آیا بازار میوه دست دلالان است ؟

آنگاه که یک باغدار نمونه می گوید؛ بازار دست دلالان است، مشخص می شود شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی ناکارآمد و 

 

 

آیا بازار میوه دست دلالان است ؟

آنگاه که یک باغدار نمونه می گوید؛ بازار دست دلالان است، مشخص می شود شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی ناکارآمد و مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی کشور آنچه می گوید دور از واقعیت های جامعه است.

ما مصرف کننده ها هم به مانند باغدار نمونه تلاطم بازار را می بینیم و می دانیم که بازار دست دلالان حق العمل کار نیست و دست دلالان سوداگر است، اما متولی بخش کشاورزی از تنظیم بازار می گوید و حرف های دیگری اطمینان بخش می زند و در حالیکه بر مزار امید مردم نشسته است، از بی تدبیری خود ابراز تأسف نمی کند ! 

یک باغدار نمونه میوه‌های هسته‌دار، گفت: میوه را با زحمات فراوان به ثمر می‌رسانیم، اما ۱۰ دست بین دلالان میوه می‌چرخد تا به دست مصرف کننده برسد و میوه‌ای که کیلویی ۳ هزار تومان فروخته‌ایم در شمال پایتخت تا ۲۰ هزار تومان می‌فروشند.

چرا دولت حکمران نمی شود و دستگاه های اجرایی همه تلاش خود را معطوف به حفظ ساختارهای ناکارآمد می کنند ؟

چه لزومی دارد در ساختار دولتی وزارت جهاد کشاورزی معاونت باغداری بر طبل توسعه باغات در اقلیم خشک تا نیمه خشک بکوبد و در عین حال تشکیلات شرکت تعاونی روستایی در وزارت جهاد کشاورزی، جای یک تنظیم گر غیر دولتی را اشغال کند و بر روی دوش دولت و ملت هزینه های سنگینِ حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه های جاری ساختمان و... بگذارد، اما در بازار رسانی محصول از کشاورزان ناکارآمد باشد.

واقعا ملت با این نوع بی تدبیری ها در تنظیم بازار چه باید بکند ! محصولاتیکه غالبا فساد پذیرند و بازاری که غالبا متلاطم است و ادعاهاییکه در تنظیم بازار غالبا واهی نشان می دهند

این سخن شیرزاد در  مراسم روز تعاون است که گفت:

«در ۲ دهه گذشته بیشتر ضربات و صدمات ناجوانمردانه بر اثر سوء مدیریت ها و اقدام های نابخردانه یا سودجویانه عده ایی به پیکر شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی و همچنین سازمان تعاون روستایی وارد آمد و به انحای مختلف شریان های درآمدی و حیاتی آن را با چالش روبرو کرد».

تنظیم بازار ناموفق قطعاً اثر معنوی حفظ حقوق تولید کننده و مصرف کننده را از دست می دهد و باید بل بشو نامیده شود ! در این صورت باز آری یا تجدید پذیری نیز از دست می رود.

بنابراین اظهارات تولید کنندگان اذعان به آسیب پذیری و عدم حضور متولی در حمایت از تولید کننده است و این ناکارآمدی، باز آر نخواهد داشت و در هر فصل زراعی تعدادی از باغداران نمونه و در کل تولید کننده را به دلیل عدم حمایت و توجیه اقتصادی در تولید، بی انگیزه به ادامه تولید می کند و جامعه یک طیف فعال تولید کننده را از دست می دهد، به نحویکه باز آری یا تجدید پذیری همواره با تهدید مواجه است !

به هر حال شاخص توانایی یا ناتوانی در انجام تکلیفات قانونی وزارت جهاد کشاورزی، با نمادهایی چون دپوی سیب حاشیه خیابان های اورومیه در فصل زراعی تولید و گوجه های تولیدی رو دست زارع مانده شهرستان های ساحلی خلیج فارش و دریای عمان، برای دولت و ملت تعیین و مشخص می شود و اکنون از ایفای تکلیف قانونی وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار خبری نیست.

تولیدکننده ها به فکر تقویت خود از طریق نظام صنفی باشند، ایجاد و تقویت نظام صنفی نماد توانایی در استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی است.