تمدید تنفس جنگل عجیب نیست !

گفته اند: طرح تنفس جنگل یک دوره دیگر تمدید می‌شود.  تمدید تنفس یک امر عادی و ضروری است، زیرا  

 

تمدید تنفس جنگل عجیب نیست !

گفته اند: طرح تنفس جنگل یک دوره دیگر تمدید می‌شود.  تمدید تنفس یک امر عادی و ضروری است، زیرا  دانش جنگلداری کلاسیک در کشور در مورد مدیریت آینده جنگل های هیرکانی دستش خالی است و نمی تواند طرح جایگزین دارای اقتصاددرونزا ارائه دهد.

استراحت یا تنفس جنگل  در دهه اخیر برای کنترل عوامل تخریب مطرح شده بود، اما در این چند سال اجرای برنامه ششم توسعه، دولت برای هیچیک از اهدافش هیچ گام اجرایی بر نداشته است.

به نظرم باید به جنگل های هیرکانی برای همیشه استراحت داد، زیرا مجلس و دولت قادر به حفظ هدایت و حمایت از برنامه های بلند مدت در جنگل های کشور نیستند و حتی قادر به تامین بودجه مورد نیاز برای کنترل عوامل تخریب جنگل «به میزان مورد نیاز و تخصیص به موقع» نیستند و هرگز نمی توانند برای توسعه جنگل به نحویکه در ماده ۱۵ قانون افزایش بهره وری آمده و یا در برنامه صیانت جنگل مندرج است، بودجه مورد نیاز را سالانه برای ۶۰۰ هزار هکتار را برای ارتقاء سرانه جنگل از ۱۷٪ به ۲۵٪ تامین کنند، بنابراین استراحت جنگل باید کماکان ادامه یابد.

از سوی دیگر اصلاح ساختار جنگل نیازمند انتخاب روش جنگلداری مناسب  برای جنگل های شمال و انتخاب شیوه اجرایی مناسب برای این جنگل های کوهستانی است.

تضارب افکار و عقیده در مورد جنگل های کوهستانی هیرکانی یادگار دوران سوم زمین شناسی، ثبت فهرست میراث جهانی به شدت متفرق و غیر قابل جمع بیان می شود و در این صورت که تفرق نظرات در جامعه مانع استمرار برنامه جنگل می گردد، هر گونه دخالت برای اصلاح ساختار یا پرورش  جنگل حماقت است.

از این رو قطع درخت زنده و سالم سرپا در جنگل های هیرکانی که میراث ملی و جهانی است، باید برای همیشه متوقف شود. اما بهره برداری از کف جنگل می تواند جریان داشته باشد.

بدین وصف از شقوق چهارگانه طرح جنگلداری، روش و شیوه و امکان برداشت متداول در جنگلداری کلاسیک رخت بر بسته است و از شقوق مزبور تنها برنامه زمانی مکانی جنگلداری باقی مانده است.از سوی دیگر اتکای جنگلداری به بهره برداری محصول از کف جنگل سبب بر هم زدن نظم زمانی و مکانی می شود و از برنامه جنگلداری چیزی باقی نمی گذارد !

اجرای بر خلاف قانون بند ف ماده ۳۸ موسوم به استراحت جنگل، که با توقف بهره برداری و فسخ قرارداد و تعطیلی طرح ها شروع شد، جنگلداری کلاسیک را در نیمه راه بلند مدتش، زنده به گور کردند ! و کسی قادر به نبش قبر و دمیدن روح به آن جنگلداری مرسوم نیست و بدین وصف باید گفت؛ مادامیکه دانش جنگلداری بومی تولید نشود و مقامات صاحب نظر دانشگاهای کشور، دانش جنگلداری بومی دارای اقتصاد درونزا را تصویب و تدریس نکنند، ارکان نظام باید با بودجه دولتی جنگل های هیرکانی را نگهداری کنند !

 این روزها تشکیل وزارت منابع طبیعی نیز در دستور کار قرار گرفته است، پیشنهاد می کنم در حالیکه دولت در اجرای استراحت جنگل تعلل و قصور کرده است ! دولت بهتر است جنگل های هیرکانی را وقف عام کنند ! و به نحو متعارف به خودش نیز استراحت بدهد تا زیر مجموعه دولت با خیال راحت تری استراحت کنند.

واگذاری مدیریت جنگل ها به سازمان اوقاف نیز می تواند ضمن کاهش هزینه ملی بستر انتفاع عام را فراهم نمایند و در کل یکی از ساز و کارهای مناسب در دوران تحریم و رکود به عنوان بهبود مدیریت تلقی شود.

البته اعتبارات صندوق های بین المللی هم افزایش یافته و می توان انتظار کمک بیشتری از صندوق های بین المللی داشت و کارهای نمادین انجام داد.

آنگاه که از فروپاشی گفته بودم، برخی با پوزخندشان، به استهزاء هر چه دلشان خواست گفتند، اما در پاییز مدیریت جنگل آنها می توانند جوجه ها را در زراعت چوب - واردات چوب و... بشمارند !

دانش جنگلداری کلاسیک قابل احیا و برگشت نیست و اساتید معزز نباید آموزه هایی را تدریس کنند، که در مدیریت علمی عملی جنگل  کاربردی ندارد !   

بدین ترتیب سازمان اوقاف مکلف به حفظ جنگل ها می شود و یا بنشینند و نظاره گر کاهش مساحت و قطع بی رویه و توسعه دامداری در جنگل های هیرکانی باشند.