خبر ایلنا واقعا تاسف آور است.

خبر ایلنا واقعا تاسف آور است.

 

 

خبر ایلنا واقعا تاسف آور است.

موازی کاری برخورد با زمین خواری را با مشکل مواجه کرده است

عکسی که اگر سرچ شود حداقل در صفحه اول گوگل در پنج خبر تخریب و... به متن الصاق می شود و البته هیچ ارتباطی به زمینخواری ندارد، شاید کمی به تخریب حریم رودخانه شبیه است، اما می توان این عکس را بیشتر به عملیات اصلاح بستر رودخانه نسبت داد.

می گویند 

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد:

«هر گونه ساخت و ساز خارج از طرح جامع شهری و طرح هادی روستایی، خلاف قانون و تجاوز به منابع ملی است و با چنین ساخت و سازهایی برخورد قانونی می شود.»

بی تردید جغرافیای سیاسی کشور در چهار پهنه مشخص محدوده قانونی شهر - بافت روستا - حریم شهر و روستا - خارج از محدوده قرار دارد. بنابراین پس از طرح جامع شهری و طرح هادی روستایی اراضی زراعی و باغی یعنی مایملک و تصرفات قانونی اشخاص قرار دارد و باستثنای اراضی ملی پراکنده، اراضی ملی پیوسته همیشه پس از این کرانه قرار می گیرد و ساخت و سازهای بی تردید در اراضی زراعی و باغی قرار دارد و هیچ ارتباطی به سازمان جنگل و مراتع ندارد.

مغالطه هرگز خبرنگاری نیست ! چرا همیشه دستگاه های اجرای باید توضیح بدهند، تنظیم کننده این خبر باید توضیح دهد و بگوید بر چه أساسی با چنین کلماتی چند جمله به عنوان خبر

موازی کاری برخورد با زمین خواری را با مشکل مواجه کرده است

تنظیم و منتشر نموده است.

در هر حال به ندانم کاری نباید موازی کاری گفت ! ندانم کاری هم در قانون و هم در ضوابط اجرایی و هم در نحوه اجرا و همچنین در نظارت و همینطور در تنظیم خبر  دیده می شود !!!