احقاق حق حقابه اراضی زراعی و آبی !

نخواندم و نشنیدم که کشاورزی برای قطع حقابه اراضی زراعی و باغی خود، بر علیه امور آب به مرجع قضایی شکایت کرده باشد !

 

احقاق حق حقابه اراضی زراعی و آبی !

نخواندم و نشنیدم که کشاورزی برای قطع حقابه اراضی زراعی و باغی خود، بر علیه امور آب به مرجع قضایی شکایت کرده باشد ! چرا در مورد تضییع حقابه اراضی زراعی و باغی کوتاهی می شود.

اگر چه مکرر گفته می شود بزرگترین مشکل کشاورزی و کشاورزان کشور خشکسالی و کم آبی است، اما به اعتقاد من بزرگترین مشکل کشاورزی کشور، دانش بنیان نشدن این فعالیت حیاتی است.

تردید نکنیم ! اگر اثر فرسایش و فقر خاک زراعی از طریق بیرون زدگی قشر متحجر نمایان می شود، فقر دانش در این فعالیت با اهمیت و متضمن بقا و استمرار حیات، به مانند قشر متحجر بستر حیات، از طریق بیکاری مفرط دانش آموختگان بخش کشاورزی نمایان شد، شرایط موجود به نحوی نمایان روی مدعیان برنامه ریزان اقتصادی اجتماعی جامعه را سیاه کرده است.

مادامیکه فرایند به کار گیری دانش آموختگان بخش کشاورزی با بحران مواجه باشد، فقر دانش در فعالیت های کشاورزی آشکار و افزایش بهره وری عوامل تولید غیر قابل دستیابی است.

سید طاهر نوربخش دبیر خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری در گفتگو با دهقان نیوز اظهار داشت: فکری به حال معیشت کشاورزان بی آب کنید، خشکسالی ؛ بزرگترین مشکل کشاورزان است.

اردلان کاظمی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور نیز در گفتگو با دهقان نیوز اظهار داشت؛ به کشاورزان محروم از کشت بیمه بیکاری بدهید، کشاورزان کاری جز کشاورزی ندارند.

چه بلایی بر سر مدیریت کشاورزی کشور آمده است، که تصمیمات حمایتی آن برای کشاورزی و کشاورزان تا اینگونه فشل و سست تلقی شود که کشاورز نتواند حتی اسناد حقابه اراضی را دریافت کند و لاجرم به دلیل عدم حمایت مناسب، مهاجرت می کند و پدیده حاشیه نشینی شهرها شکل می گیرد و در حالیکه همان کشاورز حتی نمی توانست اسناد خشک و خالی حقابه اراضی خود را داشته باشد، در حاشیه نشینی شهر به او آب شرب هم حتی إعطاء می شود ، تا صدایش بلند نشود.

این چه نوع مدیریتی است و با بنیان های اقتصادی کشور چه می کند، در اظهار و اعلام نظر ! پدیده مهاجرت را شوم می داند. اما در عمل ناتوان در اجرای برنامه حمایتی !

همین نکته را باید علت العلل دانست که اظهار و اعلام نظر علمی و عملیاتی نیست، حرف است و برنامه ندارد زیرا این فعالیت بر پایه دانش بنیان نهاده نشده است و همیجوری شعار می دهند و به دلیل فقدان دانش، چگونه محقق کردن شعار را از خاطر می برند !

در چهارچوب امنیت غذایی کشور، همه باید حقابه اراضی زراعی و باغی را، حق ملی بدانند، این حق الحاقی به اراضی آبی به مانند حق حفظ کاربری باید حفاظت شود و به مانند مبارزه با زمینخواری باید با تضییع حق در حقابه اراضی زراعی و باغی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و حتی متولی امور آب که در عین سوء مدیریت صرفا به دنبال درآمد زایی است، مبارزه شود !

هر چند در مورد دو رسالت مهم امنیتی کسی در وزارت جهاد کشاورزی سینه چاک نمی زند، اما به عنوان یک فعال در این بخش ، با وصف بازنشسته شدن آستین همت قلم فرسایی و تنویر افکار عمومی را رسالت خود می دانم و به امنیت غذایی و امنیت بستر حیات پایبندم ! بدین ترتیب از حقوق فردی خود در اراضی آبی تحت هیچ شرایطی به نفع هیچ فرد یا افرادی مصالحه نمی کنم !

توصیه می کنم هر کشاورزی که حقابه اراضی آبی او به هر نحوی سلب شده باشد، بر علیه او اقدام قضایی کند حتی امور اب ! اگر حقابه اراضی آبی را به بخش صنعت اختصاص دهد.

استفاده از آب مازاد بر حقابه اراضی زراعی و باغی در یک حوزه آبخیز مصداق حقابه نیست ! بخش صنعت کلا حقابه ندارد ! أولا به واسطه اینکه سابقه بخش صنعت در واحد به مدت دایر شدنش، معمولاً کمتر از سی سال است ! دوماً به واسطه اینکه واحدهای بخش صنعت غالباً در اراضی دیم ایجاد و دایر می شود، لهذا بخش صنعت مشمول تعریف حقابه نیست !