نقش متولی جنگل در تهیه شرح خدمات طرح های مرتبط


برخی با تعطیلی طرح های جنگلداری فکر می کنند، پارکداری در جنگل رونق می گیرد !

 

 

نقش متولی جنگل در تهیه شرح خدمات طرح های مرتبط

برخی با تعطیلی طرح های جنگلداری فکر می کنند، پارکداری در جنگل رونق می گیرد ! اما من به طور کلی احساس می کنم با مخدوش کردن جایگاه متولی جنگل کشور، نمی توان به هیچ خواسته از جامعه رسید. برخی جنگل را پناهگاه حیات وحش می بیند و دیگری آن را منبع تولید آب می داند و یکی به جنگل نقش پشتیبان کشاورزی می دهد و دیگری خلوتی برای طبیعت گردی !

ظرفیت های مختلفی ممکن است در جنگل وجود داشته باشد و به همین جهت این منبع را با اهمیت می دانند که می توان در آن ظرفیت های مختلفی مشاهده نمود، یا در عرصه ای با شناسایی ظرفیت، از طریق احیا و توسعه چنین ظرفیتی را ایجاد کرد.

باید دقت کنیم ظرفیت های جنگل، توان بالقوه یا بالفعل جنگل است و می تواند مشاهده شود. اما کارکردهای جنگل عموماً‌ از روی تصور بیان می شوند و از این رو می توان گفت، اگر در مورد یکی از کارکردهای جنگل گفته شد، ممکن است در مطالعه و شناخت کسی نتواند به آن برسد و در عین حال نیز نتواند منکر وجود چنین کارکردی گردد. بدین وصف می توان در مورد ظرفیت ها توان بالقوه و بالفعل را به عنوان ارزش و دارایی مادی و مشهود محسوب نمود و کارکردهای غیر مشهود و غیر قابل اثبات، اما در عین حال غیر قابل انکار را به عنوان ارزش و دارایی های معنوی جنگل محسوب نمود

نباید کارکردهای جنگل را با موجودیت جنگل یعنی اصالت آن مشتبه کرد. اینکه انسان به واسطه رشته تحصیلی و یا شغل با شرایط اغواء شده ای دارای تصور غالبی شود، دور از ذهن نیست. اما اگر کسی بتواند بپذیرد که برای یک موجود زنده و یا شی جامد می تواند اصل و فرع و مثل و بدل تعریف کند، آنگاه می تواند به این باور برسد همه موجودیت جنگل درخت نیست، اما درخت یکی از عناصر اصلی است و همینطور درختچه و بوته و گیاهان علفی و  مجموعه جانداران، به تنهایی «فرعی» از «اصل» جنگل هستند و «مثل» جنگل طبعاً «عین» نیست و تفاوت هایی در شکل و محتوی دارد که تشبیه آن به جنگل، قیاسی به واقع است و «بدل» نیز می تواند حاکی از وجود «مثل» باشد و به جای «عین»، به نحو غلب عرضه شود و مشتری در شرایط اغواء قادر به متمایز کردن و إحصاء نگردد.

پارکداری یکی از فعالیت های انسانی از ظرفیت های تفرجی جنگل است. ظرفیت پارک در جنگل طبعاً محدود است و لذا کسی تردید ندارد که این مظروف در ظرف جنگل قرار دارد. بدین ترتیب تهیه طرح پارک جنگلی فقط نسبت به بهره برداری از این ظرفیت در جنگل موضوعیت دارد و زون بندی ها تابعی از حد بهره برداری است و مدیریت در این بهره برداری أساسا نباید به نحوی بسط یابد که در ظرف، با سایر مظروف ها و یا حتی با ظرف در تعارض و اصطکاک باشد.

جامع نگری و مدیریت یکپارچه نیز به همین جهت معنا پیدا می کند و به هیچ وجه نباید تهیه طرح پارک جنگلی در جنگل های طبیعی را به طور انتزاعی برنامه ریزی نمود.

همه می دانیم ارائه یک شرح خدمات اصولا ساده ترین بخش برای تهیه و اجرای طرح است، اما تهیه و اجرای طرح ها و پروژه ها در جنگل ها، به طور خاص تابع مقررات قانون ملی شدن و به طور عام تابع قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ کشور است و در این خصوص باید دامنه بحث وسیع تر از مباحث فنی آند دید.

بنابراین همه می توانند بهتر استنباط کنند که اگر وظیفه تهیه شرح خدمات به مشاورین مطالعاتی تهیه طرح محول شود، نقش نظارتی ناظر بر تهیه طرح مخدوش می شود. در قالب یک حکمرانی نقشه راه و ساز و کار نوشته می شود، تنظیم گری بخش از وظیفه حکمرانی است که بتواند با اعلام ساز و کارها طریقه دستیابی به خواسته  تعیین نماید.

در تنظیم گری کسی در مورد توانایی یا ناتوانی مشاورین مطالعاتی بحث ندارد، اما در تهیه طرح باید نقش متولی منابع را حفظ نمود و طرح را با بقای اصل در ارتباط با استفاده از یک ظرفیت جنگل تهیه نمود. در چنین شرایطی  بحث ها می تواند مشتمل بر موارد زیر باشد.

- کسی که برای مطالعه وارد جنگل می شود، با هماهنگی متولی برود. از این رو یکی از ساز و کارها، صدور مجوز تهیه طرح مطرح است.

- کسی که برای مطالعه وارد جنگل می شود، حجم عملیات و مدت زمان کار مشخص شده داشته باشد

- کسی که برای مطالعه وارد جنگل می شود، بداند با چه مبلغ دست مزدی جبران خدمت می شود، یعنی طرحی با مبلغ کذایی تهیه نشود و هزینه آن در تراز مالی درج نگردد. اجرای طرح ها همیشه باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

بدین ترتیب اکنون همه آحاد جامعه می توانند، به سادگی این استنباط را داشته باشند که پارکداری فقط یکی از ظرفیت های جنگل را بهره برداری می کند و در این راستا نباید به جنگل صدمه بزند. نقش جنگلداری نباید در چارچوب استفاده از یکی از ظرفیت ها مخدوش شود.

طراح یک پارک باید مطالعات خود را در حد استفاده از یک ظرفیت تنزل دهد، برخی حرف ها که گفته می شود شرح خدمات را مشاورین تهیه کنند، در جنگلبانی ریشه و اصالت ندارد و مغایر با قوانین برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور است.

جنگلداری را مخدوش نکنید !