کریدور زمینخواری با خروج از بن بست ها کوهستان ها !

علاقمندان به خروج از بن بست کوهستان ها، حتی از خط قرمز باورهای خود عبور می کنند، تا کریدور شمال جنوب برای گردشگری داشته باشد !

 

 

کریدور زمینخواری با خروج از بن بست ها کوهستان ها !

 

علاقمندان به خروج از بن بست کوهستان ها، حتی از خط قرمز باورهای خود عبور می کنند، تا کریدور شمال جنوب برای گردشگری داشته باشد ! تحقق چنین خواسته فقط به تخریب کوهستان ها منتهی می شود.

جنگل شیرین دشت، جنگل ابر نامیده شد و جاده ابر در حال ساخت ! پابند نیز از بند و بان نکا تا نمکه دامغان دارای جاده شد و  همه کوهستان ها به نوعی دیگر با بهانه های دیگر ! آنچه نمی توان دید، اعمال مدیریت بر پهنه سرزمینی و آمایش سرزمین است !

سکونتگاه موقت تا دائم ییلاقی مردم مقیم در ناحیه رویشی هیرکانی، از غرب تا شرق به بهانه رفع محرومیت سال ها اعتبار مناطق محروم گرفته اند و اکنون سوداگران زمین، خروج از بن بست را بهانه جاده سازی با مناطق مرکزی کشور قرار داده اند و این مناطق نه به ظرفیت گردشگری، بلکه به منطقه خوش نشینی غیر بومی در بر هم زدن ساختار اجتماعی و ناپایداری اکوسیستم شتاب می گیرد.

هر یک از مناطق کوهستانی به دلیل فقدان جاده، خود را در بن بستی در قلل و یا عمق دره های ناحیه کوهستانی محصور می بیند. هر چند پیشینه هر فرد اصیلی، به یکی از روستاهای این مناطق مرتبط است و در گذشته اجدادشان در فعالیت کشاورزی و دامداری معیشت داشتند، اما اکنون اراضی زراعی و باغ ها لم یزرع تا رها شده و برخی حتی به صورت بایر دیده می شود.

یکی از ملاک های شناخت پایداری توسعه از توسعه ناپدار در این نکته نهفته است، که شبکه امور زیر بنایی و خدمات در جامعه بر اساس قطبیت تولید و تولیدکنندگان و نقش آنها در تولید ناخالص ملی توزیع دارد، یا بر حسب تراکم جمعیت !   

عامل دیگری که سبب می شود روند نادرست توزیع خدمات و رفاه اجتماعی، بر حسب جمعیت مزیت دار شود مدت برگشت سرمایه است. مدت برگشت سرمایه در مناطق پر جمعیت کوتاه شده و سرمایه گذاری دارای توجیه اقتصادی شود و بر عکس مناطق دارای تراکم پایین جمعیت و پراکندگی سکونتگاه، فاقد توجیه اقتصادی شده و بر محرومیت تأثیر می گذارد.

بدین ترتیب می توان با این نوع نگرش بر روی یکی از علل تشدید کننده پدیده شوم مهاجرت، به برقراری عدالت اجتماعی در توزیع خدمات و رفاه اجتماعی رسید، که به طور مداوم جمعیت به دنبال دریافت خدمات رفاهی و زندگی بهتر، مهاجرت نکند.

پدیده مهاجرات از این منظر شوم است که مناطق مهاجر پذیر به طور مداوم با پذیرش جمعیت، نه تنها مجبور به توسعه خدمات زیر بنایی است، بلکه قادر به جذب پسماندهای تولید شده جمعیت نیست ! به نحویکه مدیریت شهری حتی قادر به حفظ حقوق شهروندی نیست ! اگر چه به ظاهر شهرها توسعه می یابند، اما در رابطه با محیط زیست هیچ پایبندی نیست و به مناطق چهارگانه محیط زیستی دست اندازی می کند.

تعادل بخشی جمعیت در پهنه سرزمینی را می توان یک حکمرانی خوب در ایجاد شرایط مهاجرت معکوس در جامعه تعبیر نمود. اما نسل بشری از قاعده توان نگهداری قلمرو، در مقابله با انواع تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی برای خود سامانه عرفی تعیین می نمود تا نیازش را تأمین کند و توان نگهداری داشته باشد.

بدین وصف همه آحاد جامعه باید به اتفاق، با مسئله برهم زدن که مغایر با بحث تعادل بخشی است، به حفظ استقرار ارادی جمعیت در هر سکونتگاه کمک کند و در مناطق سکونتگاهی کم جمعیت، ظرفیت سازی کند و به بارگذاری جمعیت بپردازد.

با مواردی چون جاده سازی در پارک ملی پابند، که حتی مدیران شمالی و مدیران جنوبی این پارک ملی، پایبندی خود را نشان نداده اند و با احداث جاده در این پارک ملی موافق هستند و به بهانه جاده قدیمی که شاید ایل راه باشد، آن را به جاده ماشین رو تبدیل کرده اند، تا شاید در مقطع زمانی دیگر آسفالت شود و سپس به بهانه نزدیکی با دامغان و سمنان، درخواست احداث آزاد راه و اتوبان بدهند و در مرور زمان این مسئله حل می کنند. 

کوهستان را تحت سیطره خود در خواهند آورد، کوهستان هایی که در قانون قید نام نداشته و هیچ متولی مشخصی برای حفاظت و صیانت ندارد.