سرانجامی در انجام توسعه روستایی

توسعه در لغت به معنای گشایش و در اصطلاح به معنای تحول و پیشرفت و تكامل در جامعه هدف است.

 

 

سرانجامی در انجام توسعه روستایی

توسعه در لغت به معنای گشایش و در اصطلاح به معنای تحول و پیشرفت و تكامل در جامعه هدف است. بطور کلی توسعه تمهیدات نهادینه شده ی مبتنی بر برنامه ریزی است و به جهت اینکه هدفگذاری توسعه در جامعه اجتماع محور نیست هرگز به سمت پایداری سوق نیافته و عموما ناپایدار مشاهده می شود.

ساختارهای دولتی به دلیل ناتوانی در استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی با برداشتن گام های اشتباه در جامعه هدف و ایجاد رقابت با هم و بین هم، عامل بزرگ ناپایداری توسعه هستند !

یکی از بزرگترین انحراف در انجامِ کارِ گروهی، شکل دهی تشکل ها با عناوین مختلف تعاونی است. این انحراف با توجه به عقبه ناموفق خود در همه ی بخش های خدمات – کشاورزی – صنعت، عموماً نه به عنوان اهرم تحرک ، بلکه بیشتر به صورت مانع تحرک، اولین گام خود را در یک دالان تاریک سخت و سنگین بر می دارد.

این گام سنگین و نوع راهکار، که قالب آن تشکل تعاونی و اساسنامه آن است با ضوابط پیچیده خود در یک جامعه هدف کمتر برخوردار و مطلع از دانش تعاونی و پیچیدگی های مرتبط با ضوابط آن، در جامعه هدف بیشتر اعتماد عمومی را در سه جنبه؛ « سرمایه مالی اولیه تعاونی – بلوکه شدن سرمایه اولیه تعاونی – انتخاب اعضاء هیأت مدیره  و مدیر عامل» تحرک در انجام کار را مشتبه و مخدوش می کند !

کارِ گروهی نباید با گروه کاری مشتبه شود ! برای زدودن اشتباه فردی و عمومی در کارِ گروهی باید راهبری کارها را صنفی تدوین و تنظیم نمود، تا در ابتدای راه یا گام اول، رفتار انتزاعی به جامعه هدف دیکته نشود !

تعاونی ها معمولاً بر مبنای انجام چند کار تشکیل می شوند. بدین ترتیب می توان گفت که هر تعاونی یک دسته و گروه افراد یک جامعه هدف را در خود جمع می کند، بنابراین هدف و سیاست در توسعه، انتزاعی می شود و اگر ظرفیت جامعه هدف وسیع باشد، تعاونی های دیگری با تعیین هدف انجام چند کار دیگری در جامعه هدف تشکیل می گردد و معمولاً در این نوع از توسعه در جامعه هدف، به جای همراهی و تعاون، عامل رقابت جانشین عامل همراهی و تعاون در انجام کار یا کارها می شود.

درک این نکته نیز ضرورت دارد که بدانیم؛ عاملِ رقابت در جامعه هدف، گاهی به اهرم تحرک و گاهی حتی به لنگر و عدم تحرک تبدیل می شود !

اما این همه رمز عدم موفقیت در توسعه تعاونی و کار گروهی نیست، زیرا ساختارهای دولتی مأمور در ایفای تکلیف قانونی ، همه تمهیدات خود را معطوف به حفظ دستاوردهای سازمانی می کنند و در این راستا نتیجه همه مساعی و تمهیدات آنها به حفظ ساختار سازمانی آنها منتهی می شود و هیچگاه خاتمه مأموریت و سپردن کار به جامعه هدف مطرح نیست و همیشه حفظ و توسعه ساختار سازمانی برای توسعه فعالیت های هر چند ناموفق تا موفق در جامعه هدف مطرح است و ساختار دولتی بزرگتر و به مانع توسعه در جامعه هدف تبدیل می گردد.

تردید نکنید !‌ مقوله رقابت کمی  گله گشاد تر از این وضعیت در کشورهای رو به توسعه است. زیرا رقابت از بین تشکل های تعاونی در جامعه هدف ! به سمت رقابت در بین ساختارهای دولتی مأمور در انجام تکالیف قانونی و رسالت سازمانی سازمان ها و ارگان ها متمایل می شود.

نیم نگاهی به ساختارهای دولتی موجود در نظام اداری کشور داشته باشید، آنگاه هرگز همه خوب یا همه بد نمی بینید ! نتیجه نگاه عمیقتان وجود ساختارهای موازی برای انجام کارهای مشابه و یا مداخله موازی است.

این نتیجه قطعا عین ناپایداری است که در جامعه هدف برای توسعه روستایی دنبال می شود و راهبری کار گروهی اقتضا می کند که به تناسب ظرفیت ها در جامعه هدف، امکان انجام گروهی از کارها بررسی شود !

این بررسی قطعا باید مشتمل بر ظرفیت بالقوه و ظرفیت بالفعل و ظرفیت سازی محتمل باشد. راهبری با این نوع هدفگذاری در جامعه هدف، به جای ایجاد ساختار تعاونی در گام اول، به توانمند سازی افراد در جامعه هدف برای انجام کارها می پردازد و توانمندسازی را با محوریت درک همراهی همه جانبه و متعارف در جامعه هدف دنبال می کند و در صورت توانمند سازی در جامعه هدف، افراد خود به سمت ایجاد تشکل می روند و افراد جامعه در فرایند تحول از رفتار انتزاعی مبتنی بر هدف انجام یک یا چند کار، در هر صنفی از کارها برای تشکیل یک صنف هم جهت، در کنار هم قرار می گیرند.

در فرایند استقرار و پیاده سازی تحول و توسعه در جامعه هدف خواهید دید که تشکیل تشکل های صنفی حاصل اراده افراد در جامعه هدف و توان و سرمایه بخش غیر دولتی است، اما تشکیل و توسعه تشکل های تعاونی همیشه حاصل اراده مدیران دولتی در قالب ساختارهای متفاوت و موازی بوده است.

از خودمان می پرسیم تعاونی روستایی – وزارت کار و تعاون – معاونت توسعه در معاونت ریاست محترم جمهور – سازمان بسیج - کمیته امداد و... در روستاهای کشور چه می کنند !‌

این آسیب جدی در توسعه روستایی که سکان توسعه در روستاهای کشور را همچنان ناپایدار نگهداشته است، خود محصول عدم تحول و توسعه در مفهوم حکومت است و نتوانست با ارتقا و توسعه مواجه شود و به حکمرانی برسد.

همچنانکه به توسعه پایدار روستاها در استفاده از پهنه سرزمینی توجه داریم ! اگر کشور در شرایط حکمرانی خوب قرار بگیرد، برای تنظیم گری مستعد معرفی یکصدهزار فرصت شغلی دائمی بدون نیاز به اعتبار دولتی برای دانش آموختگان مختلف است ! این تعداد فرصت اشتغال نه به عنوان عامل تولید، بلکه صرفا برای هدایت و حمایت و نظارت، عهده دار رسالت دانش بنیان شده فعالیت در قطب روستایی خواهند شد.

فرصت های اشتغال پیوسته و وابسته دائمی بدون نیاز به اعتبار دولتی در قطب روستایی می تواند به تعداد خانوارهای ساکن در روستاها و ظرفیت مهاجرت معکوس تصور شود.