آمار بازدیدکنندگان سایت

01792421
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
619
563
3420
8798
27538
1792421

آی‌پی شما: 3.82.52.91
امروز: ساعت

جنگل زباله دانی نیست ! این شیوه نامه را بخوانید، شایدخود را مسئول بدانید - ۶

از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نمی توان هیچ نقشی را در هدایت کارگروها برای تغییر الگوی مصرف یافت و بیان نمود

 

جنگل زباله دانی نیست ! این شیوه نامه را بخوانید، شایدخود را مسئول بدانید - ۶

از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نمی توان هیچ نقشی را در هدایت کارگروها برای تغییر الگوی مصرف یافت و بیان نمود، در حالیکه فحوای شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادی حاکی از همراهی بین بخشی در قالب یک کارگروه ملی و استانی است، اما گویی در رفتار با یک از هم گسیختگی به اجرا گذاشته می شود به عنوان مثال:

اخبار مربوط به جمع آوری ستودنی قلیان که طی اقدامات انتظامی انجام می شود، می تواند منبعث از نقش و بُرد اجرایی شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادي تحت اقدامات قضایی مقامات قضایی با رویکرد برخورد با علت در دستور کار قرار گیرد

 

به این صورت که طی یک اقدام مقامات قضایی برخورد با علت سازماندهی شود و مانع از تولید لوازم قلیان با قطعات چوبی شده و همینطور در عدم تولید ذغال برای قلیان کشی و یا تغییر روش امحاء قلیان از سوزاندن به خرده چوب شده و نقش و بُرد اجرایی شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادي را برجسته نماید !

چرا أصحاب قلم در این موارد از نیازهای ترویجی جامعه برای حفظ بستر حیات قلم فرسایی نمی کنند ؟.

شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادي

«ادامه قسمت پنجم»

2 - 7 - راهکارهاي ترویجی

هر سه کارگروه می تواند فعالیت گسترده اي در زمینه فراهم نمودن راهکارهاي موثر براي سیاست هاي ترویجی و تبلیغاتی داشته باشند. همانند سیاست هاي اطلاع رسانی، فعالیت هاي کارگروه هاي پایین دست می تواند در راستاي فعالیت کارگروه هاي بالاتر باشد اما در صورت عدم اقدام مناسب کارگروه هاي بالادست، کارگروه هاي دیگر می توانند خود راساً اقدام به انجام فعالیت هاي کارگروه هاي بالادست در محدوده فعالیت خود نمایند. عمده ترین راهکارها و الزامات اجرایی این کارگروه ها به شرح ذیل می باشد:

توصیه می شود کارگروه هاي استانی و مدیریت هاي اجرایی از هرگونه حمایت و مشارکت مالی و معنوي از توافقات و تعهدات داوطلبانه با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، وارد کنندگان، فروشندگان، مشاغل و سازمان هاي دولتی وخصوصی با هدف اجتناب و کاهش از تولید پسماند استقبال نمایند. به عنوان نمونه حمایت از هرگونه توافق باتولید کنندگان به نحویکه میزان بسته بندي محصول سبک تر و کمتر شده یا اینکه استفاده از مواد بازیافتی بیشتر و از مواد خام جدید استخراجی کمتر شده یا اینکه طراحی محصولات با تولید پسماند کمتر شود.

توصیه می شود مشارکت مالی (مثلا بصورت یارانه) براي یک دوره مشخص (مثلا چندین سال) براي کمک هزینه خرید کالاهایی با قابلیت استفاده مجدد یا عمر مفید بیشتر توسط کارگروه هاي استانی و شهري صورت پذیرد. لازماست این سیاست با اطلاع رسانی کافی به مردم انجام شود به نحویکه تمایل به خرید این نوع کالاها بیشتر شود. درطی این دوره، مردم با استفاده از خرید کالاي با داوم معمولا پس از اتمام دوره نیز تمایل به خرید این نوع کالاها پیدا خواهند نمود هرچند این کالا دیگر توسط کارگروه فوق حمایت مالی نشوند.

البته لازم است در این خصوص کارگروه ها با انجام مساعی و نظرسنجی میزان علاقه مندي و افزایش تمایل مردم را همواره پایش نماید و در صورتنیاز، مشارکت مالی براي مدت مشخصی تمدید گردد. این مشارکت مالی می تواند از طریق ایجاد و حمایت انجمن ها و سازمان هاي دولتی و غیر دولتی (NGO) مرتبط و فعال با محیط زیست با هدف ایجاد مراکز جمع آوري یا بازیافت وسایل دسته دوم یا کهنه بوجود آیند.

بدین طرق فرهنگ سازي براي تحویل یا فروش این وسائل توسعه داده می شود. یک نمونه این اقدام حمایت مالی و معنوي از ایجاد موسسه ها و فروشگاه هاي خیریه جهت جمع آوري وسائلدسته دوم و فروش مجدد آنها است. در این مورد سود حاصل از فروش اجناس دسته دوم در این فروشگاه ها در امور خیریه مصرف خواهد شد. ترویج این سیاست با توجه به علاقه مندي مذهبی مردم در امور خیریه می تواند به تدریج مورد استقبال مردم قرار گیرد.

برنامه ریزي جهت حمایت مالی و معنوي در ایجاد تارنماهاي خرید و فروش وسائل دسته دوم توسط مردم می تواند توسط کارگروه هاي استانی و شهري انجام شود. بدین طریق بسیاري از وسائل بلااستفاده توسط برخی شهروندان بجاي روانه شدن به سمت مسیر پسماند براحتی و با کمترین مزاحمت و بدون هزینه توسط خود شهروند در تارنما قرار داده می شود و البته دیگر نیازي به آگهی تبلیغاتی و پرداخت هزینه آگهی نیست. از آنجائیکه فروش این وسائل باعث سودآوري هرچند مختصر براي فروشنده خواهد بود، به تدریج استقبال از این طرح افزایش خواهد یافت. این طرح می تواند کمک شایانی به جابجایی وسائل دسته دوم توسط مردم و طولانی شدن عمر آنها پیش از تبدیل شدن به پسماند نماید.

تخصیص بودجه تحقیقاتی و پژوهشی سالانه براي توسعه و ترویج استانداردهاي ملی در زمینه اختصاصی اجتناب و کاهش تولید پسماند عادي شهري می تواند براي یک دوره افق زمانی مشخص براي انجام تعداد مشخصی پژوهش توسط کارگروه استانی و شهري تصویب شود و توسط یک سازمان مجري (معاونت پژوهش سازمان شهرداريهايکشور) به محققین واجد شرایط واگذار گردد.

عناوین پژوهش ها می بایست بصورت اختصاصی شده براي هر یک از زیربخش هاي مشاغل تهیه گردد (مثلا براي پسماندهاي اداري، صنعتی، تجاري یا صرفاً براساس سیاست هاي اطلاع رسانی، ترویجی یا قانونی). نتیجه پژوهش هاي انجام شده می بایست کاربردي بوده و بصورت کتب قابل توزیع در اختیار سازمان ها و موسسات هدف قرار گیرد. برنامه ریزي جهت حمایت مالی و معنوي از توسعه و ترویج ابزارها و نرم افزارهاي سیستم هاي مدیریت محیط زیست در بخش هاي مختلف تولید خصوصاً بسته بندي با هدف اجتناب و کاهش از تولید پسماند می تواند توسط کارگروه استانی و شهري انجام شود.

این ابزارها باید پس از توسعه در اختیار تولیدکنندگان، توزیع کنندگان قرار گیرد. ترویج استفاده از این ابزارها توسط تولیدکنندگان باید با سیاست هاي تشویقی همراه باشد به نحویکه تولیدگنندگان استفاده کننده از این ابزارها به طرق مختلف حمایت مالی و معنوي شوند و بصورت دورهاي تشویق شوند. مشوق هاي مالیاتی و پرداخت کمتر عوارض سالیانه شهرداري از جمله سیاست هاي تشویقی می تواند درنظر گرفته شود.

ترویج استفاده مجدد و تعمیر وسائلی که از کار افتاده اند و عدم ترویج دور ریختن وسائلی خراب نقش مهمی در کاهش تولید پسماند دارد. براي این منظور مشوق هاي مالیاتی و عوارض سالیانه شهرداري براي اصنافی که فعالیتآنها استفاده مجدد و تعمیر وسائل خراب و کارکرده می تواند مورد توجه قرار گیرد. در برخی موارد می تواند کاهش یا معافیت مالیات در فروش کالاهاي استفاده شده در نظر گرفته شود.

ترویج و فرهنگ سازي براي جلوگیري از الگوهاي نامناسب که منجر به تولید پسماند زیادي در سطح جامعه می نماید و جایگزینی آنها با الگوهاي مناسب که از تولید پسماند جلوگیري نموده یا میزان آنرا به میزان قابل ملاحظه اي کاهش می دهد می تواند توسط کارگروه شهري و شهرداري صورت پذیرد.

بعنوان نمونه، ظروف یکبار مصرف که در دوران اخیر بشدت در بسیاري از مراسم ها و اعیاد مورد استفاده قرار میگیرد منجر به آلودگی زیادي می شود و باید با ترویج الگوهاي مناسب نظیر استفاده از ظروف با قابلیت استفاده مجدد یا بازیافت یا استفاده از ظروف با پسماند به مراتب کمتر جایگزین گردد.

شهرداري ها با توجه به دریافت عوارض سالیانه می توانند سیاست هاي تشویقی کاهش عوارض را براي اصناف داخل شهر که کارهاي تعمیراتی یا فروش وسائل دسته دوم را به عهده دارند به اجرا گذارد. همچنین در سطح استان فعالیت هاي خدماتی که از تولید پسماند جلوگیري می نمایند (نظیر خدمات تعمیراتی) حمایت بیشتري شود.

زباله بخشی از زندگی روزمره انسانی است و فکر کردن در مورد زباله نیز باید بخشی از مشغله فکری هر انسان شود، این واقعیت زندگی انسان اسا. اما انسان هرگز نباید از واقعیت های زندگی خود فرار کند. در این صورت این واقعیت را باید بپذیرد که بخشی از واقعیت ها زندگی خود را لاینحل رها کرده است و اینک محتوای فکری او نیز با زباله رها شده انباشته شده است !

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم