نقش اقتصادی گونه های به یادگار مانده در جنگل های هیرکانی !


آنچه از اهمیت جنگل های باستانی هیرکانی باید بدانیم !

 

نقش اقتصادی گونه های به یادگار مانده در جنگل های هیرکانی !

 

آنچه از اهمیت جنگل های باستانی هیرکانی باید بدانیم ! گونه هاییکه از دوران سوم زمین شناسی در این جنگل ها باقیمانده اند و سایر کشورها فقط فسیل این گونه ها را دارند ! البته دیگر ملل که نگهداری فسیل ها را تجربه کرده اند، توانستند تجربه خود را به برخی از افراد در این کشور منتقل کنند، اکنون آنها در این جنگل ها با همین کاربست، مشغول نگهداری تنه درختان افتاده و خشک برای فسیل کردن کل جنگل های هیرکانی هستند.

ای کاش ما هم در جنگل های شمال درختان باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی نداشتیم ! و از این فخر فروشی تاریخی و غبطه بر دیگر ملل جهان فارغ می شدیم و مانند آنها اقتصاد محور حرف می زدیم و مدیریت این جنگل های با اهمیت را بر اساس توهمات تنظیم نمی کردیم!

با رویای درختانی که فقط در ایران زنده مانده‌اند چگونه می توان زندگی کرد ! نقش گونه های انجیلی – لرگ – لیلکی و... در زیست توده جنگل، از حیث تراکم و حجم دقیقاً مشخص نیست ! زیرا اهمیت گونه های اندمیک برای فخر فروشی ! چند سالی است که رواج یافته و قبل از آن دسته بندی گونه ها از جنبه مصرف چوب در مفهوم صنعتی و مصرف در ساختمان سازی و صنایع روکشی و مبلمان اهمیت فزاینده ای داشت و گونه های با ارزش صنعتی عموما در دسته دوم قرار داده شد و گونه های با اهمیت دیگری در دسته یک قرار داده شد که از حیث اقتصادی «تراکم و حجم» نقش چندانی در جنگل های شمال نداشتند و گونه های دسته سوم نیز مشتمل بر گونه هایی بودند که چوب حاصل از آنها در بازار چوب تقاضای مصرف ساختمانی و... نداشت و غالبا به عنوان چوب سوخت و در بخش صنعت به صورت خرده چوب و ... مصرف می شد.

تمرکز بر تعریف قانونی مندرج در بند ۱۷ ماده یک و رده بندی مندرج در ماده ۱۵ از حیث وصول عوارض قانونی قطع نشان می دهد که گونه هایی مانند زربین-ارس-سرخدار- گردو – آزاد با مبلغ بیشترین عوارض قانونی قطع لیست شدند که چوب ساختمانی و صنعتی بسیار محدودی دارند و گونه های دسته سوم با کمترین مبلغ عوارض قانونی قطع، کمترین اهمیتی در اصلاح ساختار توده های طبیعی داشته اند و هیچ یک از گونه های اندمیک لیست نشده و در زمره سایر گونه ها قرار دارند، فخر فروشی برای مردم نان و آب نمی شود !

بدین ترتیب اساس دسته بندی درختان نه بر پایه نقش تاریخی و اندیمیک بودن آنها و نه بر پایه تراکم آنها در این جنگل ها، بلکه صرفا نقش آنها در اقتصاد جنگل استوار بود و اکنون می توان این پرسش را مطرح نمود که با اجرای قانون موسوم به استراحت جنگل و توقف بهره برداری چوبی، فخر فروشی با این گونه های تاریخی در این جنگل ها، چه نقش اقتصادی را می توان برای اقتصاد سه استان شمالی احصا نمود.

مردم ایران مطمئن باشند که به مانند باقیمانده درختان به یادگار مانده از دوران سوم زمین شناسی، سال های مدیدی است که حرف های فانتزی نیز روی میز مدیریت جنگل های شمال باقیمانده است و اگر سایر کشورها فسیل این گونه ها را به یادگار در اختیار دارند و ایکاش ایکاش می کنند، ما هم فسیل مدیریت باقیمانده گذشته را در اختیار داریم و ایکاش و ایکاش می کنیم !

مطمئناً در مقابل حسرت صادقانه مدیران جنگل های قاره سبز، جنگلبانان با تجربه جنگل های هیرکانی در قالب مدیریت حرفه ای که اکنون از دست رفته است، حسرت به دل مانده و مدیریت بدون دخالت موازی و مبتنی بر اقتصاد را آرزو می کنند !

حتی تاریخ مدنیت ایران که می تواند با آثار خود در اقتصاد ایران نقش داشته باشد، تابعی از رفتار مدیریتی است که بر شاخص تقاضا و تبادل تأثیر گذاشته و این رفتار به تابو شد و غیر قابل تغییر است و ملل جهان نمی توانند به راحتی تأثیر تاریخ ملت ایران را بر روی افراد این ملت بیابند و نقش ملموس مبتنی بر توسعه تاریخی را تحت توسعه صنعت گردشگری در ذهن مصور کنند !

گونه های جنگلی به یادگار مانده از دوران سوم زمین شناسی نیز در جوامع جنگلی هیرکانی نمی تواند نقش خود را در اهمیت این جنگل ها بیان کند، زیرا شاخص تقاضا و تبادل برای محصولات این گونه ها، به قدری ضعیف است که اقتصاد به عنوان تنها زبان قابل درک و تبادل، عاجز به بیان اهمیت این گونه های اندمیک است !