مسئله آتش زدن کاه و کلش در مزارع و مسئله اول کشور

از #رقص آتش در شالیزار‌های گلستان گفته اند و اما البته نگفته اند که کاه بقایای گیاهی اراضی زراعی نیست !  

 

مسئله آتش زدن کاه و کلش در مزارع و مسئله اول کشور

از #رقص آتش در شالیزار‌های گلستان گفته اند و اما البته نگفته اند که کاه بقایای گیاهی اراضی زراعی نیست ! بلکه خود محصول و منشآ درآمد و در هر حال متفاوت از کلش است.

برخی فقط تکلم با زبان تهدید را آموخته اند ! آنها بدانند قطعاً مسئله اولشان اقتصاد نیست ! زارع خیلی بهتر از آنها می داند، کلش بقایای گیاهی قابل جذب در اراضی زراعی و برای سبک کردن خاک مفید است!

کسانیکه هیچگاه در چارچوب حمایت از تولید و تولید کنندگان کشور تصمیم نساخته اند و یا تصمیم نگرفته اند من بعد تلاش کنند، تا اقتصاد مسئله اول آنها باشد و با زبان حمایت از تولید با تولیدکنندگان تکلم کنند.

گاهی شاید بر حسب عوامل خسارت زا کلش غیر قابل جذب تصور شود و کشاورز مجبور به آتش زدن گردد و کسانیکه می گویید؛ آتش زدن کاه و کلش در مزارع جرم است، بجای تهدید بگویند از این پس کاه روی دست مانده زارعین را به موقع می خرد و مانند تکلیف جمع آوری زباله خانگی در شهرها، خود را مکلف به جمع آوری پسماند غیر قابل جذب در مزارع می داند ! به موقع اطلاع رسانی کنند و به تکلیفشان بپردازند !

کسانیکه آتش زدن بقایای گیاهی را جرم می دانند، قطعا در مدیریت بهینه کشاورزی اهلیت ندارند ! خوب است بدانند تا قبل از دهه هفتاد سبوس برنج بازار مصرف نداشت، مخصوصاً پس از منسوخ شدن شالی خشک کنی سنتی، سبوس برنج بیشتر منشاء بروز آلودگی محیطی بود، اما اکنون با فراوری به گونه های مختلف محل مصرف دارد و منشاء درآمد است و البته اینگونه مصادیق متعددند !

اینکه در خبر #رقص آتش در شالیزار‌های گلستان مکرر از کاهش حاصلخیزی خاک گفته اند، مرتبط با انباشت کاه حاصل از محصول است که اتفاقا در بازار مصرف گاهی فاقد تقاضا می شود و روی دست زارع می ماند، اما گاهی برای کنترل آفات کشاورز مجبور به سوزاندن کلش است.

مشخصه های بارزی بین کشاورزی معیشتی و کشاورزی اقتصاد محور وجود دارد و بارزترین آنها نگرش چگونگی کاهش هزینه تولیدات و افزایش عملکرد در واحد سطح و تلاش مستمری که کشاورز در راستای افزایش ضریب کشت به کار می بندد.

متولی بخش کشاورزی و متولی بخش حفظ محیط زیست کشور، به همان اندازه که خود را مکلف به جلوگیری از بروز آلودگی زیست محیطی می بینند، نباید خود را فارغ از تکلیفات حمایت از تولیدکننده ببینند ! بلکه حتی آنها باید خود را مکلف به حفظ صرفه اقتصادی فعالیت کشاورزی بدانند !

آنها باید با این تامل که چگونه می توانند مانع افت کیفیت نوعی از محصول زراعی و تبدیل آن به پسماند در فرایند تولید شوند ! و در چهارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۹۸ خود را در حمایت از تولید و تولیدکننده مسئول بدانند !

 

ضمنا در خبر مذکور بسیار اشتباه گفته اند که طبق ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری، آتش زدن نباتات در مزارع بدون اجازه و نظارت ماموران مربوطه ممنوع است، شاید تعمدا دو کلمه #داخل يا #مجاور جنگل را جا انداختند تا در اعمال فشار شریک داشته باشند.

باید اضافه کنم که به موجب ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي ممنوع است. با ابراز تاسف از این ضعف متولی بخش کشاورزی نیز نباید اغماض نمود که نتوانسته است، انباشت پسماند در مزارع را به درستی تبیین کند و انتظار است که کارشناسان با دانش بقایای گیاهی قابل جذب و غیر قابل جذب را از هم متمایز نمایند و یا حتی در راستای کنترل آفات و سوزاندن تجویزی بقایای گیاهی در اراضی زراعی دفاع موثر داشته و دست و پای تولیدکننده را نبندد.

متعجبم که یک مقام قضایی نیز فقط به اکتفا به قانون هوای پاک اظهار نظر کرده و نسبت به ساید تکلیفات قانونی دستگاه های اجرایی بی تفاوت عبور کرده است.