معاون سازمان جنگلها از بي برنامگي در ساماندهي زباله شمال کشور انتقاد کرد

 بهزاد انگورج در نشستي که به همين منظور در فرمانداري کلاردشت برگزار شد، گفت : امروز انباشت بي رويه زباله در مناطقي از جنگل هاي شمال کشور تحت هيچ شرايطي توجيه پذير نيست و مسئولان ذيربط بويژه مديران شهري در اين حوزه تمهيدات ويژه اي را اتخاذ کنند.

ي افزود : به عنوان نمونه کلاردشت يکي از شهرستان هاي گردشگري شمال کشور است و اکنون حجم انبوهي از زباله هاي اين منطقه در گستره اي از اراضي جنگلي به شيوه کاملا سنتي دفن مي شود و چنين وضعيتي فاجعه بار است. معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري با اشاره به برخورداري شمال کشور از جاذبه هاي طبيعي و ممتازي مانند دريا و جنگل گفت : نبايد اين قابليت هاي خدادادي به علت کم توجهي و نداشتن دورانديشي برخي از مسئولان ازبين برود. انگورج بهره گيري مناسب از اين ظرفيت ها در جهت رونق بخشي صنعت گردشگري را راهي مناسب براي درآمد زايي برخي از نهادها بويژه شهرداري ها معرفي و افزود : امروز منابع طبيعي و گردشگري به عنوان دو مزيتي ممتاز و مرتبط به هم که نقش بسيار اساسي در رونق صنعت گردشگري بويژه طبيعت گردي دراين منطقه دارد. وي اظهارداشت : کلاردشت نيز از معدود شهرستان هاي شمال کشور از چنين شرايطي برخوردار است و نبايد به طبيعت گردي تحت عنوان راحت گردي نگريسته شود و با چنين نگاهي خداي ناکرده مالکيت عرصه هاي منابع طبيعي مخدوش شود. معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري در ادامه با اشاره به لزوم مديريت اراضي منطبق با اجراي طرح آمايش سرزميني از مسئولان بويژه شهرداران شمال کشور خواست به جاي درآمد زايي از طريق صدور پروانه ساخت براي بهره گيري از ظرفيت هاي الهي بويژه دريا و جنگل براي درآمدهاي پايدار برنامه ريزي کنند. فرماندار کلاردشت نيز با بيان اينکه گستره اي از اراضي که هم اکنون در اختيار برخي از سازمان ها و ارگان هاي دولتي است ، متعلق به بيت المال دانست. ايوب صالحي گفت : امروز کلاردشت از لحاظ برخورداري از جاذبه هاي گردشگري و موقعيت ممتاز آب و هوايي نسبت به ساير مناطق کشور شرايط بسيار خوبي دارد. وي ادامه داد : مي توان با برنامه ريزي صحيح و سياست گذاري درست و هدفمند مسئولان ادارات ذيربط از اين قابليت ها در جهت جذب گردشگران با هدف درآمد زايي پايدار در منطقه استفاده کرد. فرماندارکلاردشت با اشاره به وجود گستره زيادي از اراضي ملي دراين شهرستان با ابراز تاسف گفت : به علت بي برنامگي مسئولان دوره هاي گذشته بخش زيادي از اين اراضي هم اکنون در اختيار نهادها دولتي قرار گرفته و نمي توان در حوزه سرمايه گذاري توسعه صنعت گردشگري به نحو مطلوب برنامه ريزي کرد. صالحي گفت : به عنوان نمونه بخش عمده اي از اراضي ملي در پيرامون آزاد راه تهران - شمال و نيز تپه باستاني کلار و چمن مکارود که جزو حوزه اين شهرستان است هم اکنون در اختيار برخي از ادارات و سازمان هاي دولتي است که امروز اين نهادها ادعاي مالکيت کرده اند . وي خواستار بازپس گيري اين اراضي از اين سازمان با هدف توسعه صنعت گردشگري دراين شهرستان شد و تاکيد کرد که با در اختيار گرفتن اين اراضي مي توان براي راه اندازي خط تله کابين و يا سرمايه گذاري در ساير بخش هاي گردشگري برنامه ريزي نمود. فرماندارکلاردشت در ادامه برلزوم اجراي طرح آبخيزداري در مناطق بالادست رودخانه طغياني سردابرود با هدف پيشگيري از وقوع بلاياي طبيعي از جمله سيل دراين شهرستان تاکيد کرد. شهرستان کلاردشت با جمعيتي دست کم 50 هزار نفر درغرب مازندران واقع است.