رواج برنامه گریزی مقابله با حریق جنگل !

تأسف بار است ! ایده پردازان تنفس جنگل برنامه بلند مدت متکی به اقتصاد درون زای جنگل را برهم زدند و در کم تر از یک سال متوجه اختلال خود شده اند و

 

 

رواج برنامه گریزی مقابله با حریق جنگل !

تأسف بار است ! ایده پردازان تنفس جنگل برنامه بلند مدت متکی به اقتصاد درون زای جنگل را برهم زدند و در کم تر از یک سال متوجه اختلال خود شده اند و اکنون این مروجان برنامه گریز صحبت از مقابله با آتش بدون برنامه می کنند !

جنگلداری علمی عملی با سابقه اجرایی پنجاه ساله حداقل در یک میلیون هکتار جنگل تحت اجرای طرح ها در شمال کشور، در بد بینانه ترین حالت مدیریت جنگل در فصل خزان و روزهای حساس شبانه روز با نیرو و امکانات پشتیبانی کافی در وضعیت آماده باش نظارت می کرد !

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد❊❊❊ در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

اینکه دایه های دلسوز تر از مادر و برنامه گریز مدعی شوند، مقابله با آتش بدون برنامه است، عجیب است و عجیب تر این است که دولتی ها در رابطه با برنامه گریزان هیچ واکنشی ندارند !

کسی که جنگلبان جنگل های کوهستانی باشد، قطعا جز یک کوله پشتی با اداوات ابتدایی مانند بیلچه و کلنگ چه و داس و تبر دبه آب و احیاناً بر حسب ضرورت اره موتور به هیچ ابزار دیگری نیاز ندارد. اما اگر جنگلبان جنگل های جلگه و مناطق کم ارتفاع و بیابان است، به ابزار دیگر اطفای حریق نیاز دارد و باید در مورد آن با شرح موسعی به تجزیه و تحلیل پرداخت که در این مجال نمی گنجد !

اما تراژدی دولت و ملت در حال رکود اقتصادی در برابر حرف های ژورنالیستی غیر عملیاتی و غیر کارشناسی غالباً مرتبط به عملیات اطفای حریق مناطق کوهستانی است که با عبارت صعب العبور جو داده می شود !

تهیه و اجرای هر برنامه ای به اعتبار کافی نیاز دارد، کسی که در مورد مقابله با آتش در جنگل حرف می زند باید بداند بودجه سنواتی منحصر به یک سال مالی است و باید توانایی دولت را بسنجد و بداند دولت در دهساله گذشته چه درصدی از اعتبار عمرانی را به دستگاه اجرایی تخصیص در چه رنج و دامنه ای است !

چرا در مورد برنامه سنجیده حرف نمی زند ؟ برنامه جنگل هرگز نمی تواند بر اساس سیاست های برنامه توسعه پنجساله و بودجه سنواتی پایدار باشد و اجرای آن متضمن پایداری جنگل گردد ! و هر از گاه تحت تغییر و مصلحت و اقتضا قرار گیرد !

برنامه جنگل اگر به دنبال تحصیل جنگل پایدار است، باید به دنبال ایجاد مدیریت پایدار باشد و بر اساس مدیریت پایدار جنگل، لاجرم و اجتناب ناپذیر باید برنامه جنگل و یا مقابله با آتش را فقط بر اساس سیاست جنگل بنوسد و به اجرا بگذارد !

جنگلداری همیشه برنامه مقابله با آتش در جنگل محدوده طرح جنگلداری را در کمال همکاری کارفرمایی و مجری طرح برای نیروهای عملیاتی بسط داده است، ارزیابی عملکرد مجریان طرح ها همیشه در حین عملیات و طی فرایند امحاء آثار و عملیات احیا و بازسازی مثبت بوده است !

کسانیکه تخریب جنگل های خارج از طرح را بدون عینک می دیدند و نتوانستند در جنگل های محدوده طرح حتی با عینک عوامل تخریب را بیابند، در غیاب جنگلبانان و خواب عمیق وزارت جهاد کشاورزی فارغ از مدیریت جنگل، دولت در حال رکود را دور زدند و به امیال خود یعنی تعطیلی طرح ها رسیدند !

هنوز به خاتمه یک سال اجرایی نرسیدند که مهر مادری ایده پردازان تنفس انگ دایه دلسوزی گرفت!

کسی که معنای اقتصاد درونزا را بفهمد، اثر رکود اقتصادی را زود تر از دیگر می بیند ! دولت بیگانه با بودجه عملیاتی بیگانه با فعالیت دانش بنیان بیگانه با اقتصاد درون زا با وزارتخانه های فشل که نه توانایی نوشتن ساز و کار و برنامه عملیاتی حمایت از تولید کننده را دارند و نه قادر به حمایت از مصرف کننده هستند و همه برنامه آنها سنتی و بر پایه واسطه گری شکل می گیرد، چه انتظاری به رفع رکود است !

حتی تغییر تیم اقتصادی نیز ره به جایی نمی برد !

توجه به اراده حاکمیت یعنی خوش بینی محض ! باید به عملکرد عاملان اجرایی توجه نمود ! مادامیکه بحث ها و تبادل نظرات پوپولیستی است، انتظارات ملت برای رهایی از رکود اقتصادی بسیار عبث است، زیرا مدعیان رهایی رفع رکود اقتصادی، توانایی نوشتن برنامه عملیاتی ندارند، فقط از برنامه عملیاتی حرف می زنند و ژست سابقه کار در بخش اجرایی می گیرند، در حالیکه هیچگاه در هیچ بخش اجرایی «بخش- شهرستان - استان – دفتر ستاد ملی » را ندارند، هر چه می نویسند سرابی در وضعیت خشکسالی است که این ملت را به آب نمی رساند و سیراب نمی کند ! باید با حزن حزین لاهیجی برای میراث انقلاب این اشعار را زمزمه کنیم !

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

آه از دمی که تنها، با داغ او چو لاله
در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد

خونش به تیغ حسرت یا رب حلال بادا
صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد

از آه دردناکی سازم خبر دلت را
وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد

رحم است بر اسیری کز گرد دام زلفت؟
با صد امیدواری ناشاد رفته باشد

شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی
گو مشت خاک ما هم، بر باد رفته باشد

پرشور از "حزین" است امروز کوه و صحرا
مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد