رونق گردشگری مستلزم تعیین مشوق گردشگري است.

 

سفر محرک اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان است، درعین حال محرك اصلي سفر نیز تابع اقتصاد خانوار است.هرچه میزان درآمد خانوار افزایش یابد و اقتصادخانوار بهبود پیدا کند، اعداد و ارقام مسافرت جابجا شده و جامعه با افزایش مواجه می شود و بستری برای تحرک اقتصادی می گردد.

 رونق گردشگری مستلزم تعیین مشوق گردشگري  است.


سفر محرک اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان است، درعین حال محرك اصلي سفر نیز تابع اقتصاد خانوار است.هرچه میزان درآمد خانوار افزایش یابد و اقتصادخانوار بهبود پیدا کند، اعداد و ارقام مسافرت جابجا شده و جامعه با افزایش مواجه می شود و بستری برای تحرک اقتصادی می گردد.

بسیاری از مؤلفه­ ها و الزامات سفر در حوزه جمع آوری أسباب سفر در مبدأ لوازم شخصی و تأمین هزینه های آن است، اما برای سفر به مؤلفه های متعددی چون انتخاب راه سفر « زمینی – دریایی – هوایی» شرکت های خدمات رسان و بررسی سوابق هر یک که به راحتی سفر بر می گردد

بنابراین امنیت پروازهای داخلی و خارجی – امنیت جاده های داخلی – امنیت راه های دریایی و گرانی و ارزانی هر یک - نوع و میزان خدمات هر یک - امکانات و بستر خدمات هر یک -  خدمات بیمه ای ناشی از هر یک از انتخاب ها برای هریک از مسافرین با اهمیت است.

دریافت خدمات در هر یک از مقصدهای گردشگری نیز به همین ترتیب با اهمیت است. باید به مقتضیات سفر به عنوان محرک اقتصادی یا گردشگری به عنوان صنعت اهمیت بیشتری بدهیم؛ چون  ابزار و امکات و خدمات مربوط به مسافرت در جهان استاندارد شده است. غالبا مسافرین انتظار دریافت خدمات استاندارد را دارند و سرمایه گذار داخلی و خارجی برای جلب گردشگر به زیر ساخت گردشگری  استاندارد توجه دارد.

در حالیکه می دانیم ارزش هر سفر گردشگر خارجی تا حدود ۱۵۰۰ دلار  است و ما هنوز توان ارائه خدمات برای دریافت بیش از ۱۰۰۰ دلار پیدا نکردیم، این توان افزایی به چه مولفه هایی نیاز دارد و فعالان بخش  نیاز به چه نوع اموزش هایی دارند و چه ایرادات و موانع دریافت ۵۰۰ دلاری داریم و أساسا چرا گردشگر خارجی خود را بر  نسیت سهم جهانی خود نداریم.

تا کنون در کشور برای جلب سرمایه گذاری مشوق هایی اعطا شده است و إعطاء مشوق به گردشگر به شکل ضابطه و قانون معمول نیست. ما از دامپینگ برخی کشورها برای برخی فعالیت ها اطلاعات جسته گریخته ای داریم. برای جلب گردشگر خارجی تا کنون از طریق اعطای مجوز یا اعطای حمایت یا بسترسازی حمایت از گردشگران کاری نکردیم. شاید آداب ملی را در یک برنامه رسانه ای نیز دنبال نکردیم

یکی از عمده موانع مؤثر بر رونق گردشگری را باید در ارتباط با چگونگی اعطای مشوق به گردشگران خارجی بدانیم. این مانع را به عنوان یک مسئله بر روی بُرد بنویسیم و برای حل این مسئله از همه فعالان  در بخش گردشگری کمک بگیریم.

یادآوری این نکته لازم است که؛

-سرمایه فکری ما هنوز نتوانسته در سطح ملی در هموار سازی حفظ منافع ملی در جلب گردشگری خارجی نتایج در خور توجهی داشته باشد

- سرمایه فکری ما هنوز نتوانسته است مدیریت یکپارچه ای را برای احداث زیر ساخت های توسعه این صنعت ایجاد کند.

- سرمایه فکری ما هنوز نتوانسته است مدیریت یکپارچه ای را برای ارائه خدمات به گردشگران خارجی داشته باشد و مدیران هر تور با توان مدیریتی خود  کارهایی می کنند.

اگر یک کارت خرید به ارزش ۱۰۰ دلار برای خرید أنواع محصولات مختلف به هر گردشگر اعطا کنیم و حتی اگر این مشوق هیچ  کمکی به ما در راستای کسب درآمد از میزان ۵۰۰ دلاری کم توانی های پیش گفته نداشته باشد، این مشوق می تواند به ارزش ۳۵۵۰۰۰ تومان و به نسبت ۵ میلیون گردشگر ۱۷۷۵ میلیارد تومان در بخش صنایع دستی – گیاهان دارویی – خشکبار و... تحرک اقتصادی ایجاد کند و این میزان تحرک اقتصادی به افزایش تولید داخلی و  افزایش دریافت عوارض و مالیات و کاهش نرخ بیکاری در چارچوب اقتصاد مقاومتی توجیه ا قتصادی دارد و زمینه های جلب گردشگری خارجی را بهتر بستر سازی می کند.