تعریف جنگل

جنگل با کلماتی دیگر مانند جلگه ای - مخروبه – تولیدی – حفاظتی - ذخیره گاهی -  مانگرو مبین یک وضعیت رویشی یا رویشگاهی است. اینکه تصور شود جنگل از مجموعه عناصر گیاهی شده و از این رو صرفاً با اعیان ربط پیدا می کند و به عرصه مرتبط نمی گردد،

بیشتر به مشتبه کردن شبیه است چون اگر مجموعه فلور بدون فون لیست شود، کتمان شرائط تنوع زیستی و نادیده گرفتن نقش تجزیه کنندگان است، گیاهان هر آنچه را که از جو گرفته می گیرند و در اندام خود ترسیب کرده و از طریق گل و گلبرک و بذر و شاخه های خشک شده در دوره رویش به جنگل می دهد و یا همه مواد ترسیبی را یکجا پس از مرگ و سقوط  از طریق تجزیه کنندگان به خاک می دهد.

اختلاف بین مباحث نظری و آکادمیک با بخش اجرا  ظریف است و گاهی زایل کننده و گاهی تضییع کننده و در هر حال تفرق آرا سبب عدم ایجاد زبان مشترک می شود و تعریف از این جهت بسیار با اهمیت است.

جنگل با اراضی جنگلی با موجودی حجمی ممیزی می شود و در موجودی حجمی، حجم درختان اندازه گیری می شوند و درخت طبق تعریف و بر مبنای اصول تهیه جداول حجمی از طبقه قطری( 10  - 7.5 ) سانتی متر در برابر سینه  به عنوان درخت و اقطار پایین تر به عنوان نهال محسوب می شوند و عرصه به هر میزان تولید نهال داشته باشد در تعریف جنگل قرار نمی گیرد و حتی با کمتر از تعداد یکصد اصله نهال نیر هرگز نمی توان عرصه را در تعریف اراضی جنگلی قرار داد.

تعریف جنگل در بند 1 ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری:  جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد

تعریف جنگل در جزء الف بند 7  ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی  در حکومت اسلامی مصوب 59 : جنگل ها یا بیشه طبیعی : مجتمعی متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات از منشاء نباتی ( مانند درخت ، درختچه ، نهال ، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

تعريف براساس ارزیابی منابع جنگلی ( fra 2005)  

 جنگل  : جنگل عرصه اي است تحت مديريت جنگلداري يا بدون استفاده كه مساحت آن حداقل 5/0 هكتار و درختان تشكيل دهنده نيز در حالت طبيعي به ارتفاع بيش از 5 متر و تاج پوشش بيش از 10% برسند.

به نظر می رسد تعریف جنگل باید با رویکرد  فرم های بیولوژیکی بیان شود و استفاده از عبارت تاج پوشش  را حالت افراطی و استفاده از موجودی حجمی را حالت تفریطی در حفاطت و نگهداری اموال عمومی دانست

اجتماعی از گیاهان که اکثریت عناصر رویشی آن با فرم بیولوژیکی فانروفیت باشند و حداقل 20 پایه درخت و یکصد پایه نهال بوته در سنین مختلف و  یا سایر فرم های بیولوژیکی داشته باشد.

به انتظار نتیجه تلفیق تعاریف برای لایحه جامع می نشینیم