش باطل و کان ‌لم ‌یکن تلقی و طبق نیت واقفین عمل خواهد شد و کلیه مقررات‌این آیین‌نامه در مورد رقبات آب نیز مجری است.

فصل سوم

‌ماده 14 - چنانچه وضعیت موقوفه‌ای از صورت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد و اعاده آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد فاحش و عدم نیاز ‌موقوف علیهم و امثال آن باشد ابقاء آن به حالت فعلی با اجازه ولی فقیه و یا نماینده ایشان بلااشکال است در غیر این صورت ادارات اوقاف و متولیان موظفند ‌موجبات برگشت وضع موقوفه را به همان صورت مورد نظر واقف فراهم آورند.

‌ماده 15 - در مواردیکه نحوه استفاده از موقوفه بر خلاف نظر واقف تغییر یافته باشد به جهت اصلی خود اعاده می‌گردد.

‌ماده 16 - مقررات این آیین‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیهم‌السلام و سایر موقوفاتیکه متولی آنها‌ منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز می‌گردد. متولیان و امناء این موقوفات رأساً امور اجرائی را طبق ماده واحده و این آیین‌نامه به عهده خواهند داشت.

‌                                                                               میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم