حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه زراعت چوب از ایده تا واقعیت - ۳

واقعیت ها پیامی دیگری را ساطع می کنند !  آیا واقعا باید ایده حمایت از زراعت چوب را ایده پسندیده دانست ؟

 

 

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه زراعت چوب از ایده تا واقعیت - ۳

 

واقعیت ها پیامی دیگری را ساطع می کنند !  آیا واقعا باید ایده حمایت از زراعت چوب را ایده پسندیده دانست ؟

ما پژواکی از صداهای مرتبط با برنامه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی دهه ۶۰ را هنوز در گوشمان داریم ! بنابراین شاید بتوان پیش گویی کرد و گفت؛ توسعه زراعت چوب در اراضی آبی برای وزارت جهاد کشاورزی قابل تحمل نباشد و نسبت به ممانعت از آن اقدام کند !

یعنی آنگاه که گفته می شود در سال گذشته در استان گیلان ۱۲۰۰ هکتار صنوبرکاری گردید و افزایش سطح زیر کشت در اولویت فعالیت این استان قرار دارد. قطعاً به همین میزان از سطح کشت برنجکاری کاسته می شود و در حالیکه ممنوعیت کشت برنج در سایر استان ها ابلاغ شده است، کاهش سطح به کاهش تولید و اختلال در عرضه منتهی شده و تنظیم بازار این محصول نیز به مخاطره می افتد و بستر مخالفت با توسعه زراعت چوب فراهم می شود و این بستر بیانگر عدم حاکمیت برنامه و سلیقه محوری مقامات است.

به لحاظ اینکه رها کردن برنامه های تحت اهداف راهبردی پیشه مقامات دولتی تلقی سلیقه محور هستند، از این رو حمایت از توسعه زراعت نیزنمی تواند برنامه تلقی شود و بیشتر به یک ایده و رویا شبیه است که با وجود منابع مالی توسعه روستایی مانند گذشته اعتبار محور مطرح شده است.

اینکه مکرر می نویسم برنامه حمایت توسعه زراعت چوب وزارت جهاد کشاورزی را باید اعتبار محور دانست، منظور این است که این نوع برنامه ها کلا دارای اسناد پشتیبان نیستند، بدین معنی که  ارقام مرتبط با حجم عملیات مندرج در جداول برنامه حاصل از مطالعات نیست، بلکه بر حسب اطلاعات تهیه و تدوین می شود. 

توجه به نکته نیز ضروری است که بدانیم این ضعف عمده برنامه ریزی منحصر به وزارت جهاد کشاورزی نیست، کلیه دستگاه های اجرایی با چنین مشکلی دست به گریبان هستند و به رغم اینکه این وزارت عمدتا متولی حمایت و نظارت بر مدیریت بخش غیر دولتی در تولید دارایی زیستی را عهده دار است، بیش از دیگر دستگاه های اجرایی در مدیریت و برنامه ریزی ناتوان نشان می دهد.

ضعف وزارت جهاد کشاورزی از این جهت بیشتر آزار دهنده است که تولی گری در نظارت و حمایت این وزارت از بخش غیر دولتی نمی تواند به نحوی شکل بگیرد که با ایجاد تنظیم گران شایسته ای به حکمران خوبی مبدل شود و درگاه خدمات این وزارت بتواند تجلی گاه استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی گردد.

ناتوانی به حدی جدی است که تعداد دانش آموختگان بیکار رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، بیش از دیگر رشته هاست، در حالیکه اگر مدیریت آبخیزداری ملحوظ نظر قرار داده شود، آنگاه از نوک کوه دماوند یعنی بلند ترین نقطه کشور تا قلب پایتخت یعنی نهاد ریاست جمهوری و تا أعماق دریای خزر و خلیج فارس، گستره فعالیت و حوزه مدیریت این وزارت است !

از این رو حمایت از توسعه زراعت چوب فوق العاده ایده است و فاقد هر گونه برنامه اجرایی است.