اقتصاد درونزای طرح ها با مزیت های آشکار

بالاخره اقتصاد درونزا در طرح ها و پروژه ها، مزیت های خود را برای افکار عمومی برجسته می کند و برخی مقامات نیز به خود خواهند آمد که باید درک عمیق تری در باره مسئله اول کشور داشته باشند

 

اقتصاد درونزای طرح ها با مزیت های آشکار

 

 

بالاخره اقتصاد درونزا در طرح ها و پروژه ها، مزیت های خود را برای افکار عمومی برجسته می کند و برخی مقامات نیز به خود خواهند آمد که باید درک عمیق تری در باره مسئله اول کشور داشته باشند و به بحث اقتصادی و رفع رکود و حل مشکل معیشتی مردم بیشتر اهمیت بدهند و امیال و هوای نفسانی خود را کنار بگذارند و در هوای ایثار و دفاع از کیان انقلاب نفس بکشند و در میراثداری دقت کنند.

 

اگر مقامات کشور به دانش بنیان کردن فعالیت های جاری و اقتصاد درونزا اهمیت ندهند، مطمئن باشند جهت گیری آنها در امور اقتصادی کشور، با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم جهت نیست !

 

قبل از آنکه دیگران از مزیت های اقتصاد درونزا در یک فعالیت اقتصادی بگویند، اقتصاد درونزای هر فعالیتی به لحاظ عدم وابستگی مالی اعتباری در فرایند تهیه و تصویب طرح تا اجرا به اعتبارات دولتی، مزیت هایش را در یک فعالیت اقتصادی آشکار می کند.

 

پیوسته سنگینی بار نگرانی ناشی از نرخ بیکاری بر روی دوش نظام آموزشی و نظام اجرایی و نظام اجتماعی سنگین تر از گذشته خواهد شد، آنگاه که بخوانند چه نسبتی از نرخ بیکاری را دانش آموخته بیکار کشور تشکیل می دهند و انگیزه دانشجویی تا چه حدی تخطئه می شود و صدمات ناشی از ناتوانی در ایجاد بازار کار تا چه حدی غیر قابل جبران تصور می گردد.

 

اگر مدیران جامعه درک درستی در استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی باشند، با احراز و قطعیت خواهند گفت؛ در جایگاه شغلی خود بر اساس قانون در تمام جنبه ها مکلف هستند و در برخی از جنبه اختیارات محدودی به انها اعطا شده است و در هر حال از لحاظ مالی اعتباری در دولت متقاضی هستند و تقاضای آنها در لایحه بودجه درج می شود و موکول به تصویب مجلس است. اما یک فعالیت دارای اقتصاد درونزا می گوید؛ نیازی به اعتبار دولتی ندارد، زیرا یک کارآفرین گاهی تا سه عامل تولید «سرمایه - زمین - مدیریت» را در اختیار خود دارد و تنها متقاضی نیروی کار و سرمایه انسانی است.

 

باید بر جهل مدیریت یا بر هوای نفسانی خود در عین ناتوانی در بهینه سازی مدیریت غلبه کنیم !

 

مدیریت کشور در طول دو دهه گذشته استنباط درستی از تسهیل امر سرمایه گذاری نداشت، باید متوجه باشد ملت ضامن ناتوانی او نیست ! تنها راه پیش روی دولت متعهد به ملت در ارائه خدمت به این ملت شایسته، استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی است. وزرا و اعضاء هیات دولت به عنوان متولیان امر، باید درک کنند در فرایند تسهیل امر سرمایه گذاری تنها به هموار سازی بستر فعالیت نیاز دارند.

 

بخشی از درک درست اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی آن است که؛ مقامات مجلس یادشان نرود، قوانین مختلفی تصویب کرده اند و مقرره و حکم متفاوتی دارند. اگر شرایط اجرای یک قانون به دلیل مختلف از جمله عدم امکان تأمین اعتبار مورد نیاز، فراهم نیست و غیر قابل اجرا می شود، برداشتن الزام در اجرا و یا بر عکس توصیه به مسکوت گذاشتن بخشی دیگری از قانون نیز امکان پذیر است.

 

تأکید بر اجرای قوانینی که منجر به مختل نمودن فعالیت جاری کشور در وضعیت رکود اقتصادی و تشدید مشکل معیستی مردم می شود و تنها آثار اجرایی آن، توقف و تعطیلی طرح های تحت اجرا است، هزگز نمی تواند مبتنی بر عقل باشد.

 

مردم و متولی بخش جنگل کشور بدانند، اگر اراده واقعی در حفاظت از جنگل های کشور دارند، برای حفاظت و مدیریت بهینه جنگل کشور، نه تنها نیاز به اعتبار دولتی ندارند، بلکه برای دانش بنیان کردن مدیریت و فعالیت های مرتبط با آن به پویایی انگیزه های معنوی نظام آموزشی کشور، کمک شایان توجه می کنند و برای ارتقاء سطح نظارت برای دانش آموختگان مرتبط فرصت اشتغال ایجاد می کنند و به تبع ساماندهی بهره برداری های موجود، برای ذینفع های جوامع محلی ارتقا و بهبود معیشت در پی دارد.

 

اقتصاد درونزا فریاد می زند، دولت مانع تسهیل امر سرمایه گذاری به دولت توانا در استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی تبدیل شود و بی هیچ دغدغه از حاکمیت عبور کند و خود را به سکوی حکمرانی برساند !