جنگل زباله دانی نیست ! این شیوه نامه را بخوانید، شایدخود را مسئول بدانید - ۷

امروز روز دریای خزر است، دریایی که به زباله دانی أنواع زباله ها تبدیل شد و ساحل ان جای پای خالی از زباله ندارد و پرچم آلودگی هم در همه طول ساحل به اعتزاز درآمده است.

 

 

جنگل زباله دانی نیست ! این شیوه نامه را بخوانید، شایدخود را مسئول بدانید - ۷

امروز روز دریای خزر است، دریایی که به زباله دانی أنواع زباله ها تبدیل شد و ساحل ان جای پای خالی از زباله ندارد و پرچم آلودگی هم در همه طول ساحل به اعتزاز درآمده است.

اما در شیوه نامه اجتناب از تولید و کاهش پسماند، راهکار قانونی بی هیچ تبعیتی از قانون مدیریت پسماندها مصوب ۸۳ به سمت مالیات سبز متمایل شده است، گویا أساسا با تراژدی فرار مالیاتی در این کشور بیگانه است و این راهکارها کلاً در عین غفلت تنظیم شده است، زیرا کسانیکه تعمداً أنواع پسماندها را در مناطق غیر مجاز تخلیه می کنند، برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها هر کاری می کنند.

در هر حال جنگل و دریا زباله دانی نیستند و این دو منابع بسیار با اهمیت، اکنون آلوده به أنواع آلودگی است و متأسفانه ذهن افراد گاه جامعه در مورد لاینحل ماندن این مسئله، مغشوش و مشغول شده است.

با این همه نکته مهم این است که مردم عادی در زندگی عادی توان تفکیک پسماند عادی را ندارند، زیرا  این توان تفکیک نیز می تواند مانند دسته بندی پسماندها در پنچ گروه، به چند نوع ناتوانی تقسیم شود مانند ناتوانی درک مفهومی بهداشت محیط  – ناتوانی در ایجاد مدیریت مناسب شورایی و بهینه سازی مدیریت - ناتوالی تأمین تجهیزات و امکانات – ناتوانی محدودیت محیطی – ناتوانی توان تبدیل و فراوری – ناتوانی در شناخت بازار مصرف أنواع پسماند تفکیک شده دسته بندی شود.

شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادي

«ادامه قسمت ششم»

3 - 7 - راهکارهاي قانونی

راهکارهاي و الزامات سیاست هاي قانونی در هر سه کارگروه بر اساس قوانینی است که باید به تصویب هر کار گروه رسیده و از نظر قانونی قابل اجرا باشد. عمده ترین این راهکارها و الزمات اجرایی به شرح ذیل پیشنهاد می شود.

مالیات یا عوارض مستقیم پسماند متناسب با میزان پسماند تولید شده (خصوصا بسته بندي محصول) یکی از موثرترین روش ها در جهت کاهش پسماند تولیدي از محصول تولید شده است.

دریافت مالیات یا عوارض متناسب با میزان و نوع پسماند تولیدي یا محصولات حاوي ترکیبات خطرناك می تواند تولید کننده را به سمت کاهش میزان بسته بندي سوق دهد. در پیوست 3 این شیوه نامه نحوه محاسبه مالیات و عوارض به عنوان نمونه محاسبه شده است که می تواند به عنوان مبنایی براي محاسبات توسط کارگروه هاي استانی و شهري یا شهرداري ها مورد استفاده قرار گیرد.

البته در برخی موارد می توان نسبت به اخذ هزینه مضاعف از محصولاتی که پسماند زیاد و غیرقابل بازیافتی تولید می نمایند اقدام شود. به عنوان نمونه ظروف یکبار مصرف (چه تولیدي داخل یا وارد کشور شده) که بصورت کامل و 100% بصورت پسماند دفع می شوند باید هزینه عوارض یا مالیات آن به نحوي باشد که بتواند پاسخگوي جمع آوري و احیاء یا بازیافت کامل آن باشد.

توصیه می شود کارگروه هاي استانی و شهري، سیاست هاي تداوم مسئولیت تولید کننده با هدف انتقال بعضی از هزینه هاي دفع به عهده تولیدکننده را اجرایی نمایند بنحویکه تولید کننده را به سمت سرمایه گذاري براي افزایش بازدهی محصولات و افزایش چرخه عمر مواد مصرفی سوق دهد.

الزامی نمودن تولید کنندگان کالا به تعهد براي بازیافت و احیاي پسماند حاصل از مصرف کالاي تولیدي که می تواند توسط کارگروه هاي استانی و شهري انجام شود. بدین معنی که بخشی از پسماند بسته بندي که احیا یا بازیافت آنهاهزینه بر می باشد باید توسط خود تولیدکننده احیاء و بازیافت شود.

الزام به احیا و بازیافت توسط تولید کننده بایدصرفا براي تولیدکنندگان بزرگ (نظیر کارخانه ذوب آهن) انجام پذیرد و تولیدکنندگان کوچک که امکان احیاء یا بازیافت محصول را ندارند می بایست هزینه آنرا در قالب تداوم مسولیت تولید کننده پرداخت نماید. در این حالت احیاء و بازیافت با هزینه دریافت شده از این تولید کنندگان در مراکز مخصوص احیاء و بازیافت انجام می شود.

مدیریت هاي اجرایی از طریق کارگروه هاي استانی و شهري می توانند خط مشی خرید سبز و رعایت آن در هر فراخوانی شامل قراردادها و پیشنهاد مناقصات با دیگر شرکت هاي دولتی و خصوصی و نظایر آن را براي سازمان هاي دولتی مدنظر قرار دهند.

عمده ترین نکات مورد توجه در خط مشی خرید سبز عبارت است از ایجاد پسماند کمتر پس از مصرف، ماندگاري دراز مدت، قابلیت تعمیر محصولات خریداري شده و درصد توافق شدهاي از محصولات بازیافتی که می تواند توسط کارگروه هاي استانی و شهري اجرایی گردد.

معافیت عوارض و حمایت بصورت یارانه ها و سایر مشوق هایی که باعث ورود بیشتر محصولات سبز چه از طریق تولید و چه از طریق واردات به بازار شود نیز می تواند توسط کارگروه هاي استانی و شهري اجرایی گردد.

الزام صنایع تولیدي به دریافت مجوزهاي محیط زیستی براي ادامه فعالیت خود. دریافت این مجوز محیط زیستی که در هر زمانی متناسب با امکانات صنایع تولیدي می تواند سختگیرانه تر شود، باید بر اساس طراحی سبز محصولواحد تولیدي براي افزایش دوام، قابلیت تعمیر و استفاده مجدد محصولات در طراحی چرخه عمر محصولات پایه گذاري شود و توصیه می شود این مجوزها توسط کارگروه استانی صادر گردد.

الزام تعرفه واردات کالا بر اساس میزان تولید انواع پسماند پس از پایان عمر مفید روي انواع کالاهاي وارداتی و دریافت این تعرفه از وارد کننده می تواند توسط کارگروه استانی اجرایی گردد.

الزام تولیدکنندگان محصولات نسبت به درج علائم برچسب کالا مطابق پیوست 2. این الزام براي وارد کنندگان می تواند بصورت محدودیت براي کالاهاي وارداتی صورت پذیرد یا اینکه وارد کننده ملزم به تهیه و درج برچسب بر روي کالاهاي وارد شده باشد.

الزام فروشندگان به تولید پسماند کمتر و دریافت عوارض زیاد در صورت تولید پسماند بیشتر از حد استاندارد. این میزان حد استاندارد باید توسط کارگروه شوراي شهر براي اصناف مختلف متناسب با میزان وسعت فضاي کاري آنها تعیین و با آنها ابلاغ گردد.

به عنوان نمونه بازار عرضه میوه و تره و بار یا فروشندگان جزئی فروش میوه و سبزیجات که یکی از فروشندگان با تولید پسماند بالا می باشند لازم است نسبت به ایجاد حد استاندارد تولید پسماند کنترل شوند. در صورت اجراي این سیاست، این صنف همواره خود رو ملزم به تهیه محصولات با کیفیت بالاتر که پسماند کمتري دارند می نمایند. به عنوان مثال اتحادیه صنف میوه و تره و بار که در برخی از شهرها نظیر تهران فروشندگان میادین تره و بار محلی را ملزم به فروش هر محصول را فقط با یک نرخ می نماید، می تواند نسبت به اصلاح آن و تهیه محصولات با چند نرخ و در نتیجه کیفیت هاي مختلف براي اقشار مختلف جامعه نماید.

بدیهی است که محصولات با کیفیت بالاتر اگرچه قیمت بالاتري دارد براي فروشنده اولویت بیشتري دارد چرا که امکان پسماند در محل کمتري ایجاد می نماید. البته ترویج همزمان سیاست هاي اطلاع رسانی و تبلیغی نیز براي خریداران (شهروندان) در راستاي خرید میوه و سبزیجات با ضایعات کمتر می تواند در موفقیت این سیاست بسیار موثر واقع گردد.

این راهکارهای قانونی فاقد مبنا در قانون و فاقد ساز و کار دریافتی و دور از واقعیات جامعه، نه تنها به اجرا در نیامد و زیر خاکی شد، بلکه حتی اگر تبدیل به قانون شود، چگونه امکان اجرا دارد !