جفا به جنگلبانان بی سابقه نیست !

فیلمی که اخیرا ناشیانه و غیر حرفه ای تهیه و در شبکه اجتماعی منتشر شد، ابهاماتی ایجاد کرد !

 جفا به جنگلبانان بی سابقه نیست !

 

فیلمی که اخیرا ناشیانه و غیر حرفه ای تهیه و در شبکه اجتماعی منتشر شد، ابهاماتی ایجاد کرد ! البته باید اذعان نمود که صنایع چوب کشور بدون هیچ اختلالی به روند تولید خود ادامه داد به عبارت دیگر تعطیلی و توقف بهره برداری چوب هیچ تاثیری بر روند تولید در بخش صنعت نداشت.

اکنون این پرسش قابل طرح و بررسی است که حجم مستحصلات در طرح های جنگلداری و خارج از طرح جنگلداری در شمال کشور، کمتر از ششصد هزار مترمکعب بوده است، با این وصف کاهش حجمی ناشی از توقف بهره برداری چگونه تامین شده است که در فرایند تولید بخش صنعت هیچ اختلالی ایجاد نشد.

صنایع چوب در حال احداث و راه اندازی شده ی پس از اجرای قانون موسوم به استراحت جنگل، میزان تقاضای ماده اولیه را افزایش داد. با وصف اینکه دولت متعهد به افزایش میزان واردات و افزایش سطح زراعت چوب بود و در انجام این تعهدات به اذعان همه دست اندرکاران، قصور کرده است، اندسته از صنایعی که متعهد به تامین ماده اولیه از طریق واردات بوده اند، چگونه ماده اولیه آنها تامین شده و آنها چگونه نظارت می شوند ؟.

مطمئنا بقای جنگل ها کنونی نشان از اهتمام جنگلبانان در فرایند شصت ساله عملیات ملی کردن جنگل های ملی شده در سال ۴۱ دارد. هر منتقدی اگر می تواند همراهی در طول شصت سال اخیر مردم و دولت ها را به جنگلبانان کنونی اثبات کند ! بنده به عنوان یک جنگلبان بازنشسته که سرگرم نگارش انتقال تجارب خود هستم، یک شکاف عمیقی را بین مردم و هدفگذاری جنگلبانان و بین جنگلبانان و هدفگذاری دولت و حتی حاکمیت می بینم که به جنگل ها به عنوان حیات خلوت توجه داشت نه حفظ و بقا ! و تحلیل و ارزیابی مستدل و مستدلی را در حفظ و بقای جنگل بیان می کنم، آیا منتقدین می توانند مستند و مستدل عملکرد جنگلبانان را نقد کنند !

لطفا منتقدین در مورد پسرفت مرز جنگل ها در جلگه های شمال بررسی کنند ! آنها قطعا به این نتیجه خواهند رسید که جنگلبان ها برای تامین سوخت و ماده خام مورد نیاز صنایع چوب در آن مقاطع زمانی به بهبود عملکرد در واحد سطح تمرکز داشتند و سیاست اجرایی و اهتمام آنها برای تغییر و جایگزینی سوخت هیزم و ذغال و خروج زراعت و دام از جنگل ها، قابل نقد نیست، زیرا چنین سیاستی اکنون در دستور ۲۱ نیز مندرج است، اما ناکامی های جنگلبان در تحقق این اهداف توسعه محور، تحمیل سیاست های عمومی کشور بر جنگلبان ها و سیاست جنگل بود و با اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری در سال ۴۸ به جریان اجرا گذاشته شد.

❊ - نحوه ی اجرای ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ پس از یکسال اجرا دستخوش تغییر شد و ماده ۳۳ اصلاح شد، در حالیکه آثار اجرایی این ماده قانونی فقط در غرب مازندران یعنی نزدیکترین منطقه به پایتخت و موقعیت دریا و جنگل مشاهده می شود، نشان از آن دارد که حاکمیت به این نتیجه رسید که این اراضی به افراد وابسته به دریار واگذار گردد و بدین ترتیب دست جنگلبانان خالی ماند و خرما بر نخیل !

هر ناقدی می تواند قطعات موسوم به ده هکتاری را بررسی کند، مشخصا مجریان این طرح ها به جنگلبانان تحمیل شده اند، اما تهیه طرح و قرارداد اجاره و سند انتقالی و شرط مندرج در سند انتقالی را بررسی و بین هدف حاکمیت اعطای رانت به وابستگان دربار و حکمت جنگلبانان در هدفگذاری و پیگیری هدف ممیزی و تجزیه و تحلیل و داوری کنند

❊ - ماده ۳۴ حتی در سال ۷۳ یعنی ۳۲ سال پس از قانون ملی شدن جنگل ها تصویب و ابلاغ شد و بر پرونده های تجاوز به منابع ملی شده ی اشخاص ابهام ایجاد کرد و بر تصرفات اشخاص وقع نهاد ! جنگلبانان مجری قانون را مجاب به اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۳۴ نمود.

برای بقای جنگل ها و حفاظت و نظارت دقیق و درخور انتظار افکار عمومی، همه باید در دریافت پیام جنگلبانان اهتمام نمایند و در تاسی از رفتار جنگلبانان از هر گونه قصور و تعلل پرهیز کنند. زیرا جنگلبانان اولیه مانند آنها که مطالبه گران جامعه کنونی هستند، جنگلبانان اولیه نیز مطالبه گران جامعه در اوایل تا اواسط قرن اخیر بوده اند !

 عقده گشایی با نقد عملکرد دستگاه های اجرایی قطع تفاوت هایی دارد و البته عملکرد دستگاه اجرایی منابع طبیعی نیز عاری از ایراد برای انتقاد نیست، اما ظاهرا همه ی مردم ما چشم بر حقایق بستند و نیمه پر لیوان را نمی بینند که دو میلیون و اندی هکتار از جنگل های ملی شده در عین عدم همراهی حفظ شد و اکنون باقی مانده است. مردم و هر مقامی از حاکمیت باید بتواند بگویند، چه کمکی در گذشته و حال برای حفظ و بقای جنگل به جنگلبانان کرده اند !

همین فیلمی که تعداد زیادی از کامیون های حمل چوب را نشان می دهد، از روی عقده گشایی تهیه شد و اساسا جدید نیست و بازی با افکار عمومی است. در گذشته که طرح های جنگلداری فعال بود چنین رفتاری از اینگونه افراد مشاهده می شد که حجمی معادل ۵ میلیون مترمکعب از همه محمولات چوبی اعم از وارداتی - تهیه شده از باغات و محاوط - غیر جنگلی حاصل از زراعت چوب را با بهره برداری حاصل از طرح های جنگلداری که در حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب «یک دهم حجم بهره برداری های غیر جنگلی» بود مشتبه می کردند، تا افکار عمومی را فریب دهند.