ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی

 

   

پنجم اسفند روز مهندسی برای اجرای امور کشور به مهندسین مبارکباد

 

اراضی کشاورزی در هر واحد از کمبود سه عامل تولید سرمایه و نیروی انسانی و مدیریت 

پنجم اسفند روز مهندسی برای اجرای امور کشور به مهندسین مبارکباد

 

اراضی کشاورزی در هر واحد از کمبود سه عامل تولید سرمایه و نیروی انسانی و مدیریت در راستای برای بهبود عملکرد رنج می برد، واگذاری اراضی به قطری ها جهت تولید برای جلب سرمایه گذار خارجی، باغ شهرها از ایده تا تکلیف قانونی- توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار- اصلاح مکرر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، نمونه بارز ضعف عارضی نظام بهره برداری از اراضی زراعی و باغی است.

 

تلاش برای خروج زراعت از قلب جنگل ها یک مدل مقبول در کشورهای توسعه یافته است و مدل مذموم جهانی تلاش جهت حفظ کاربری زراعت در این نوع اراضی با روش تولید سنتی و دیم کاری است.

سرمایه انسانی واحد مدیریت زراعی کشور در وضعیت اسف باری است. واحد زراعی به واسطه موضوع  سهم الارث مورثین به خرد شدن واحد زراعی و کوچک شده واحد مدیریت زراعی و غیر اقتصادی شدن فعالیت کشاورزی منتهی می شود.

اکنون زارعینی پیر و بی سواد تا کم سواد عهده دار مسسئولیت مدیریت انواع تولیدات کشاورزی در واحد اراضی هستند. آنها نتوانستند از روش سنتی تولید فاصله بگیرند و همینطورتوانایی دریافت یافته های نوین روز را از مروجین ندارند. اراضی زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی در صورت فوت زارع، در سهم الارث وارثین قرار گرفته و به راحتی کوچک شده و تحت جریان افراز و تفکیک و فروش و تغییر کاربری و فرایند زمینخواری قرار داده می شود. قانون حفظ کاربری اراضی و باغی نیز با وصف اصلاح مکرر نتوانسته تأمین کننده نظرات حاکمیت در تأمین امنیت غذایی گردد و اینگونه استنباط می گردد ، ظاهرا نسل فعلی توانایی لازم در نگهداری ارث را ندارد و میراث خوار است.

ارائه آدرس های اشتباهی نیز سبب می شود، تا در رابطه با بهینه سازی مدیریت اراضی کشور نیز اقدام مناسبی نشود و پیشنهادات تعارض زا، واگرا، متداخل با دیگر قوانین مطرح شود. آنچه که در این روزها بازخوردی از محتوای اصلاح  قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها با عنوان قانون حفاظت از اراضی کشاورزی،گفته- شنیده  و خوانده می شود، برای برون رفت از معضلات غیر مؤثر تلقی گردد.

باید بر کلید واژه های  ماده 19 قانون اصلاحات ارضی در مورد ارث موّرث مانند؛ قطعات كوچك تر از حداقلي- چنانچه زارع فوت نمايد- به زارع ديگري بفروشند- هر زارع مي تواند تا دو برابر حداقل تعيين شده

وکلید واژه های قانون حفاظت از اراضی کشاورزی مخصوصاً فروش حق حاکمیت و رفتار انفعالی تجاوز به منابع ملی شده و تنزل جرم انگاری به تصرف سنواتی گفت.

زارعین نسل اول و دوم اجرای قانون اصلاحات ارضی فوت شده و یا بعلت کهولت سن از کار افتاده اند و کماکان بصورت سنتی ، از اراضی بهره برداری می نمایند. وزارت جهاد کشاورزی تا کنون  نتوانسته  از نیروهای انسانی مستعد متخصص و جوان دانش آموخته بخش سود برده و در هدایت مدیران واحد زراعی نسل سومی توفیق داشته باشد.

حقوق حاکمیت قطعاً بر حقوق مالکیت افراد برتری دارد. همه آحاد جامعه حتی ارکان حاکمیت به این نکته توجه دارد. کلید واژه حفظ اراضی زراعی و باغ ها است. حفظ حقوق دریافت حقوق نیست . با دریافت حقوق حاکمیت در حفاظت از اراضی زایل می شود.

اینکه حاکمیت هر چند سال از سال 41 به 48 و از سال 48 به 65 و ازسال 65 به 85  ناظر بر یک رفتار انفعالی تجاوز به منابع ملی شده و تنزل جرم انگاری به تصرف سنواتی شود، هرگز به حفظ حقوق حاکمیت رجحان نداده است و در این رفتار انفعالی از نظارت بر انواع تولیدات کشاورزی در بهترین اراضی آبی به نظارت بر انواع تولیدات کشاورزی در دورترین و بدترین اراضی به سمت دیم کاری حرکت کرده است و به مبحث غیر اقتصادی بودن فعالیت کشاورزی دامن زده زده و حتی جلب سرمایه گذاری را تهدید کرده است.

رمز حفظ حقوق حاکمیت در حفظ اراضی زراعی و باغی نهفته است. هرگز نمی توان امنیت غذایی را از طریق فروش حق حاکمیت تأمین نمود. مالکین در اراضی زراعی و باغی حق دارند، اما حقوق مالکیت اشخاص در اراضی زراعی و باغی را باید به روش های دیگری تأمین نمود.

مهندسین سرمایه های مدیریت و نیروی انسانی هستند. تا کنون هیچ برنامه منسجمی نتوانست به جذب متخصصین و ارتقای مدیریت در واحد اراضی کمک کند. نفوذ دانش در بخش کشاورزی اسف بار است و در بسیاری از واحدهای مدیریت سرمایه ثابت بیش از هزینه جاری تولید است و اقتصاد کشاورزی به شدت نیازمند افزایش نفوذ دانش در این بخش فوق العاده مهم کشور در دوران رکود اقتصادی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

نقشه راه افزایش نفوذ دانش به بخش کشاورزی - حفظ حقوق حاکمیت در اراضی زراعی و باغی- حفظ حقوق مالکیت اشخاص در اراضی زراعی را باید در باز مهندسی اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی ترسیم نمود و ساز و کار اجرایی نوشت.

قانون حفاظت از اراضی کشاورزی واگرا و تعارض زاست و به افزایش نفوذ دانش کمک نمی کند و به زمینخواری دامن می زند و همگرایی در ایجاد مدیریت یکپارچه ندارد و نمی تواند همزبانی در ضرورت توجه به امنیت غذایی را به همدلی در تحقق این خواسته مهم ارتقا دهد.