حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه زراعت چوب از ایده تا واقعیت - ۱

وعده ها و هدفگذاری های غیر قابل اجرا و رفتار پوپولیستی مقامات اجرایی کشور در طول برنامه چهارم و پنجم سبب بروز مشکل بیکاری و رکود اقتصادی و معیشتی مردم شده است

 

 

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه زراعت چوب از ایده تا واقعیت - ۱

وعده ها و هدفگذاری های غیر قابل اجرا و رفتار پوپولیستی مقامات اجرایی کشور در طول برنامه چهارم و پنجم سبب بروز مشکل بیکاری و رکود اقتصادی و معیشتی مردم شده است، این رفتار به دلیل استمرار چنین نوع مدیریت آزار دهنده و زایل کننده منافع ملی شده است.

انتظار می رفت که وزارت جهاد کشاورزی حداقل معنای زراعت را بداند و اگر در چارچوب طرح های اقتصاد مقاومتی بنا به توسعه زراعت چوب و حمایت از آن دارد، کم و بیش بداند تا چه حدی از طریق زراعت چوب کاهش وابستگی به واردات چوب امکان پذیر است !

حرف های جناب وزیر نشان می دهد که حامیان ایده تنفس تا چه حدی با مباحث فنی اقتصادی واردات چوب - کشت فرا سرزمینی - زراعت چوب بیگانه هستند ! که اکنون در نتیجه چنین تفکر مسمومِ پوپولیستی، اثرات تخریب کمی کیفی ناشی از تولید دو نوع محصول « کاغذ – ذغال » بر جنگل های کشور و ترجیح مصرف کاغذ بر مصرف ذغال در بین مردم کلاً مشتبه شده است.  در نزد همه آحاد کشور اخبار مرتبط با تناژ مصرف ذغال تأسف بار است !

آقای وزیر باید به خاطر بیاورند که طرح اولیه قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تقسیم جنگل های مخروبه استان گلستان بود و آن طرح آنچنانی در رفت و برگشت های بین مجلس و دولت به قانون افزایش بهره وری فعلی منتهی شد.

ایکاش ایشان حتی تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مندرج در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را درست انجام دهند و بهره وری را در بخش کشاورزی افزایش دهند، تا شاید هدفگذاری های مندرج در قانون تا حدودی محقق شود !

آنگاه که وزیر محترم از واگذاری زمین های با قابلیت کشاورزی پایین حرف می زنند، واقعیت این است که حرفشان پوپولیستی است و ایشان نمی دانند دوره واگذاری زمین سپری شده است و وزارت جهاد کشاورزی من بعد هرگز نمی تواند از اراضی ملی به کسی زمین واگذار کند ! 

عبارت «زمین های با قابلیت کشاورزی پایین» دو نکته زیر را در ذهن متبادر می کند « ۱ – اراضی آبی نیست. ۲ – زمین شیبدار است، در این صورت قطعا بخش خصوصی زراعت چوب را در چنین زمین هایی اقتصادی نمی داند و سرمایه گذاری در چنین زمین هایی که عملکرد ناچیزی در واحد سطح خواهند داشت، هرگز نمی تواند نیاز داخلی را کاهش دهد و وابستگی را کم کند و در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل بحث و بررسی باشد.

اینکه مقامات کشور موانع توسعه زراعت چوب را نمی دانند عجیب نیست ! چون أساسا برای آنها بر حسب اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی یک دسته اطلاعات آماری بی ارزش در تحقیق و پژوهش تولید می شود و یک دسته اطلاعات تحلیلی ژورنالیستی، که در هیچیک از این دو دسته اطلاعات نمی توانند صرفه و صلاح اقتصاد این فعالیت را بسنجند و در تعیین هدف راهبردی و سیاست اجرایی و مدیریت انسجام لازم را از دست می دهند و بخش غیر دولتی را در انجام این فعالیت سر در گم می کنند.

واقعیت این است که دوره بهره برداری در جنگلداری در روش دانه زاد از ۱۲۰ تا ۱۶۰ سال تعیین می شود، در عین حال دوره بهره برداری در روش شاخه زاد ۳۰ سال بود. اما در فعالیت زراعی فصل زراعی و سال زراعی متداول و معمول است و بلحاظ اینکه زارع در زراعت چوب اساساً یک ساله به محصول نمی رسد، باید بجای سال زراعی از عبارت مترادف دوره بهره برداری را استفاده نمود.