ترانه سرزمین مادری

ترانه سرزمین مادری

گرامی باد خاطرات مادران از دست رفته و تلاش آنها در پایداری پایه زندگی اجتماعی ! 

 

ترانه سرزمین مادری

به گویش کلارستاقی « حوزه آبخیز رودخانه سردآبرود »

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مادر 

گرامی باد خاطرات مادران از دست رفته و تلاش های آنها در پایداری و قوام پایه زندگی اجتماعی ! آرزوی سلامت و نشاط برای مادران جامعه، معلمان راه رفتن تا آرمیدن ! 

 

ترانه سرزمین مادری

مِه گَلی چَنه بیته ، چنه کیچه تاریکه

هرچی گردمه ایجه ، شماره من نویمّه ،کُجه دَرٍنّه شما

ولله   زمین خله کوچیکه 

شمه جا چنه تنگه

شمه عکسه نویمه

شِمِه خونه آباده 

وقتی کوچیک بیمه، شما همه دوینه ! شه چشمه حی مالمه ، شه اشک پاک هاکمه ، شمه خاطر عزیزه ، جوباغ تا للِ بیت ، چَنه کلا کلچی ، چَنه سخته بی اویی ، سنگینه مه پر و پا - مِه پیمانه پر بَویَ ، مه دس چَنه خالیَه

آه  !  غریبی چنه بده ، کُجه بَشیَه جوانی ، کجه درنّه شما ، بِیین مِه دِسه بَیرین ، ایجه چنه تاریکه ، مه دل خاینه بَتِرکه !

پسر شه قدر بَدّون ، ته وقتم خله تنگه

شه شمع روغون بزن ، شه کتاب خوب بخن ، دنیا یه امتحونه

مِِه گَلی چَنه بیته ، چنه کیچه تاریکه

هرچی گردمه ایجه ، شماره من نویمّه ،کُجه درٍنّه شما

دتر شه قدر بَدّون ، ته وقتم خَله تنگه

شه شمع روغون بزن ، شه کتاب خوب بخُن ، دنیا یه امتحونه

شه شمع روغون بزن ، شه کتاب خوب بخُن ، دنیا یه امتحونه