فروختن هر نوع از دارایی ها بدتر از نوع دیگر است

اهمیت هر دارایی از دیگر دارایی ها بیشتر است و اگر فروش تراکم بر مبنای درآمد باشد، آنچه که از دست می رود حریم بصری است. حریم بصری اموال عمومی است. آنچه که می تواند در بلند مرتبه سازی ملاک عمل 


 

فروختن هر نوع از دارایی ها بدتر از نوع دیگر است 

     

 اهمیت هر دارایی از دیگر دارایی ها بیشتر است و اگر فروش تراکم بر مبنای درآمد باشد، آنچه که از دست می رود حریم بصری است. حریم بصری اموال عمومی است. آنچه که می تواند در بلند مرتبه سازی ملاک عمل و توجه باشد، اعطای موافقت تراکم برای بهبود مدیریت است. فروش تراکم اگر در چارچوب استانداردها باشد حتی می تواند مزیت های برجسته ای چون تراکم جمعیت و کاهش مساحت محدوده شهری و طول کم شبکه خدمات رفاهی شهروندان را داشته باشد.

 

فروش دارایی ها اگر بر مبنای قانون تجارت نباشد، جبران فقر است و  فروشنده به میراث خانوادگی و فامیلی و محلی و ملی چوب حراج می زند و فروش به ثمن بخس، درس آموز مرور زمان به هر فروشنده است.

در سه دهه اخیر خام فروشی انواع مواد معدنی مذموم و کاهش تدریجی اتکای اقتصاد ملی به درآمد نفتی در دستورکار دولت ها یکی پس از دیگری بوده است. قدر مسلم این رویه دارای مزیت های مختلف و متنوعی است که مدیریت جلب سرمایه گذاران و جذب سرمایه و کاهش نقدینگی نزد مردم و بالاخص جذب به کار سرمایه انسانی دانش آموخته خواهد بود.

زارعین در زراعت دیم برای کسب روزی، یک تجربه چشم دوختن به آسمان برای ریزش نزولات دارند. اگر  در فروش تراکم اینجوری نگاهمان به آسمان باشد، اقدام ما در مدیریت شهری توام با تدبیر نیست. در زراعت دیم به آنچه که چوب حراج زده خواهد شد،  از دست رفتن عنصر خاک زراعی در معرض فرسایش است و در فروش تراکم آنچه به راحتی از دست می رود حریم بصری متعلق به مردم است.

همه آحاد ملت بر این نکته وقوف دارند که شوراها هنوز نتوانستند، نقش مناسب خود را در حفظ و ارتقا حقوق شهروندی ایفا کنند و مردم نیز به هر ترتیب نتوانستند، از رای خود به ترتیبی که اقتضای حفظ حقوق از طریق انتقال و وکالت است صیانت کنند. رای های فامیلی - قومی -  صنفی و...  هرگز نتوانسته است در حفظ یا ارتقا حقوق شهروندی تأثیر بگذارد.

در دور اول انتخابات رئیس شورای بخش و نائب رئیس شورای شهرستان بودم، در دور بعدی آمادگی کاندید شدن را نیز از دست دادم و ترغیب برخی مسئولین تأثیر نگذاشت. یکی از دلایل واضح این بود که ظرفیت پذیرش فعالیت شورایی در بین دستگاه های اجرایی نبود.

کسانی می توانند که در افزایش تولید ثروت ملی نقش آفرینی کنند که از حفظ منافع شخصی عبور کرده اند و در حفظ منافع عمومی تلاش عملی می کنند و در حفظ منافع ملی به باور رسیده اند. عضو یا اعضایی که تا کنون از طریق نمد شورایی برای خود کلاه دوختند، هرگز شایستگی عضویت در قالب و ساختار شورایی  را ندارند و حمایت از آنها قطعاً عبث است.

رفتار دو یا چند گانه در مدیریت کلان کشور وجوددارد. گاهی برخی از کارها را از ته سوزن رد می کند و گاهی عبور از لوله 100 اینچ را غیر قابل امکان معرفی می کند. طرح موضوع استراحت جنگل و واگذاری اراضی ملی  مصداق این مسئله است. در استراحت جنگل تأکید به امکان اجرا دارد. در حذف واگذاری اراضی ملی شامل جنگل و مرتع نمی تواند تصمیم بگیرد.

تکیه بر درآمد حاصل از حریم شهری و فروش تراکم و کسب درآمد برای مدیریت شهری و خیمه زدن بر فضای سبز موجود در محدوده و حریم شهری تحت مالکیت منابع طبیعی و ناتوانی در افزایش کمی کیفی فضای سبز در اراضی غیر ملی و حساب سازی سهم سرانه فضای سبز، جبران ضعف های مدیریت شهری و  مجموعه از تاراج داشته های محلی و ملی است.

از مجموعه حدود  1300 شهر کشور شاید مدیریت شهری هیچ شهری در شاخص تأمین  زمین آرامستان و جایگاه دفن زباله بر مبنای تدبیر مدیریت شهری اقدام اجرایی معطوف به نتیجه نداشته باشد. در این مورد فقط از زمین منابع طبیعی فکر کرده است. این فعالیت شورایی هرگز نمی تواند تأمین کننده هدف های مندرج در روح مواد قانون شوراها باشد.

مردم باید به تدبیر عمل کنند و از رای خود بجا و به موقع صیانت کنند. انتخاب نادرست فروش اطلاعات مدیریت شهری و فروش اموال عمومی در پی دارد و اعتراض نیز جایز نیست، چون خود کرده است و خود کرده تدبیر ندارد. آش خاله است . این قاعده تجارت است! . بخوری پاته نخوری پاته !