بافت سنتی مدیریت منابع طبیعی

ظرفیت های طبیعی و خدادادی کشور به تبع ناتوانی در کاربست یافته های مختلف علمی، عمدتا به این دلیل در 

 بافت سنتی مدیریت منابع طبیعی

  

ظرفیت های طبیعی و خدادادی کشور به تبع ناتوانی در کاربست یافته های مختلف علمی، عمدتا به این دلیل در فرایند تخریب قرار گرفت، که مدیریت منابع طبیعی یک امر حاکمیتی تصور شد.  در واقع حلقه هاییکه می بایست با استفاده از خروجی بخش آموزش و تحقیقات در واحدهای مدیریت منابع یک زنجیره بسازد و مدام تحت ارزیابی قرار گرفته و نتایجش مدام توسط آموزش تحقیقات تحت بررسی باشد. هر چه تولید داشت در کتابخانه ها رسوب کرد و شکاف بین اجرا و آموزش و تحقیقات را عمیق نمود.

هیچ کس منکر نیست که بهره برداری عرفی یک جریان گسترده در عرصه های منابع طبیعی دارد ! در عین حال هیچ کسی در هیچ بخشی نیز منکر روش های مخرب بهره برداری عرفی نیست.

بدین ترتیب عرصه ها با بهره برداری مجاز تا غیر مجاز تخریب می شود و دولت ها برای انجام عملیات حفظ و حمایت هزینه های سرسام آور غیر مؤثر حاکمیتی را به اجرا می گذارد و تولید کنندگان در زمینه های مختلف بدون حمایت هستند و به ناچار ضریب وابستگی معیشتی خود را به عرصه های منابع طبیعی افزایش می دهند.

دولت ها تصمیمات بزرگی برای احیا و توسعه و افزایش ضریب حفاظتی می گیرند، سمن ها چشم انتظار اقدامات اثر بخش حاکمیتی هستند، دانش آموختگان دور از عرصه ها و شناخت کافی بر مسائل از تحصیلات فارغ می شوند و در حالیکه عرصه های طبیعی به حضور آنها به شدت نیازمندند، آنها پشت در بازار کار رسوب کرده و انرژی جوانی از دست می دهند.

واقعیات موجود مدیریت جنگل ها و مراتع کشور این است، که افزایش ضریب حفاظتی و توسعه و احیا و حمایت از تولید و تولیدکنندگان، فاقد ابزارهای مالی اداری لازم و کافی است.

تهیه و اجرای هیچ برنامه اجرایی تدوین شده ای در هر سطحی ، پایدار نیست و امکان اجرا برای ان وجود ندارد و یا در مراحل اولیه اجرا آهنگ از دست رفتن استمرار اجرا به صدا در می آید.

مادامیکه فرایند تصویب بودجه و تخصیص آن به عنوان ابزار مالی اداری مدیریت منابع طبیعی، به لابی تصویب و تامین و تخصیص گره بخورد، باید اذعان نمود با چنان بافت مدیریتی نمی توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند.

افزایش ضریب حفاظتی و احیا و توسعه قانون است و قانونگذار حجم عملیات هر ساله نیز بیان کرد، با این وضوح چه کسی منتظر چه کسی و چه کاری است، تا چنان سیاست خوب به مرحله اجرا برسد و افکار عمومی هر ساله شاهد تحرکی از سوی دولت و در انجام امور حاکمیتی باشد.

بی تردید مدیریت منابع طبیعی با عبور از بافت مدیریتی کنونی به تحرک اقتصادی نیاز دارد و اموزش و تحقیقات باید برای رونق اقتصادی چنان تحرکی همه ی یافته های رسوب کرده در کتابخانه ها به عرصه بیاورد و همه تحت یک نظام گفتگو ، انتظارات خود را بیان کنند، تا در هر مورد یک گفتمان غالب بر مدیریت منابع طبیعی غالب شود.
انتظار می رود همه بر روی حل مسئله پیچیده شده متمرکز شوند و برای بهبود شرایط مدیریت منابع طبیعی، بدون ایجاد خدشه به موضوع مالکیت انواع منابع طبیعی، از بافت مدیریت سنتی عبور کنند و برای خروج از بن بست ها، بدرن نوشتند صورت مسئله جدید، به سمت توسعه مدیریت منابع طبیعی گام بردارند.

 بافت سنتی مدیریت منابع طبیعی تا کنون دست اندازی ها را پنهان کرد، طبق یک روال عادی مشغول دریافت اسناد کاداستر است و هر اسناد و محدوده بدون مدعی را سند گرفته است اساس کاداستر برای جلوگیری از زمینخواری در دستور کار قرار گرفت و فکرها را منحرف کرد و منابع زیادی را مصرف نمود اما اراضی اختلافی کماکان منشاء بروز زمینخواری هستند، در این چند ساله جایی برای بررسی نداشتند . بنابراین در موضوع حقوق مالکیت عمومی، بافت سنتی مدیریت بافت مانع است و قطعا هیچ کمکی به قطعیت اسناد و تثبیت مرز محدوده منابع طبیعی نمی کند.