مدیریت حریق جنگل و درک اقتصاد درون زا !

هنگامیکه اظهارات رئیس اداره شهرستان ملکشاهی مؤید تحصیل درآمد ۱۸ میلیاردی از یک محصول در جنگل است،

 

 

مدیریت حریق جنگل و درک اقتصاد درون زا !

هنگامیکه اظهارات رئیس اداره شهرستان ملکشاهی مؤید تحصیل درآمد ۱۸ میلیاردی از یک محصول در جنگل است، کسی چه می داند چه کسی باید در مورد اقتصاد درون زا در مدیریت جنگل تصمیم بگیرد ! واقعیت این است که شاید هزینه نهایی مدیریت حریق، هرگز برابر یا بیشتر از درآمد مذکور برآورد نشود !

اما حریق کماکان در جنگل های کشور و اینگونه شهرستان باید به همت مردم و دانشجویان مهار شود ! اخبار  حوادث حریق مرتبط با این شهرستان را در زیر مرور کنید.

آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام به همت مردم و دانشجویان مهار شد، آیا این خبر قرین به واقعیت، از باب تشویق و قدردانی است یا فقدان برنامه و نیاز مبرم به حضور نیروهای مردمی، جهت جبران نارسایی ها و کاستی های نیروهای حفاظتی !

آتش به جان جنگل های درگناو ملکشاهی افتاد

جنگل‌های ایلام طعمه حریق شد

دامنه آتش سوزی در جنگل های ملکشاهی در حال گسترش است

آتش سوزی های سریالی در جنگل های ایلام

واقعیت این است که بهره برداری عرفی در جنگل های کشور متنوع است و می توان به امکان درآمد شایان توجه دیگری نیز در جنگل شهرستان مزبور نیم نگاهی داشت و بدین ترتیب که اگر به وجود چنین بهره برداری اذعان کنند، آنگاه نمی توان درآمد آنچنانی را نیز دور از ذهن دانست.

ایکاش مقامات کشور در دوران رکود اقتصادی به جای ایده پردازی و  اجرای برنامه موسوم به استراحت جنگل، کمی فرابین بودند و گوش به حرف های مبتنی بر إحساس و فاقد پژوهش نمی دادند و حل مسئله را با نوشتن چندین صورت مسئله شروع نمی کردند و تمهیدات آنها با رویکرد اقتصاد مقاومتی جهت درونزا نمودن طرح ها و ساماندهی بهره برداری در جنگل، ضعف های حفاظتی و حمایتی را بر طرف می کرد.

مشکلات مرتبط با ساماندهی بهره برداری عرفی در جنگل نیازمند اجتماع محور و دانش بنیان نمودن فعالیت های مرتبط با مدیریت جنگل است ، پیاده سازی و استقرار چنین مدیریتی که مبتنی بر اقتصاد درون زا باشد می تواند فرصت های بی شمار اشتغال برای دانش آموختگان ایجاد کند که بدون نیاز به اعتبار دولتی است.

در این مقطع زمانی ما بیشتر شاهد مقاومت کردن در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم و جنس حرف ها نه ماهیت ارائه راهکار برون رفت از رکود اقتصاد جنگل دارد و نه ماهیت استراحت و تنفس در بهره برداری ! بیشتر به نشستن و دور خود گشتن می ماند.

 

گویا حتی ایده پردازی در نظام اداری ماهیت تابو پیدا کرده است و خط قرمز تلقی می شود .