همه غرورملی مان به حفظ ثبات اقتصادی وابسته است !

ایده استراحت جنگل را با گل به خودی «توقف بهره برداری» به نوعی به سمت خود تحریمی سوق داده اند، زیرا باورشان نمی شود نبض جهان با اقتصاد نهادینه شده و تپد !

 

همه غرورملی مان به حفظ ثبات اقتصادی وابسته است !

ایده استراحت جنگل را با گل به خودی «توقف بهره برداری» به نوعی به سمت خود تحریمی سوق داده اند، زیرا باورشان نمی شود نبض جهان با اقتصاد نهادینه شده و تپد !

بی توجهی به جنبه اقتصادی بحث تنفس جنگل عین خود تحریمی است و اگر اقتصاد دانان کشور متوجه ضعف اقتصاد ملی به درآمد نفتی هستند و برای قطع وابستگی اقتصاد ملی به درآمد نفتی تلاش می کنند، با گل به خودی های توقف بهره برداری، وابستگی به درآمد نفتی تشدید می شود !

به هر صورت توقف فعالیت های اقتصادی دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصادی کشور مخصوصا جنگلداری مصداق خود تحریمی بود !

چرا نمی پذیرند طی این فرایند زمان نیاز دارد ؟

چرا نمی پذیرند توقف بهره برداری نوعا خود تحریمی است ؟

تعداد قلیلی نمی خواهند متوجه سوء برداشت خود در جنگلداری علمی عملی دارای سابقه اجرای پنجاه ساله شوند ! همه آنها باید به نتیجه تلاش های خود توجه کنند ! اگر دستیابی به هدفگذاری ها ناممکن می شود، باید بپذیرند این نوع تلاش ها عبث است و برونداد چنین تلاش عبثی ناتوانی است !

کدام عقل سلیمی می گوید باید از درآمد نفتی برای حفاظت از جنگل هزینه شود، در حالیکه مشکل معیشتی مردم لاینحل می نماید ! پز عالی با جیب خالی تا کجا !

اگر اقتصاددانان معتقدند که هیچ عقل سلیمی نمی گوید، برای هزینه های جاری کشور مخصوصا حفاظت از جنگل که خود منبع تجدیدپذیر است و توان بالقوه و بالفعل در هر عرصه مشخصی دارد، نباید از درآمد ملی نفت هزینه نمود ! چرا باید عده ای فرصت خود شیرینی نزد جهانیان داشته باشند، تا کشور در مدیریت جنگل با خود تحریمی فرار رو به جلو کند و تمام اقدامات عمرانی و احیایی را رها نماید و قادر به کنترل ریسک حریق و کاهش سطح خسارات نباشد، با این همه اصرار و تلاش عبث در جهت استراحت جنگل، اما آنچه که بارز و آشکار می شود، نه استراحت جنگل ! بلکه ناتوانی به دستیابی در حفاظت از جنگل باشد ؟

کسی که می گوید جنگل برنامه ندارد، احتمالا باید بداند که تهیه هر برنامه نیز مستلزم تأمین اعتبار است، سه سال است شعارهای تنفس جنگل با همه تلاش های عبث عملیاتی نمی شود، باید از خواسته خود و ادعای خود در نیل استراحت «موسوم» کوتاه بیایند ! اما اینگونه استنباط می شود که هنوز قانع نشدند ! و این همان توهم است !

بهره برداری در جنگل های شمال توسط دولت و مردم در حدود ۴ میلیون مترمکعب است و برنامه جنگل برای توقف بهره برداری ابتدا باید با اجرای جایگزینی سوخت مناسب برای هیزم، به اجرا گذاشته می شد و معمولا برای ایفای چنین تکلیفی که روستاییان از خدمات مدیریت علمی عملی جنگل برخوردار شوند، مستلزم پیش بینی و تأمین اعتبار به میزان بها و ارزش سوخت هیزمی « ۳،۴ میلیون مترمکعب» یعنی معادل ۸۱۶ میلیارد تومان است و تصور نکنید پیش بینی چنین اعتباری منطق کارشناسی دارد ! نه هرگز چنین پیشنهاد اعتبار محوری منطق ندارد، زیرا جنگلداری این مسئله را بدون نیاز به اعتبار حل می کند و از طریق مصرف هیزم در بخش صنعت و ارزش افزوده به هیزم ، در بهبود تولید ناخالص ملی ایفای نقش می کند !

اکنون شاید این استدلال که جنگل با چه مقتضایی باید مدیریت شود ! محلی از اعراب ندارد ! زیرا با اجرای طرح استراحت جنگل ! میخ تابوت بر پیکر جنگل زده اند !

اتکای اقتصاد ملی به منابع درآمدی نفت، اقتصاد ملی را اسیب پذیر نمود و اتکای اجراء طرح موسوم به استراحت جنگل به اعتبار دولتی، منابع ملی تجدید پذیر جنگل را اسیب پذیر نموده است و این دستاورد تلاش عبث است که نظاره گر آن هستیم: با وصف اینکه نشانگرهای برنامه بهینه سازی دولت، اراده حاکمیت را در نیل به بقا و حفاظت جنگل را بیان می کند، تلاش عبثی ناتوانی به دستیابی را متبلور می نماید !