عدم مطلوبیت وضع کشاورزی تبدیل به باور شده است !

همه مقامات باید به صورت یک باور به وضعیت نامطلوب کشاورزی کشور اذعان کنند، چه دیر !

 

 

عدم مطلوبیت وضع کشاورزی تبدیل به باور شده است !

همه مقامات باید به صورت یک باور به وضعیت نامطلوب کشاورزی کشور اذعان کنند، چه دیر ! رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار می کند وضع کشاورزی مطلوب نیست و از خانه کشاورز و محققان استمداد می طلبد !

کشاورزی کشور دانش بنیان و اقتصادی مدیریت نمی شود، از این رو تردیدی نیست که در وضعیت نا مطلوبی باشد ! مگر در مورد تبدیل وضع کارگزاران بیمه و استخدام کارورزان با وجود استفاده از همه ظرفیت و ارکان نظام کسی توانست کاری بکند !

در هر حال ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس باید مستحضر باشند، فرمایشات عده‌ای خاص مشابه فرمایشات خانه کشاورز و فرمایشات این دو طیف بر گرفته از نتایج تحقیقات محققان کشور است، از این رو همه فرهیختگان دست اندر کار مدیریت بخش کشاورزی کشور می دانند، با چه روش های پیشرفته ای باید به بهبود عملکرد در واحد سطح زراعی و باغی برسند !

در هر جزیره از مجمع الجزایر ادعا و توانایی، یک حلقه بالغ اما مفقود شده، موجب عدم بلوغ سایر حلقه ها در فرایند اجرا و تحقق هدفگذاری می شود. از آنجاییکه زمین و باغ تحت تملک اشخاص قرار دارد، هر برنامه تدوین و تنظیم و تصویب شده حاکمیت، تا کنون نتوانسته اجتماع محور شود و از این رو اعتبار محور و حاکمیتی و بدون برنامه عملیاتی نوشته می شود، چه تجانسی بین تصمیم و اراده کشاورز با تصمیم متولی وجود دارد، هر کسی با هزینه ملی راه متداول خود را طی می کند.

با پوزش باید عرض کنم که در چارچوب منافع ملی درک هزینه ملی لازم است، بدین معنا که اگر کشاورز خسارت طبیعی و آفات و حتی تلاطم بازار ببیند، متولی باید از طریق خزانه خسارت این کشاورزان را جبران کند و اگر متولی شخصا در مراحل اجرایی اشتباه کند باز هم باید از محل اعتبار دولتی و خزانه چنین اشتباهی جبران شود، این چوب دو سر طلا در چارچوب منافع ملی است.

فاجعه ندانستن چه کسی در چه سطحی و به چه میزان تولید می رسد و بازار تولیداتش کجاست، تراژدی روی دست ماندن محصولات فاسد شدنی جالیزی مانند گوجه پیاز و سیب زمینی و ... به همراه دارد و اینکه اخیرا در موردراه اندازی سامانه رصد تولید ٣ محصول کشاورزی  گفته شده بی تردید با استفاده از اعتبارات دولتی این سامانه فعال خواهد بود.

مادامیکه توانایی استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی به وجود نیاید، باور به بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی همین حد محدود خواهد بود و در نتیجه رویکرد افزایش بهره وری در حداقلی و حتی رو به افول خواهد بود و اراضی به دلیل عدم صرفه اقتصادی به سمت تغییر کاربری خواهد رفت و وزارت جهاد کشاورزی، به مانند گذشته برای جبران اراضی و باغ های از دست رفته و تغییر کاربری داده شده، کماکان محتاج اراضی منابع ملی خواهد بود.

اگر کشور با بیکاری مفرط دانش آموختگان بخش کشاورزی مواجه است، نه تنها وزارت جهاد کشاورزی ، نه تنها دولت ، بلکه حتی مجلس نیز تاکنون نتوانسته در مورد طرح هایی مانند کارورزی و کارگزاری بیمه و غیر... به نتیجه ای برسد و اشتغال را پایدار کند. زیرا تجانسی بین اراده حاکمیت و اراده کشاورزان نیست !

چرا توجه نمی کنیم ؟

ناتوانی در ایجاد فرصت شغلی پایدار نشانه عدم تجانس این دو اراده است، یکی سرمایه انسانی پرورش می دهد و دیگری که بستر اشتغال را در ید خود دارد، هیچ إحساس نیازی به این سرمایه انسانی جوان بیکار ندارد ؟

اعمال رفتار حاکمیتی با کشاورزان اشتباه است و هیچ تحقیقی در این زمینه نیست تا در جهت برون رفت از این فضا و رسیدن به حکمرانی خوب اقدام عاجلی بشود و نتیجه هر تصمیم خانه کشاور و دست به دامن شدن تحقیقات به مانند اجرای ایده تنفس جنگل بدون تحقیق خواهد شد و همه افراد درگیر و عملیاتی در حفاظت و حمایت از جنگل ها از نفس خواهد انداخت.